Пољопривреда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Иако нису у довољној мери искоришћени расположиви агроеколошки услови, пољопривреда рачанске општине има врло значајну улогу у њеној свеукупној привреди. Она је водећа привредна грана по обиму производње, као и по запослености активног становништва.

Ратарска произвдња је основна базична грана пољопривреде општине, обухвата производњу жита, индустријског биља, поврћа, и сточног крмног биља. Ратарство је углавном подређено сточарству и представља крмну базу за гајење стоке.

На територији рачанске општине поред варошице Рача у насељима рачанске општине живи 10247 стално насељених становника у 3233 домаћинстава.

Типови земљишта

У долинама реке Јасенице и Раче и њихових већих притока заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу местимично смоница, а на вишем побрђу апсуолутно преовлађују гајњаче. Према томе рачанско подручје представља у педогенетском погледу праву зону гајњача.

Од укупног обрадивог земљишта око 27,8% су јако до средње кисела земљишта која захтевају предузимање мера неутралисања сувишног ацидитета.

Алувијалне равни Раче и Јасенице погодне су за ратарску, ливадско – сточарску и повртарску производњу, а неогено побрђе поред ратарства претежно за воћарство, виноградарство и испашу стоке.

Клима

На територији рачанске општине влада умерено – континетална клима са изражена четири годишња доба, битно је истаћи да нема никаквих значајнијих температурних ограничења за гајење свих важнијих ратарских и повртарских култура, као и највећег броја воћарских култура, заступљене су готово све врсте континенталног – средњоевропског воћа.

ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Тренутно стање заштите пољопривредног земљишта у општини Рача захтева пре свега предузимање мера на спречавању коришћења пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, предузимање мера на спречавању уситњавања обрадивог пољопривредног земљишта, спровођење редовне контроле плодности земљишта и заштита од пољске штете.

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Просечна величина поседа – 4.04 хетара.
Просечна величина парцеле пољопривредног земљишта је 0.36.08 ха

Комасација пољопривредног земљишта није спровођена на територији општине Рача, непходно је предузети мере на изради програма комасације.
Каналска мрежа за наводњавање и одводњавање није изграђена ни у једној катастарској општини. Овај проблем је нарочито изражен у сушним периодима тако да представља ограничавајући фактор за гајење одређених пољопривредних култура такође у периодима високог нивоа подземних вода и велике количине атсмосферских падавина одређене површине су поплављене, због тога је неопходно предузети мере на изради каналске мреже .

Пољски путеви су у знатној мери оштећени а велики број их је потпуно уништен (преорани, неуређени и сл.). Велике површине пољпривредног земљишта су узурпиране од стране власника и корисника пољпривредног земљишта. Облик и ширина пољских путева су неприкладни и непроходни за пролаз савремене механизације јер сви пољски путеви потичу из времена првобитног премера 1931-1933. године.