ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ у Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-е Рача, бр.8/2017)

                                                                                                    Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Општина Рача Општинско веће општине Рача Број: 021-654/2017-II-01 Датум: 26.09.2017. године Рача, Карађорђева 48   ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ у Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник […]

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ради изградње парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу, на кп.бр. 1981/4 К.О. Вишевац

Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана […]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018.ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Општинска управа Рача Комисија за израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2018.годину Број: 320-54/2017-IV-03-3 Датум: 24.08.2017. године Рача, Карађорђева 48 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА […]

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Јaвног огласа о спровођењу поступака прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Ј А В Н О Г   О Г Л А С А о спровођењу поступака  прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине   ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви заинтересовани понуђачи у поступку прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине по основу огласа објављеног на сајту општине Рача 21.07.2017. године, да […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗA ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА У 2017. ГОДИНИ

На основу Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2017. годину ( Службени гласник општине Рача број 21/2016) и чл. 8. Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројекта од јавног интереса ( Службени гласник општине Рача број 15/2015), […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗA ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА У 2017. ГОДИНИ

На основу Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2017.годину (Службени гласник општине Рача број 21/2016) и чл.4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 7/2014), Општинско веће општине Рача, расписује дана 07.08.2017.године : ЈАВНИ КОНКУРС За доделу средства […]

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018-У ГОДИНУ

Република Србија Општина  Рача  – Општинска управа Одељење за привреду, пољопривреду буџет и финансије Број :400-63/2017-IV –03 Датум : 01.08.2017   На основу члана 31. Став 1. Тачка 2. Подтачка 1.,члана 36.и 40. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,-испр.108/13,142/14,) и Фискалне стратегије за 2017-у годину са пројекцијама за 2018 и 2019.год.Одељење за привреду, […]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА РАЧА Општинска управа Рача Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, јавне набавке и инвестиције Одсек за урбанизам, изградњу и локални економски развој     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О РАДНОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације комерцијалне зоне […]

Јaвни оглас о спровођењу поступака прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

На основу члана 19. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и члана 13. ст. 2. и члана 15. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача […]

Обавештење

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е У складу са дописом Управе за ванредне ситуације Крагујевац од 09.07.2017. године и упозорења РХМЗ-а на екстремно виоке температуре у наредном периоду, обавештавају се грађани општине Рача да се придржавају прописа којима се забрањује употреба ватре на отвореном простору. Штаб за ванредне ситуације Ненад Савковић, […]