Просторни план Републике Србије


Јавни увид у Нацрт Просторног плана Републике Србије са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину


Оглас- Јавни увид 5.4.


Нацрт Просторног плана Републике Србије са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Nacrt Prostornog plana RS i Izvestaj o SPU


Просторни план Општине Рача


I_шема насеља Адровац


II_шема насеља Борци


III_шема насеља Бошњане


IV_шема насеља Велико Крчмаре


V_шема насеља Вишевац


VI_шема насеља Војиновац


VII_шема насеља_Вучић


VIII_шема насеља_Доња Рача


IX_шема насеља_Доње Јарушице


X_шема насеља_Ђурђево


XI_шема насеља_Мало Крчмаре


XII_шема насеља_Мирашевац


XIII_шема насеља_Поповић


XIV_шема насеља_Сараново


XV_шема насеља_Сипић


XVI_шема насеља_Сепци


XVII_шема насеља_Трска


Текст ППО Рача, финал


Рефералну карту број 1 можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Referalna%20karta%20br.1-Namena%20prostora_25000.pdf


Рефералну карту број 2 можете преузети на следећем линку:  https://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.2-Mreza naselja i infrastrukturni sistemi_25000.pdf


Рефералну карту број 3 можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.3-Turizam i zastita prostora_25000.pdf


Рефералну карту број 4 можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Referalna karta br.4-Sprovodjenje plana_25000.pdf


Просторни план општине Рача - у изради

Планови детаљне регулације


План детаљне регулације зоне „Центар“ можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације зоне „Центар“


План детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље“ у Рачи можете преузети на следећем линку: Рача поље 


План детаљне регулације спортско-школског комплекса у Рачи мoжете преузети на следећем линку: План детаљне регулације спортско-школског комплекса у Рачи


План детаљне регулације за к.п. бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439, све из К.О. Адровац, к.п. бр. 1399 и 1400, све из К.О. Бошњане и к.п. бр. 3508 и 3455/1 (део), све из К.О. Вишевац,уз државни пут I Б реда бр. 27, у насељу Адровац можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације Адровац


План детаљне регулације радне зоне Ђурђево можете преузети на следећем линку: ПДР радна зона Ђурђево


План детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације Сепци


План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације „Градиште“  


План детаљне регулације радне зоне „Исток“ можете преузети на следећем линку: План детаљне регулације радне зоне „Исток“


Планови детаљне регулације-у поступку израде


ИЗРАДА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СИПИЋ


020. 47. 1. Одлука о изради ПДР радне зоне Сипић


020. 47. 2. Одлука о стратешкој процени утицаја ПДР Сипић


Поновљени Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Оглас текст, ново-Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Нацрт Плана детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину можете прузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/www.raca.rs/docs/PDR VIŠEVAC.pdf


Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Оглас -Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


Текст Плана-Jaвни увид у План детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину


СПУ Вишевац


Нацрт Плана детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу са СПУ на животну средину можете прузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Gradiste.rar


Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Центар


Оглас -Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Центар


Нацрт Плана детаљне регулације Центар можете преузети на следећем линку: https:www.raca.rs/docs/PDR Centar Raca.pdf


Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А


О П Ш Т И Н А   Р А Ч А


О П Ш Т И Н С К А  У П Р А В А


Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој


 


ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ


 


У Обавештењу објављеном у дневном листу „Данас“ и на званичној интернет страници општине Рача дана 11.03.2022.године, везано за прекид Јавног увида у Нацрт плана детаљне регулације Сепци и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, дошло је до случајне, ненамерне техничке грешке тако да уместо “ од 11. марта до 09. априла 2022.године“,  треба да стоји  од 17. фебруара до 18. марта 2022.године“.


У осталим деловима текст Обавештења остаје непромењен.


ОБАВЕШТЕЊЕ- исправка техничке грешке


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А


О П Ш Т И Н А   Р А Ч А


О П Ш Т И Н С К А  У П Р А В А


Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој


 


на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл.55-67.Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, број 32/19) као и чл.18. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину


ОБАВЕШТАВА


 


 Да је Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој ОУ Рача утврдило да је приликом оглашавања у дневном листу „Данас“ начињена грешка и да оглас који је дневном листу достављен за објаву и чија је објава потврђена од стране надлежних из поменутог дневног листа није објављен. У складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021) и чл.55-67.Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“, број 32/19) као и чл.18. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације Сепци и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину  који се одржава од 11. марта до 09. априла 2022.године се прекида и поново се започиње нова процедура.


 


Оглас за Јавни увид можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/OGLAS Tekst (1).doc


Обавештење за Јавни увид можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/OBAVEŠTENJE (1).docx


Нацрт Плана детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/PDR Sepci.rar


СПУ за Јавни увид можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/SPU PDR Sepci (1).pdf


Оглас текст- Јавни увид у Нацрт ПДР-а Сепци са СПУ на животну средину


Нацрт Плана детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку:https://www.raca.rs/docs/PDR Sepci za JU (1).rar


СПУ ПДР Сепци


Рани јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


ОГЛАС-Jaвни увид у нацрт Плана детаљне регулације Сепци


Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације Сепци можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/PDR Sepci elaborat za RJU.pdf


Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације радне зоне Ђурђево


Оглас-Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне Ђурђево


Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне „Ђурђево“ можете преузети на следећем линку:


https:www.raca.rs/docs/План детаљне регулације радне зоне Ђурђево.rar


Просторни план подручја посебне намене инфрструктурног коридора државног пута I реда “Вожд Карађорђе”


Рани јавни увид


РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ


у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21)


 


оглашава


РАНИ ЈАВНИ УВИД


поводом израде


ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”


Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда „Вожд Карађорђе”, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 15/21.


РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 27. MAJA ДО

10. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградaма скупштина града Београда, градских општина Лазаревац, Младеновац и Сопот и општина Лајковац, Аранђеловац, Топола, Рача, Смедервска Паланка, Лапово, Велика Плана и Љиг.


Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.


Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 10. јуна 2022. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.


Елаборат за РЈУ ПППП ИК ВОЖД КАРАЂОРЂЕ можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/rju-ppppn-ik-vozd-karadjordje.zip


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ, ДЕЛА К.П. БР. 3338/1 КО ЂУРЂЕВО, ОПШТИНА РАЧА ЗА ПРЕНАМЕНУ И АДАПТАЦИЈУ ПОДЗЕМНОГ ОБЈЕКТА У ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ, ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ЧУВАРСКЕ КУЋИЦЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВАТРОГАСНЕ СТАНИЦЕ У РАЧИ

Урбанистички пројекат-Сепци

Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача

Јавни позив за јавну презентацију Урбанистичког пројекта за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача


Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача за јавну презентацију можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Urbanisticki projekat za javnu prezentaciju


Потврђени Урбанистички пројекат за потребе разраде блока оивиченог улицом Светог Саве, новопројектованом саобраћајницом у продужетку улице Академика Антонија Исаковића, улицом Вука Караџића, општина Рача за јавну презентацију можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/UP Micakovac- konačno.pdf


Урбанистички пројекат-Основна школа


Oглас за Јавну презентацију


Решeње за Основну школу

Оглас


Урбанистички пројекат можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Основна школа Карађорђе, Рача.zip


Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулација Липарског потока-водотока II реда, општина Рача

Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулације Липарског потока – водотока II реда, општина Рача можете преузети на следећем линку: https://www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Обилазница, Рача.zip


Јавни позив за Јавну презентацију Урбанистичког пројекта


Обавештење о Јавној презентацији


Урбанистички пројекат градске саобраћајнице првог реда ГС 1 број 3, обилазница Рача и регулације Липарског потока – водотока II реда, општина Рача можете преузети на следећем линку : https://www.raca.rs/docs/Урбанистички пројекат-Обилазница, Рача за Јавну презентацију.rar


Цeнтрaлнa eвидeнциja oбjeдињeнe прoцeдурe


Све податке у вези са:


1. издaтим лoкaциjским услoвима у склaду сa Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи.

2. грaђeвинским дозвoлама издaтим у склaду сa Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи.

3. пoтврдaма o приjaви пoчeткa рaдoвa.

4. рeшeњима издaтaтим у склaду сa чл. 145 Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи.

5. упoтрeбним дoзвoлaма


можете пронаћи на следећем линку: Цeнтрaлнa eвидeнциja oбjeдињeнe прoцeдурe (ЦEOП)


Заштита животне средине

Потребна документација за издавање аката у урбанизму и грађевинарству