14. марта 2018.

Остале набавке

  1. Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Набавке у 2022. години 

Набавка добра – ауто седиште за децу тежине од 9-36 кг

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Техничка спецификација

Образац структуре цене

Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Рача на домаћем финансијском тржишту новца у 2022. години.

Одлука о депоновању

Јавни позив

Образац понуде

Набавка услуге сређивање регистратурског материјала и архивске грађе у општинској управи

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на партерном уређењу Ловачког дома у Рачи

Одлука о додели уговора

Измена позива за подношење понуде

Позив за подношење понуда

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка прозора за зграду општинске управе са уградњом

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Образац структуре цене

Набавка услугe израде надоградње гиса гасоводне мреже на територији општине Рача, контрола геодетског снимања изведеног стања гасоводне мреже и израда геодетског елабората

Позив за подношење понуда

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Одлука о додели уговора

Набавка услуге стручног надзора

Одлука о додели Уговора-стручни надзор водотокови

Позив за подношење понуда

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка услуге ревизије

Позив за подношење понуда – Набавка услуге ревизије

Образац понуде – Набавка услуге ревизије

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА-Набавка услуге ревизије

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге ревизије

Набавка прозора за зграду Општинске управе

Позив за подношење понуда-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Образац понуде-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Образац структуре цене-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Одлука о додели уговора-Набавка прозора за зграду Општинске управе

Набавка услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Позив за подношење понуде-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Образац понуде -Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Одлука о додели уговoра-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера

Набавка услуга социјалне заштите

Персонални асистент

Позив за подношење понуда – персонални асистент

Образац понуде – персонални асистент

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – персонални асистент

Опис и спецификација предмета набавке – персонални асистент

Одлука о додели уговра-персонални асистент

Лични пратилац

Позив за подношење понуда – лични пратилац

Образац понуде – лични пратилац

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – лични пратилац

Опис и спецификација предмета набавке – лични пратилац

Одлука о додели уговора-лични пратилац

Набавка прехрамбених производа и средстава за рад бифеа

Позив за подношење понуда-Набавка прех.производа и средстава за рад бифеа

Образац понуде-Набавака прех.производа и средстава за рад бифеа

Одлука о додели уговора-Набавака прех.производа и средстава за рад бифеа

Набавка кондиторских производа

Позив за подношење понуда-Набавка кондиторских производа

Образац понуде-Набавка кондиторских производа

Одлука о додели уговора-Набавка кондиторских производа

Набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда -Набавка средстава за хигијену

Образац понуде-Набавка средстава за хигијену

Одлука о додели уговора-Набавка средстава за хигијену

Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда – Набавка канцеларијског материјала

Образац понуде-Набавка канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора -Набавка канцеларијског материјала

Набавка услуге чишћења зграде

Позив за подношење понуде-Набавка услуге чишћења зграде

Образац понуде-Набавка услуге чишћења зграде

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -Набавка услуге чишћења зграде

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге чишћења зграде

Набавке у 2021. години

Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Позив за подношење понуде-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Образац понуде-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Одлука о додели уговора-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)

Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у општини Рача

Позив за подношење понуда-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Образац понуде-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Спецификација предмета -Пројектни задатак-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Одлука о додели уговора-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја

Набавка услуге израде акустичне студије

Позив за подношење понуде-набавка израде акустичне студије

Образац понуде-набавка израде акустичне студије

Опис и спецификација-набавка израде акустичне студије

Oдлука о додели уговора-набавка израде акустичне студије

„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Позив за подношење понуда-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Образац структуре цене-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис и спецификација предмета набавке-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Модел уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Oдлука о додели уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Позив за подношење понуда-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Образац понуде-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Образац структуре цене-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Одлука о додели уговора-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво

Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Образац понуде-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Образац структуре цене-Образац понуде-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва

Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Позив за подношење понуде-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Образац понуде-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Опис и спецификација рачунарске опреме-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Одлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва

Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Позив за подношење понуда-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Образац понуде-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Опис и спецификација предмета набавке-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Oдлука о додели уговора-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 

Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Образац понуде-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Одлука о спровођењу поступка-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Oдлука о додели уговора-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Позив за подношење понуда-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Образац понуде-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис и спецификација предмета набавке-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Модел уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Одлука о обустави поступка-Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“

Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Позив за подношење понуда-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Образац понуде-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Потврда наручиоца о реализацији уговора-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Обавештење о продужењу рока-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Измена позива за подношење понуда-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Питање и одговори-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Питања и одговор-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину

Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Позив за подношење понуде-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Образац понуде-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Одлука о додели уговора-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача

Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Позив за подношење понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Образац понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Модел уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Техничка спецификација-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Образац структуре цене-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Питање и одговор 1 -Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Обавештење о продужењу рока-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Oдлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“

Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Позив за подношење понуда-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Модел уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Образац структуре цене-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Образац понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Образац спецификације рачунарске опреме-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Одлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“

Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Позив за подношење понуда-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Образац понуде-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Предмер предрачун Општина Рача-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Одлука о додели уговора-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе

Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

I Општи подаци о јавној набавци-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Kритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Модел уговора+Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Образац изјаве о испуњености критеријума-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Образац понуде-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Позив за подношење понуде-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Техничка спецификација-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Oдлука о додели уговора-абавка услуге социјалне заштите-персонални асистент

Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

I Општи подаци о јавној набавци-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Kритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Модел уговора-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Образац изјаве понуђача-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Образац понуде-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Позив за подношење понуда-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Техничка документација-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета

Набавка канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског материјала

Образац структуре цене-Набавка канцеларијског материјала

Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског материјала

Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Позив за подношење понуда-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Образац понуде-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Одлука о додели уговора-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера

Набавка прехрамбених производа за бифе

Позив за подношење понуда-Набавка прехрамбених производа за бифе

Образац понуде-Набавка прехрамбених производа за бифе

Oдлука о додели уговора-Набавка прехрамбених производа за бифе

Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Позив за подношење понуда-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Образац структуре цене-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Одлука о додели уговора-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача

Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Позив за подношење понуда-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Образац понуде-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Одлука о додели уговора-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача

Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Позив за подношење понуда-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Образац понуде-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Техничке карактеристике предмета набавке-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Oдлука о додели уговора-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе

Јавне набавке у 2020. години

Јавна набавка репрезентативног материјала

Позив за подношење понуда-Јавна набавка репрезентативног материјала

Образац понуде-Јавна набавка репрезентативног материјала

Одлука о додели уговора- Јавна набавка репрезентативног материјала

Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Образац структуре цене-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Oдлукa о додели уговора, за набавку на коју се закон не примењује – Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача

Jaвна набавка ауто седишта

Позив за подношење понуда-Јавна набавка ауто седишта

Образац понуде-Јавна набавка ауто седишта

Питање 1-Јавна набавка ауто седишта

Oдлука о додели уговора-Јавна набавка ауто седишта

Јавна набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Питања и одговори-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Измењен образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Питања и одговори 1-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Одлука о додели Уговора-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству

Jaвна набавка народне ношње

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка народне ношње

Образац понуде-Jaвна набавка народне ношње

Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка народне ношње

Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Пoтврда наручиоца о реализацији уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Записник-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020

Јавна набавка финансијске услуге кредита

Јавни позив 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Кредитни захтев 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Образац понуде 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Питање и одговор-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Одлука о краткорочном задужењу-Јавна набавка финансијске услуге кредита

Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Образац понуде-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Обавештење о обустави поступка-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна

Јавна набавка услуге одржавања возила

Конкурсна документација возила 2020-

Јавна набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Позив за подношење понуда-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Образац понуде-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Oдлука о додели уговора-штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“

Јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда – хигијена 2020

Образац понуде средства за хигијену 2020

Jaвна набавка услуга зоо хигијене

Позив за подношење понуда-набавка услуге зоо хигијене

Образац понуде-набавка услуге зоо хигијене

Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Позив за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера

Образац за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера

Јавне набавке у 2019. години

Позив за подношење понуда-приручник

Образац понуде -приручник

Одлука о додели уговора-приручник

Позив за подношење понуда-аутоседишта

Oдлука о додели уговора-ауто седишта

Позив за подношење понуда

Образац понуде -тв емисија

Одлука о доделу уговора-тв емисија популациона политика

Позив за достављањ понуда-зоохигијена

Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса

Одлука о додели уговора-зоохигијена

Позив за достављање понуда-зоохигијена

Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса

Одлука о обустави поступка-хумано хватање паса

Позив за подношење понуда-јавна набавка народне ношње

Образац понуде-набавка народне ношње

Одлука о додели уговора-Набавка народне ношње

Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

Кредитни захтев 2019

Образац понуде- кредит-2019 (1)

Одлука о краткорочном задужењу

Позив за подношење понуда-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Обрзац понуде-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера

Одлука о додели уговора-Набавка тонера

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Образац понуде – Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

Oдлука о додели уговора-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019

Позив за подношење понуда-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)

Позив за подношење понуда

Кoнкурсна документација

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила

Oдлука о обустави поступка – Јавна набавка услуге одржавања возила

Позив за подносење понуда-Јавна набавка средстава за хигијену

Образац понуде-Јавна набавка средстава за хигијену

Oдлука о додели уговора-Јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Образац понуде-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира

Јавне набавке у 2018. години

Позив за подношење понуда-услуге ревизије

Образац понуде-услуге ревизије pdf

Одлука о додели уговора-услуге ревизије

Позив за подношење понуда за одржавање возила
Образац понуде за одржавање возила
Одлука о додели уговора за јавну набавку за одржавање возила

Позив за подношење понуда за набавку средстава за хигијену
Образац понуде за набавку средстава за хигијену
Oдлука о додели уговора -јавна набавка средстава за хигијену

Позив за подношење понуда за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Образац понуде за за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира
Одлука о додели уговора за тонере

Позив за подношење понуда

Образац понуде

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Образац понуде -Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија

Појашњење за достављање понуда за радио емитовање емисија

Одлука о додели уговора-емитовање радио емисија

Позив за подношење понуда-набавка ауто-седишта

Oдлука о додели седишта

Конкурсна документација-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

Одлука о обустави поступка-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп

Конкурсна документација -Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

Одлука о додели уговора-Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак

Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-израда приручника

Образац понуде-Јавна набавка услуге-израда приручника

Oдлука о додели уговора-израда приручника

Конкурсна документација-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Обавештење-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Oдлука о обустави поступка-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора-водотокови

Позив за подношење понуда -Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Образац понуде-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Понуда 1-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Одлука о додели уговора-јавна набавка добара канцеларијског намештаја

Конкурсна документација-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015

Одлука о обустави поступка-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015