Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Рача обавља Јавно правобранилаштво Општине Рача. Делокруг, организација и рад Јавног правобранилаштва уређују се Одлуком Скупштине о Јавном правобранилаштву општине Рача. Јавно правобранилаштво обавља своју функцију на основу закона и других прописа донетих на основу Устава и Закона.

Јавно правобранилаштво је законски заступник општине. Функцију Јавног правобранилаштва врши јавни правобранилац општине Рача.

Јавног правобраниоца поставља Скупштина општине на четири године и може бити поново постављен.

О правима, обавезама и одговорности јавног правобраниоца одлучује орган надлежан за њихово постављење. Ако је јавни правобранилац одсутан или спречен да руководи Јавним правобранилаштвом, замењује га дипломирани  правник кога одреди.