Јавна расправа о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Рача за 2023. годину

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама општине Рача за 2023. годину

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2022. годину


РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


Број : 400-65/2021-II-01


Дана: 02.12.2021. године


Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 02.12 2021. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, и 83/2014-др. закон), члана 71. и 114. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број  3/19 ) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 22/20), Oпштинско веће општине Рача, на седници одржсној дана  02.12.2021. године, донело је


З А К Љ У Ч А К


О спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету


општине Рача за 2022.годину и расписује Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту буџета општине Рача за 2022. годину 1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за


2022.годину ( у даљем тексту: Нацрт одлуке ). 1. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту одлуке, који је саставни део овог


закључка. 1. Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 03.12.2021. до 15.12.2021.године.

 2. Овај Закључак објавити на званичној веб презентацији општине Рача.


                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К


Општинског већа


                                                                                                                   Ненад Савковић


                                                                                                         _______________________


Закључак доставити: 1. Начелнику ОУ Рача

 2. Званична веб презентација општине Рача

 3. Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије


           4 . Архиви.


Програм јавне расправе-буџет 2022.


Одлука о буџету општине Рача за 2022. годину


Израда Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Рача за период од 2021. до 2026. године


РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


Број: 021-181/2022-II-01


Дана: 26.05.2022. године


На основу члана 46., став 1, тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, и 83/2014-др. закон), члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/2018), члана 71. и 114. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број  3/19 ) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 22/20), Општинско Веће општине Рача, на седници одржаној дана 26.05.2022. године, донело је:


   З А К Љ У Ч А К


 


о спровођењу јавне расправе о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја са акционим планом  на теритоторији општине Рача  за период 2022-2026 година 1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на територији општине Рача са акционим планом   за период 2022-2026 година ( у даљем тексту: Стратегија).


  1.  Саставни део позива је Нацрт Стратегије и иста ће уз јавни позив бити објављен на званичној интернет страници Општине Рача.


  1. Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеном Нацрту Стратегије  је координатор радне групе за израду Стратегије, Јелена Стевановић.


  1.  Јавна расправа о Стратегији  одржаће се  у периоду од 27.05.2022. године до 10.06.2022. године.


  1. Општинско веће Општине Рача позива све грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Стратегије и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Своје примедбе и мишљења на акт који је предмет јавне расправе могу поднети, односно доставити у писаном облику на адресу: Општинско веће Општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача или у електронском облику на e-mail: opstina@www.raca.rs најкасније до 06.2022.год. 1. Јавна презентација Стратегије  одржаће се дана 06.2022.  године са почетком у 10.00 часова. 1. Радна група за израду Стратегије се обавезује да изради Извештај о спроведеној јавној расправи. 1. Овај Закључак објавити на званичној веб презентацији општине Рача.


 


 


Образложење


Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 46. ставa 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014- др. закон…и 47/2018) којим је утврђено да  Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина и члану 36. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/2018) којим је дефинисано спровођење јавне расправе документа јавне политике.


Чланом  71. и 114.  Статута општине Рача  („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/19) одређено је да Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, као и обавеза органа општине да организују јавну расправу у поступку припреме стратешких планова развоја.


Чланом 34. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 22/20) одређено је да Општинско Веће у оквиру својих овлашћења доноси: одлуке, упутства, правилнике, решења, закључке, програме, пословник и даје аутентично мишљење о актима које доноси.


У складу са изнад наведеним донет је Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја са акционим планом на теритоторији општине Рача  за период 2022-2026 година


  П Р Е Д С Е Д Н И К


Општинског већа


                                                                                                                   Ненад Савковић


                                                                                                         _______________________


Закључак доставити: 1. Начелнику Општинске управе Рача;

 2. Званична веб презентација општине Рача;

 3. Координатору Радног тима за израду Стратегије, Јелени Стевановић;

 4. Савету за безбедност саобраћаја општине Рача;

 5. Архиви.


Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Стратегије


Стратегија безбедности саобраћаја


020-1 Одлука о измени одлуке о приступању изради Стратегије безбедности саобраћаја на путевима


131 Одлука о приступању изради Стратегије безбедности саобраћаја на путевима за период од 2021, до 2026. године

Нацрт Плана развоја општине Рача за период од 2021. до 2028. године


РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


Број :021-100 /2021-II-01


Дана: 29.03.2021. године


Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 29.03.2021. године, на основу члана 46., став 1, тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, и 83/2014-др. закон), члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/2018), члана 71. и 114. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број  3/19 ) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 22/20),  донело је:


З А К Љ У Ч А К


 


о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана развоја


општине Рача за период 2021-2028 година 1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Рача за период 2021-2028 година ( у даљем тексту: Нацрт Плана). 1. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту Плана, који је саставни део овог закључка. 1. Јавна расправа о Нацрту Плана одржаће се у периоду од 02.04.2021. године до16.04.2021. године . 1. Јавна презентација Нацрта Плана одржаће се дана 01.04.2021. године са почетком у 10.00 часова.


Раднa група за израду Плана развоја се обавезује да изради Извештај о спроведеној јавној расправи. 1. Овај Закључак објавити на званичној веб презентацији општине Рача.


Образложење


Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 46. ставa 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014- др. закон…и 47/2018) којим је утврђено да  Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина и члану 36. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 30/2018) којим је дефинисано спровођење јавне расправе документа јавне политике.


Чланом  71. и 114.  Статута општине Рача  („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/19) одређено је да Општинско веће предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина, као и обавеза органа општине да организују јавну расправу у поступку припреме стратешких планова развоја.


Чланом 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016) одређено је да Општинско Веће у оквиру својих овлашћења доноси: одлуке, упутства, правилнике, решења, закључке, програме, пословник и даје аутентично мишљење о актима које доноси.


У складу са изнад наведеним донет је Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Плана развоја општине Рача за период 2021-2028 година


  П Р Е Д С Е Д Н И К


Општинског већа


                                                                                                                   Ненад Савковић


                                                                                                         _______________________


Закључак доставити: 1. Начелнику Општинске управе Рача

 2. Званична веб презентација општине Рача

 3. Координатору Радног тима за израду Плана Развоја, Драгани Антонијевић

 4. Одељењу за изградњу, урбанизам и ЛЕР

 5. Архиви.


Програм јавне расправе о Плану развоја (1)


План развоја општине Рача 2021_2028-НАЦРТ


SEA Општине Рача 2021 2028_11-1


Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2021. годину


РЕПУБЛИКА СРБИЈА-ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


БРОЈ: 400-80/2020 II-01


Дана:10.12.2020.год.


На основу члана 46. закона о локалној самоуправи (“сл. Гласник РС”, број 129/07, и 83/2014-др.закон) члана 71. и 114. Статута Општине Рача (“сл.гласник Општине Рача, број 3/19“) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа (“сл.гласник Општине Рача, број 22/20“), Општинско веће Општине Рача на седници одржаној дана 10.12.2020.год. расписује следећи:


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА • Предмет јавне расправе је Нацрт одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год.

 • Јавна расправа ће се организовати у периоду од 10.12.2020. до 14.12.2020.год.

 • Саставни део позива је Нацрт одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год и исти ће уз јавни позив бити објављен на званичној интернет страници Општине Рача. Поред тога предметни акт ће бити стављен на увид у просторијама Општинске управе Општине Рача-одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије.

 • Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавних расправа о предложеном Нацрту одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год. је Шеф одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Снежана Маџић.

 • Општинско веће Општине Рача позива све грађане, удружења, стручну и осталу јавност да се упознају са радним текстом Нацрта одлуке о буџету Општине Рача за 2021.год. и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Своје примедбе и мишљења на акт који је предмет јавне расправе могу поднети, односно доставити у писаном облику на адресу: Општинско веће Општине Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача или у електронском облику на e-mail: opstina@www.raca.rs или raca@gmail.com најкасније до 14.12.2020.год. до 8 часова.

 • По истеку рока за достављање примедби, мишљења и предлога Општинско веће ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и исти предложити на разматрање и усвајање Скупштини општине Рача приликом подношења предлога акта који је предмет јавне расправе.


Председник Општине


                                                                                                                                      ______________


     Ненад Савковић


S.08-05-Закључак Општинског већа-Јавна расправа о буџету за 2021. годину


Програм јавне расправе-буџет-2021


Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2021. годину

Јавна расправа о нацрту Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције -Удружени грађани мењају своју средину


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ


о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“


 Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“и да дају предлоге, сугестије и коментаре.


Јавна расправа о Нацрту Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“ спроводи се од  05.06.2020. до 19.06.2020.године.


Јавна презентација Нацрта Одлуке одржаће се дана 19.06.2020. године са почетком у 10.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача путем електронске поште на e-mail адресу: slobodan. pavlovic@www.raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту  Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“


По окончању јавне расправе Општинско веће општине Рача, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога утврдити предлог  Одлуке о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције „Удружени грађани мењају своју средину“ и тај предлог доставити Скупштини општини Рача разматрање .


Одлука о укључивању грађана у буџетски процес-нацрт


S.08-05 Закључак Општинског већа -јавна расправа о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције Удружени грађани мењају своју средину


Програм јавне расправе о о укључивању грађана у буџетски процес кроз спровођење Акције


Jaвна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


РЕПУБЛИКА СРБИЈА- ОПШТИНА РАЧА


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


Број : 400-102/2019-II-01


Дана: 10.12.2019. године


на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, и 83/2014-др. закон), члана 71. и 114. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број  3/19 ) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09, 17/16), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 10.12.2019.. године,  расписује следећи:


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА • Предмет јавне расправе је Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину.

 • Јавна расправа ће се организовати у периоду од 10.12.2019. до 13.12.2019. године.

 • Саставни део позива је Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину и исти ће уз Јавни позив бити објављен на званичној интернет страници општине Рача. Поред тога предметни акт ће бити стављен на увид у просторијама општинске управе општине Рача – Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије.

 • Лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеном Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину је Шеф Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије – Снежана Маџић.

 • Општинско веће Општине Рача позива све грађане, удружења,стручну и осталу јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Oдлуке о буџету Општине Рача за 2020. годину и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Своје примедбе и мишљења на акт који је предмет јавне расправе могу поднети, односно доставити у писаном облику на адресу: Општинско веће општине Рача, Карађорђева 48. 34210 Рача или у електронском облику на email: opstina@www.raca.rs  или raca@gmail.com , најкасније до 13.12. године до 08.00 часова.

 • По истеку рока за достављање примедби, мишљења и предлога Општинско веће ће сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи и исти предложити на разматрање и усавајање Скупштини општине Рача приликом подношења Предлога акта који је предмет јавне расправе.


                                                                                                                                            Председник


                                                                                                                        ________________


                                                                                                                        Ненад Савковић


S.08-05 Закључак о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


Програм јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


Нацрт Одлуке о буџету општине Рача за 2020. годину


Закључак, Програм јавне расправе, Јавни позив за учешће у јавној расправи


Јавна расправа о нацрту буџет општине Рача


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


Оштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта Буџета општине Рача.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 15.12.2018. године, са почетком у 14.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Скупштини општине Рача путем електронске поште на e-mail адресу: predsednik.skupstine@www.raca.rs.


По окончању јавне расправе Председник скупштине општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Буџет 2019


Jaвна расправа о нацрту новог Статута општине Рача


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


         Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом нацрта новог Статута општине Рача.


Јавна расправа о нацрта новог Статута општине Рача одржаће се од 26. новембра  до 11. децембра  2018. године.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 11. 12. 2018. год. са почетком у 18.00 сати


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Скупштини општине Рача путем електронске поште на e-mail адресу:  predsednik.skupstine@www.raca.rs или поштом на адресу: ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о нацрту новог Статута општине Рача”.


По окончању јавне расправе Председник скупштине општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак са програмом јавне расправе


НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАЧА 2018


Jaвна расправа о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


         Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом предлога Одлуке о посебној накнади за заштиту  и унапређење животне средине.


Јавна расправа о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине одржаће се од 12.  до 27 . новембра  2018. године.


Учесници у јавној расправи су представници Савета месних заједница, грађани, привредници, предузетници, удружења, као и друге заинтересоване стране.


Јавна расправа са заинтересованим учесницима ће бити одржана у сали СО Рача, дана 26.11.2018. год. са почетком у 14.00 сати.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача и  путем електронске поште на e-mail адресу: nacelnik.uprave@www.raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине”.


По окончању јавне расправе Општинска управа општине Рача ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак Општинског већа са Програмом јавне расправе о предлогу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


Предлог Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине


Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године


ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ


  Oпштина Рача позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године и да дају предлоге, сугестије и коментаре.


Јавна расправа о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.- 2022.године спроводи се од 13. јула до 28. јула 2018. године.


Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општини Рача путем електронске поште на e-mail адресу: slobodan.pavlovic@www.raca.rs или поштом на адресу ул. Карађорђева 48, 34210 Рача, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Акционог плана за укључивање грађана у одлучивање о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018.-2022.године”.


По окончању јавне расправе Радна група за израду Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача, ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.


Закључак са програмом јавне расправе


Нацрт Акционог плана