Просторни план Републике Србије


Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину


Оглас- Јавни увид 5.4.


Нацрт Просторног плана Републике Србије са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Nacrt Prostornog plana RS i Izvestaj o SPU


Просторни план Општине Рача


I_шема насеља Адровац


II_шема насеља Борци


III_шема насеља Бошњане


IV_шема насеља Велико Крчмаре


V_шема насеља Вишевац


VI_шема насеља Војиновац


VII_шема насеља_Вучић


VIII_шема насеља_Доња Рача


IX_шема насеља_Доње Јарушице


X_шема насеља_Ђурђево


XI_шема насеља_Мало Крчмаре


XII_шема насеља_Мирашевац


XIII_шема насеља_Поповић


XIV_шема насеља_Сараново


XV_шема насеља_Сипић


XVI_шема насеља_Сепци


XVII_шема насеља_Трска


Текст ППО Рача, финал


Рефералну карту број 1 можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Referalna%20karta%20br.1-Namena%20prostora_25000.pdf


Рефералну карту број 2 можете преузети на следећем линку:  https://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.2-Mreza naselja i infrastrukturni sistemi_25000.pdf


Рефералну карту број 3 можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.3-Turizam i zastita prostora_25000.pdf


Рефералну карту број 4 можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.4-Sprovodjenje plana_25000.pdf


Планови детаљне регулације


План детаљне регулације зоне „Центар“ можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације зоне „Центар“


План детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље у Рачи можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/PDR komercijalne zone Raca polje u Raci.rar


План детаљне регулације спортско-школског комплекса у Рачи мoжете преузети на следећем линку: План детаљне регулације спортско-школског комплекса у Рачи


План детаљне регулације за к.п. бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439, све из К.О. Адровац, к.п. бр. 1399 и 1400, све из К.О. Бошњане и к.п. бр. 3508 и 3455/1 (део), све из К.О. Вишевац,уз државни пут I Б реда бр. 27, у насељу Адровац можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/План детаљне регулације Адровац.rar


План детаљне регулације радне зоне Ђурђево можете преузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Djurdjevo.zip


План детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације Сепци


План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације „Градиште“  


План детаљне регулације радне зоне „Исток“ можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације радне зоне „Исток“


Планови детаљне регулације-у поступку израде


ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СИПИЋ


020. 47. 1. Одлука о изради ПДР радне зоне Сипић


020. 47. 2. Одлука о стратешкој процени утицаја ПДР Сипић


Поновљени Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Оглас текст, ново-Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Нацрт Плана детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину можете прузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/www.raca.rs/docs/PDR VIŠEVAC.pdf


Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Оглас -Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Текст Плана-Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


СПУ Вишевац


Нацрт Плана детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину можете прузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Gradiste.rar


Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Центар


Оглас -Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Центар


Нацрт Плана детаљне регулације Центар можете преузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Centar Raca.pdf


Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А


О П Ш Т И Н А   Р А Ч А


О П Ш Т И Н С К А  У П Р А В А


Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој


 


ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ


 


У Обавештењу објављеном у дневном листу „Данас“ и на званичној интернет страници општине Рача дана 11.03.2022.године, везано за прекид Јавног увида у Нацрт плана детаљне регулације Сепци и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, дошло је до случајне, ненамерне техничке грешке тако да уместо “ од 11. марта до 09. априла 2022.године“,  треба да стоји  од 17. фебруара до 18. марта 2022.године“.


У осталим деловима текст Обавештења остаје непромењен.


ОБАВЕШТЕЊЕ- исправка техничке грешке


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А


О П Ш Т И Н А   Р А Ч А


О П Ш Т И Н С К А  У П Р А В А


Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој


 


на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл.55-67.Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, број 32/19) као и чл.18. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину


ОБАВЕШТАВА


 


 Да је Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој ОУ Рача утврдило да је приликом оглашавања у дневном листу „Данас“ начињена грешка и да оглас који је дневном листу достављен за објаву и чија је објава потврђена од стране надлежних из поменутог дневног листа није објављен. У складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл.55-67.Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, број 32/19) као и чл.18. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Сепци и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину  који се одржава од 11. марта до 09. априла 2022.године се прекида и поново се започиње нова процедура.


 


Оглас за Јавни увид можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/OGLAS Tekst (1).doc


Обавештење за Јавни увид можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/OBAVEŠTENJE (1).docx


Нацрт Плана детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/PDR Sepci.rar


СПУ за Јавни увид можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/SPU PDR Sepci (1).pdf


Оглас текст- Јавни увид у Нацрт ПДР-а Сепци са СПУ на животну средину


Нацрт Плана детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/PDR Sepci za JU (1).rar


СПУ ПДР Сепци


Рани јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


ОГЛАС-Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/PDR Sepci elaborat za RJU.pdf


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације радне зоне Ђурђево


Оглас-Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне Ђурђево


Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне „Ђурђево“ можете преузети на следећем линку:


https:www.raca.rs/docs/План детаљне регулације радне зоне Ђурђево.rar


Просторни план подручја посебне намене инфрструктурног коридора државног пута I реда “Вожд Карађорђе”


Рани јавни увид


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)


 


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”


Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе”, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 15/21.


РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 27. MAJA ДО

10. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградaма скупштина града Београда, градских општина Лазаревац, Младеновац и Сопот и општина Лајковац, Аранђеловац, Топола, Рача, Смедервска Паланка, Лапово, Велика Плана и Љиг.


Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.


Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 10. јуна 2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.


Елаборат за РЈУ ПППП ИК ВОЖД КАРАЂОРЂЕ можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/rju-ppppn-ik-vozd-karadjordje.zip


Урбанистички пројекат-Сепци

Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача

Јавни позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача


Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача за јавну презентацију можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Urbanisticki projekat za javnu prezentaciju


Потврђени Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача за јавну презентацију можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/UP Micakovac- konačno.pdf


Урбанистички пројекат-Основна школа


Oглас за Јавну презентацију


Решeње за Основну школу

Оглас


Урбанистички пројекат можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Основна школа Карађорђе, Рача.zip


Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулација Липарског потока-водотока II реда, општина Рача

Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулације Липарског потока – водотока II реда, општина Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Обилазница, Рача.zip


Јавни позив за Јавну презентацију Урбанистичког пројекта


Обавештење о Јавној презентацији


Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулације Липарског потока – водотока II реда, општина Рача можете преузети на следећем линку : https://www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Обилазница, Рача за Јавну презентацију.rar


Издати локацијски услови


Локацијски услови _ Верзија за објављивање_20230413080124


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20230316080836


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20230316081916


Закључак о одбацивању_20230313104542


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20230307083745


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20230307083634


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20230223142401


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221213134254


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221129141522


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221129141533


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221129075816


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221123084733


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221108143122


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221021134838


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20221013132142


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20220929120051


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20220926145953


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20220923100324


Локацијски услови _ Верзија за објављивање_20220921104501


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20220921104530


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20220915083833


Локацијски услови _ Верзија за објављивање_20220809123250


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220426145154


ROP-RAC-7195-LOC-12022 Локацијски услови_ЗА ОБЈАВУ


ROP-RAC-9534-LOC-12022 Локацијски услови_ZA OBJAVU


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220520123316


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20220531115931


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220608102548


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20221123143653


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20221108143208


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20221017085206


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220923144444


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220818084616


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_20220630123623


Закључак о одбацивању – Верзија за објављивање_2022062908133


Локацијски услови – Верзија за објављивање_20220622092942


Закључак-о-одбацивању-Верзија-за-објављивање_20220623090547


Локацијски услови-верзија за објављивање 20171114073206

Локацијски услови-верзија за објављивање 20171114073334

Локацијски услови-верзија за објављивање 20171114073626

Локацијски услови-верзија за објављивање 20171114073853

Локацијски услови-верзија за објављивање 20171114073927

Локацијски услови-верзија за објављивање 20171114074000

Локацијски услови 353-17 2015-IV-03-1

Локацијски услови 353-14 2015-IV-03-1

Локацијски услови 353-35 2014-IV-03-1

Локацијски услови 353-21 2015-IV-03-1

Локацијски услови 353-33 2015-IV-03-1

Локацијски услови 353-37 2015-IV-03-1

Локацијски услови 353-36 2015-IV-03-1

Локацијски услови 353-38 2015-IV-03-1

Локацијски услови 353-41 2015 – IV- 03 -1

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114074259

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114074314

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114074332

Локацијски услови-верзија за објављивање 20171114074352

Локацијски услови 353-28/2015-IV-03-1


Издате грађевинске дозволе


Решење о одбацивању_20230517071405


Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20230413080104


Грађевинска дозвола_20230327135539


Грађевинска дозвола_20230313104603


Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20230224130949


Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање _20221229141745


Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање _20221013123653


Решење-грађевинске-дозволе


Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20220908141823


Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20220819131646


Грађевинска дозвола – Верзија за објављивање_20220818084601


Продужење грађевинске дозволе


Обустава поступка


Грађевинска дозвола – за објављивање 351-54/2016-IV-03-1

Грађевинска дозвола

Грађевинска дозвола 351-12 2015-IV-03-1

Грађевинска дозвола 351-52 2015-IV-03-1

Грађевинска дозвола 351-3 2015-IV-03-1

Грађевинска дозвола 351-25 2015-IV-03-1

Грађевинска дозвола 351-38 2015-IV-03-1

Грађевинска дозвола 351-37 2015-IV-03-1

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114075336

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114075415

Издата решења о одобрењу


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230413080113


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230413080017


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230413080027


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230413080050


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230413080037


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230413075957


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230316080924


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230316081244


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230307121829


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20230227131709


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230221102607


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230214084121


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20230214084112


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20221206143003


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20221206142957


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20221206142951


Решење о одобрењу извођења радова Верзија за објављивање 20221129075516


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20221125081240


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20221123143640


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_СПЦ


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20221013132552


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20221010145400


Решење-о-одобрењу-извођења-радова-члан-145-1.


Решење-о-одобрењу-извођења-радова-члан-145-1-1.


Решење-о-одобрењу-извођења-радова-члан-145-2.


Решење-о-одобрењу-извођења-радова-члан-145


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220923144218


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220915083800


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220915083754


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220914090057


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220829144822


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220829133401


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220819132211


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220809123229


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220729075009


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220729143809


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220729143740


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220718145329


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220718145343


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220718145324


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220711104729


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220630123157


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220630123206


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220630123140


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220630123215


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање 20220630123121


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220516084836-pozitivno


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220517071743


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220531123113


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220608075811


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220608075821


Решење о одобрењу извођења радова – Верзија за објављивање_20220608075832


Решење о измени решења о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075913

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075651

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075730

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075755

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075835

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075857

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075931

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114075957

Решење о одобрењу извођења радова-верзија за објављивање 20171114080024

Одобрење за извођење радова 351-19 2015-IV-03-1

Одобрење за извођење радова 351-21 2015-IV-03-1

Одобрење за извођење радова 351-45 2015-IV-03-1

Одобрење за извођење радова 351-49 2015-IV-03-1

Одобрење за извођење радова 351-42 2015-IV- 03-1

Одобрење за извођење радова 351-31 2015-IV-03-1

Одобрење за извођење радова 351-44 2015-IV-03-1

Одобрење за извођење радова 351-35 2015-III-1

Одобрење за извођење радова 351-27 2015-IV-03-1

Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20221230080756


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20221125081250


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_СрбијаГас


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20221013123237


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20221013123148


Решење-о-одбацивању-употребна-дозвола-1


Решење-о-одбацивању-употребне-дозволе


Решење-о-одбацивању-употребна


Решење-о-одбацивању-употребна-дозвола


Решење-о-одбацивању-члан-145


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220929120156


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220923100336


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220909115302


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220809123240


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220805150134


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање 20220720125917


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220506143828


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220516084724-negativno


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220527145118 (2)


Решење о одбацивању – Верзија за објављивање_20220608130924


Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080136

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080209

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080225-1

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080225

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080308.pdf

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080353

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080409

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080428

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080451

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080451

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080504

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080522

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080544

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080609

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080638

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080719

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080732

Закључак о одбацивању-верзија за објављивање 20171114080754

Закључак 351-24-IV 2015-03-1

Закључак 351-18-IV 2015-03-1

Закључак 351-41-IV 2015-03-1

Закључак 351-54-IV 2015-03-1

Заштита животне средине

Потребна документација за издавање аката у урбанизму и грађевинарству