Набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Набавке у 2024 години


Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА


СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ


МОДЕЛ УГОВОРА


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРE ЦЕНЕ


Одлука о додели уговора


Набавка прехрамбених производа и средстава за рад за потребе бифеа


Позив за подношење понуда


Образац понуде


Одлука о додели уговора


Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера


Позив за подношење понуда


Образац понуда


Изјава понуђача о испуњености критеријума


Одлука о додели уговора


Набавка услуга социјалне заштите – Лични пратилац детета


Обавештење о продужењу рока


Позив за подношење понуда


Образац структуре цене


Техничка спецификација


Критеријум за квалитетан избор


Изјаве понуђача о испуњености критеријума


Одлука о додели уговора


Набавка услуга социјалне заштите – Персонални асистент


Обавештење о продужењу рока


Позив за подношење понуда


Образац структуре цене


Опис и спецификација


Критеријуми за квалитетни избор


Изјава понуђача о испуњености критеријума


Одлука о додели уговора


Набавка Услуге – Чишћења и одржавања хигијене зграде општинске управе Рача


Позив за подношење понуда


Образац понуда


ТЕХНИЧКЕ-КАРАКТЕРИСТИКЕ-ПРЕДМЕТА-НАБАВКЕ


Одлука о додели уговора


Набавка добра – Набавка канцеларијског материјала


Позив за подношење понуде


Образац понуде


Одлука о додели уговора


Набавка добра – Набавка средстава за хигијену за потребе општинске управе општине Рача

Позив за подношење понуда


Образац понуде


Одлука о додели уговора


Набавке у 2023 години


Набавка – Услуга ревизије завршног рачуна буџета општине Рача за 2022. годину


Позив за подношење понуда за ревизију


Образац понуде за набавку услуга ревизије


Потврда наручиоца о реализацији уговора


Одлука о додели Уговора


Набавка услуге – Урбанистичкoг пројекта за потребе изградње и формирања заштитног појаса прикључног гасовода притиска до 16 бара и две мернорегулационе станице МРС „Топлана Рача“ и МРС „Индустријска зона Рача“


Позив за подношење понуда


Образац структуре цене


Опис и техничка спецификација


Опис критеријума за квалитетни избор привредног субјекта са упуством


Изјава понуђача о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта


Траса гасовода и локације МРС за УП


Одлука о додели Уговора


Набавка услуга социјалне заштите – Персонални асистент


Позив за подношење понуда


Образац структуре цене


Опис и спецификација


Изјава понуђача о испуњености критеријума


Одлука о додели Уговора


Набавка услуга социјалне заштите – Лични пратилац детета


Позив за подношење понуда


Образац структуре цене


Техничка спецификација


Критеријум за квалитетан избор


Одлука о додели Уговора


Набавка прехрамбених производа и средстава за рад за потребе бифеа


Позив за подношење понуда


Образац понуда


Одлука о додели Уговора


Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера


Позив за подношење понуда


Образац понуда


Изјава понуђача о испуњености критеријума


Одлука о додели Уговора


Набавка услуге – Креирање билтена и других артикала различитих формата


Позив за подношење понуда


Образац понуда


Техничка спецификација


Одлука о додели Уговора


Набавка добра – Набавка огрева са превозом до корисника – дрва за интерно расељена лица и избегла лица


Позив за подношење понуде


Образац понуде


Опис и спецификација предмета набавке


Одлука о додели Уговора


Набавка добра – Набавка средстава за хигијену за потребе општинске управе општине Рача


Позив за подношење понуде


Образац понуде


Одлука о додели Уговора


Набавка Услуге – Чишћења и одржавања хигијене зграде општинске управе Рача


Позив за подношење понуда


Образац понуда


Изјава понуђача о испуњености критеријума


Техничке карактеристике предмета набавке


Одлука о додели Уговора


Набавка добра – Набавка канцеларијског материјала


Позив за подношење понуде


Образац понуде


Одлука о додели уговора


Набавке у 2022 години


Набавке услуга – Превоз меркантилног кукуруза из складишта Дирекције за робне резерве, складиштење, џакирање и превоз до корисника


Позив за подношење понуда


Образац понуде


Образац структуре цене


Одлука о додели уговора


Набавка услуге – Снимање постојећег објекта „Карађорђев дом“ у Рачи


Позив за подношење понуда


Образац понуде


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ


SPRAT


PRIZEMLJE


Одлука о додели уговора


Набавка добра – ауто седиште за децу тежине од 9-36 кг


Позив за подношење понуда


Образац понуде


Техничка спецификација


Образац структуре цене


Одлука о додели уговора


Позив банкама за достављање понуда за депоновање слободних новчаних средстава Консолидованог рачуна трезора општине Рача на домаћем финансијском тржишту новца у 2022. години.


Одлука о депоновању


Јавни позив


Образац понуде


Набавка услуге сређивање регистратурског материјала и архивске грађе у општинској управи


Одлука о додели уговора


Позив за подношење понуда


Образац понуде


Набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на партерном уређењу Ловачког дома у Рачи


Одлука о додели уговора


Измена позива за подношење понуде


Позив за подношење понуда


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Набавка прозора за зграду општинске управе са уградњом


Одлука о додели уговора


Позив за подношење понуда


Образац понуде


Образац структуре цене


Набавка услугe израде надоградње гиса гасоводне мреже на територији општине Рача, контрола геодетског снимања изведеног стања гасоводне мреже и израда геодетског елабората


Позив за подношење понуда


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ


Одлука о додели уговора


Набавка услуге стручног надзора


Одлука о додели Уговора-стручни надзор водотокови


Позив за подношење понуда


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Набавка услуге ревизије


Позив за подношење понуда – Набавка услуге ревизије


Образац понуде – Набавка услуге ревизије


ПОТВРДА НАРУЧИОЦА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА-Набавка услуге ревизије


Oдлука о додели уговора-Набавка услуге ревизије


Набавка прозора за зграду Општинске управе


Позив за подношење понуда-Набавка прозора за зграду Општинске управе


Образац понуде-Набавка прозора за зграду Општинске управе


Образац структуре цене-Набавка прозора за зграду Општинске управе


Одлука о додели уговора-Набавка прозора за зграду Општинске управе


Набавка услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера


Позив за подношење понуде-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера


Образац понуде -Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера


КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера


Одлука о додели уговoра-Набавке услуге одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклажа тонера


Набавка услуга социјалне заштите


Персонални асистент


Позив за подношење понуда – персонални асистент


Образац понуде – персонални асистент


КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – персонални асистент


Опис и спецификација предмета набавке – персонални асистент


Одлука о додели уговра-персонални асистент


Лични пратилац


Позив за подношење понуда – лични пратилац


Образац понуде – лични пратилац


КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА – лични пратилац


Опис и спецификација предмета набавке – лични пратилац


Одлука о додели уговора-лични пратилац


Набавка прехрамбених производа и средстава за рад бифеа


Позив за подношење понуда-Набавка прех.производа и средстава за рад бифеа


Образац понуде-Набавака прех.производа и средстава за рад бифеа


Одлука о додели уговора-Набавака прех.производа и средстава за рад бифеа


Набавка кондиторских производа


Позив за подношење понуда-Набавка кондиторских производа


Образац понуде-Набавка кондиторских производа


Одлука о додели уговора-Набавка кондиторских производа


Набавка средстава за хигијену


Позив за подношење понуда -Набавка средстава за хигијену


Образац понуде-Набавка средстава за хигијену


Одлука о додели уговора-Набавка средстава за хигијену


Набавка канцеларијског материјала


Позив за подношење понуда – Набавка канцеларијског материјала


Образац понуде-Набавка канцеларијског материјала


Одлука о додели уговора -Набавка канцеларијског материјала


Набавка услуге чишћења зграде


Позив за подношење понуде-Набавка услуге чишћења зграде


Образац понуде-Набавка услуге чишћења зграде


ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -Набавка услуге чишћења зграде


Oдлука о додели уговора-Набавка услуге чишћења зграде


Набавке у 2021 години


Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)


Позив за подношење понуде-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)


Образац понуде-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)


Одлука о додели уговора-Набавка репрезентативног материјала( календари, роковници и др.)


Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја на путевима у општини Рача


Позив за подношење понуда-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја


Образац понуде-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја


Спецификација предмета -Пројектни задатак-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја


Одлука о додели уговора-Набавка услуге израде Стратегије безбедности саобраћаја


Набавка услуге израде акустичне студије


Позив за подношење понуде-набавка израде акустичне студије


Образац понуде-набавка израде акустичне студије


Опис и спецификација-набавка израде акустичне студије


Oдлука о додели уговора-набавка израде акустичне студије


„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Позив за подношење понуда-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Образац структуре цене-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Опис и спецификација предмета набавке-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Модел уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Oдлука о додели уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво


Позив за подношење понуда-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво


Образац понуде-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво


Образац структуре цене-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво


Одлука о додели уговора-Набавка радова на адаптацији просторија за међуопштинско правобранилаштво


Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва


Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва


Образац понуде-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва


Образац структуре цене-Образац понуде-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва


Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског намештаја за међуопштинског правобранилаштва


Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва


Позив за подношење понуде-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва


Образац понуде-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва


Опис и спецификација рачунарске опреме-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва


Одлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва


Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 


Позив за подношење понуда-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 


Образац понуде-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 


Опис и спецификација предмета набавке-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 


Oдлука о додели уговора-Набавка мобилних телефона за потребе рада канцеларије међуопштинског правобранилаштва 


Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Позив за подношење понуда-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Образац понуде-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Одлука о спровођењу поступка-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Oдлука о додели уговора-Набавка опреме за рад герентодомаћица за потребе спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Позив за подношење понуда-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Образац понуде-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Опис и спецификација предмета набавке-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Модел уговора-„Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Одлука о обустави поступка-Набавка услуга социјалне заштите за спровођење пројекта „Подршка и помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом општине Рача“


Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Позив за подношење понуда-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Образац понуде-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Потврда наручиоца о реализацији уговора-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Обавештење о продужењу рока-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Измена позива за подношење понуда-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Питање и одговори-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Питања и одговор-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Oдлука о додели уговора-Набавка услуге ревизије завршног рачуна општине Рача за 2021. годину


Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача


Позив за подношење понуде-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача


Образац понуде-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача


Одлука о додели уговора-Набавка услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Рача


Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Позив за подношење понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Образац понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Модел уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Техничка спецификација-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Образац структуре цене-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Питање и одговор 1 -Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Обавештење о продужењу рока-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Oдлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „еРача за грађане“


Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“


Позив за подношење понуда-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“


Модел уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“


Образац структуре цене-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“


Образац понуде-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“


Образац спецификације рачунарске опреме-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“


Одлука о додели уговора-Набавка рачунарске опреме у оквиру пројекта „Равноправно у будућност“


Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе


Позив за подношење понуда-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе


Образац понуде-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе


Предмер предрачун Општина Рача-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе


Одлука о додели уговора-Набавка-редовно одржавање зграде Општинске управе


Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


I Општи подаци о јавној набавци-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Kритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Модел уговора+Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Образац изјаве о испуњености критеријума-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Образац понуде-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Позив за подношење понуде-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Техничка спецификација-Набавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Oдлука о додели уговора-абавка услуге социјалне заштите-персонални асистент


Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


I Општи подаци о јавној набавци-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Kритеријуми за квалитативни избор привредног субјекта-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Модел уговора-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Образац изјаве понуђача-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Образац понуде-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Позив за подношење понуда-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Техничка документација-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Oдлука о додели уговора-Набавка услуге социјалне заштите-лични пратилац детета


Набавка канцеларијског материјала


Позив за подношење понуда-Набавка канцеларијског материјала


Образац структуре цене-Набавка канцеларијског материјала


Одлука о додели уговора-Набавка канцеларијског материјала


Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера


Позив за подношење понуда-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера


Образац понуде-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера


Одлука о додели уговора-Набавка одржавања штампача, фотокопир апарата и рециклаже тонера


Набавка прехрамбених производа за бифе


Позив за подношење понуда-Набавка прехрамбених производа за бифе


Образац понуде-Набавка прехрамбених производа за бифе


Oдлука о додели уговора-Набавка прехрамбених производа за бифе


Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача


Позив за подношење понуда-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача


Образац структуре цене-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача


Одлука о додели уговора-Набавка услуге одржавања аутомобила за потребе Општине Рача


Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача


Позив за подношење понуда-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача


Образац понуде-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача


Одлука о додели уговора-Набавка средстава за хигијену за одржавање просторија Општине Рача


Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе


Позив за подношење понуда-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе


Образац понуде-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе


Техничке карактеристике предмета набавке-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе


Oдлука о додели уговора-Набавка услуге чишћења зграде Општинске управе


Набавке у 2020 години


Јавна набавка репрезентативног материјала


Позив за подношење понуда-Јавна набавка репрезентативног материјала


Образац понуде-Јавна набавка репрезентативног материјала


Одлука о додели уговора- Јавна набавка репрезентативног материјала


Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача


Позив за подношење понуда-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача


Образац структуре цене-Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача


Oдлукa о додели уговора, за набавку на коју се закон не примењује – Jaвна набавка израде геодетског елабората објекта и посебних делова објекта, снимања и израде елабората водова за објекат и израде спецификација посебних делова за објекат ПУ „Наша радост“ на кп.бр. 438 КО Рача


Jaвна набавка ауто седишта


Позив за подношење понуда-Јавна набавка ауто седишта


Образац понуде-Јавна набавка ауто седишта


Питање 1-Јавна набавка ауто седишта


Oдлука о додели уговора-Јавна набавка ауто седишта


Јавна набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Питања и одговори-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Позив за подношење понуда-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Измењен образац структуре цена-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Питања и одговори 1-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Одлука о додели Уговора-Набавка опреме за дечија игралишта са транспортом, монтажом и уградњом на територији општине Рача за потребе спровођења пројекта „Мере популационе политике“ Подршка родитељству


Jaвна набавка народне ношње


Позив за подношење понуда-Jaвна набавка народне ношње


Образац понуде-Jaвна набавка народне ношње


Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка народне ношње


Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020


Понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020


Пoтврда наручиоца о реализацији уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020


Записник-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020


Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна, број: 404-49/2020


Јавна набавка финансијске услуге кредита


Јавни позив 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита


Кредитни захтев 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита


Образац понуде 2020-Јавна набавка финансијске услуге кредита


Питање и одговор-Јавна набавка финансијске услуге кредита


Одлука о краткорочном задужењу-Јавна набавка финансијске услуге кредита


Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна


Образац понуде-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна


Обавештење о обустави поступка-Јавна набавка услуге ревизије завршног рачуна


Јавна набавка услуге одржавања возила


Конкурсна документација возила 2020-


Јавна набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“


Позив за подношење понуда-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“


Образац понуде-набавке услуге – штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“


Oдлука о додели уговора-штампање флајера, постера и водича за потребе спровођења пројекта „Саветодавна служба за грађане у општини Рача“


Јавна набавка средстава за хигијену


Позив за подношење понуда – хигијена 2020


Образац понуде средства за хигијену 2020


Jaвна набавка услуга зоо хигијене


Позив за подношење понуда-набавка услуге зоо хигијене


Образац понуде-набавка услуге зоо хигијене


Набавка услуге одржавања штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера


Позив за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера


Образац за подношење понуда-набавка одржавање штампача и фотокопир апарта и рециклажа тонера


Набавке у 2019 години


Позив за подношење понуда-приручник


Образац понуде -приручник


Одлука о додели уговора-приручник


Позив за подношење понуда-аутоседишта


Oдлука о додели уговора-ауто седишта


Позив за подношење понуда


Образац понуде -тв емисија


Одлука о доделу уговора-тв емисија популациона политика


Позив за достављањ понуда-зоохигијена


Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса


Одлука о додели уговора-зоохигијена


Позив за достављање понуда-зоохигијена


Образац понуде-услуге зоохигијене-хватање паса


Одлука о обустави поступка-хумано хватање паса


Позив за подношење понуда-јавна набавка народне ношње


Образац понуде-набавка народне ношње


Одлука о додели уговора-Набавка народне ношње


Јавни позив за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита


Кредитни захтев 2019


Образац понуде- кредит-2019 (1)


Одлука о краткорочном задужењу


Позив за подношење понуда-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера


Обрзац понуде-Одржавање штампача и фотокопир апарата и рециклажа тонера


Одлука о додели уговора-Набавка тонера


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину


Образац понуде – Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину


Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга ревизије завршног рачуна за 2018. годину


Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019


Oдлука о додели уговора-Jавна набавка услуге одржавања возила, број 404-22-2019


Позив за подношење понуда-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)


Oдлука о додели уговора-Jaвна набавка услуга- Израда програма комасације на подручју дела катастарских општина Сепци и Сараново (општина Рача)


Позив за подношење понуда


Кoнкурсна документација


Одлука о додели уговора


Конкурсна документација-Jавна набавка услуге одржавања возила


Oдлука о обустави поступка – Јавна набавка услуге одржавања возила


Позив за подносење понуда-Јавна набавка средстава за хигијену


Образац понуде-Јавна набавка средстава за хигијену


Oдлука о додели уговора-Јавна набавка средстава за хигијену


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира


Образац понуде-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира


Одлука о додели уговора-Јавна набавка услуга одржавања штампача и фотокопира


Набавке у 2018 години


Позив за подношење понуда-услуге ревизије


Образац понуде-услуге ревизије pdf


Одлука о додели уговора-услуге ревизије


Позив за подношење понуда за одржавање возила

Образац понуде за одржавање возила

Одлука о додели уговора за јавну набавку за одржавање возила


Позив за подношење понуда за набавку средстава за хигијену

Образац понуде за набавку средстава за хигијену

Oдлука о додели уговора -јавна набавка средстава за хигијену


Позив за подношење понуда за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира

Образац понуде за за набавку услуга за одржавање штампача и фотокопира

Одлука о додели уговора за тонере


Позив за подношење понуда


Образац понуде


Одлука о додели уговора


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија


Образац понуде -Јавна набавка услуге-емитовање радио емисија


Појашњење за достављање понуда за радио емитовање емисија


Одлука о додели уговора-емитовање радио емисија


Позив за подношење понуда-набавка ауто-седишта


Oдлука о додели седишта


Конкурсна документација-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп


Одлука о обустави поступка-Набавка добра-медицинска опрема колпоскоп


Конкурсна документација -Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак


Одлука о додели уговора-Набавка добара- медицинска опрема-колпоскоп-поновљени поступак


Позив за подношење понуда-Јавна набавка услуге-израда приручника


Образац понуде-Јавна набавка услуге-израда приручника


Oдлука о додели уговора-израда приручника


Конкурсна документација-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015


Обавештење-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015


Oдлука о обустави поступка-Jaвна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015


Позив за подношење понуда


Одлука о додели уговора-водотокови


Позив за подношење понуда -Јавна набавка добара канцеларијског намештаја


Образац понуде-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја


Понуда 1-Јавна набавка добара канцеларијског намештаја


Одлука о додели уговора-јавна набавка добара канцеларијског намештаја


Конкурсна документација-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015


Одлука о обустави поступка-Јавна набавка услуга-увођење стандарда менаџмента квалитетом ISO 9001-2015