Општинска управа образује се као јединствени орган за вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа.

Општинска управа:

  1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
  2. Извршава Одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
  3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација, из изворног делокруга општине;
  4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  5. Обавља послове из области заштите права и интереса општине ако Председник општине сам или уз одобрење Општинског већа за обављање тих послова није овластио друго лице;
  6. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
  7. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.