Лични подаци:

Име и презиме: Горица Танасијевић

Датум и место рођења: 21.06.1987. године у Крагујевцу

Адреса становања: Ловћенска бр. 16, 34227 Баточина

Мајка једног детета

e-mail: gocatanasijevic@gmail.com

11.04.2011. године, на Универзитету у Крагујевцу, Економском факултету у Крагујевцу, завршене Основне академске студије првог степена на студијском програму Економија, модул Општа економија, обима 240 (двеста четрдесет) бодова ЕСПБ са просечном оценом 8,28 (осам и 28/100), стручни назив дипломирани економиста.

14.06.2006. године, завршена средња школа “Никола Тесла“ у Баточини, образовни профил трговински техничар у трајању од четири година, са просеком 5,00 Носилац Вукове дипломе и ђака генерације (прилог: диплома средње школе, Вукова диплома и Похвалница Њ.К.В. Престолонаследника Александра II)

Додатна едукација:

2021. године Сертификат обуке за израду годишњих програма пословања и Релоф пројекта

2016. године Сертификат за завршену обуку “Обука за аплицирање код актуелних донатора“ (Сертификат издат од стране ЦЕУП – а)

2012. године, положен испит за Службеника за јавне набавке (Сертификат издат од стране Управе за јавне набавке)

Радно искуство:

03.01.2024. – и даље, именована на функцију директора у ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача.

02.02.2023. – 02.01.2024. године, именована на функцију в.д. директора у ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача.

01.02.2015 – 01.02.2023. године запослена код послодавца ЈП “Лепеница Баточина“ из Баточине, на радном месту Руководилац службе финанасијско комерцијалних послова и Службеник за јавне набавке. Одређени временски период била у саставу Надзорног одбора испред реда запослених.

01.08.2011 – 31.01.2015. године запослена код послодавца ЈКП “7. Јули“ Баточина на радном месту Виши референт за јавне набавке, након завршеног приправничког стажа.

Рад на рачунару:
Самосталан рад у програмима Word, Excel, Power Point…; активно коришћење Интернета