Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Рача
Општинска управа Рача
Комисија за израду Предлога Годишњег Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Рача за 2018.годину
Број: 320-54/2017-IV-03-3
Датум: 24.08.2017. године
Рача, Карађорђева 48

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018.ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), и Обавештењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, од 23.08.2017.г., Комисија за израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2018.годину, у Јавном позиву за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2018.годину број 320-54/2017-IV-03-3 од 20.06.2017.г. (“Службени гласник СО-е Рача”, број 16/2017 од 21.06.2017.г.), врши исправку техничке грешке ради уподобљавања текста са одредбом Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), и то:
У делу II у тачки 3. подтачка а) брише се и нова подтачка а) гласи: “ Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења (доставља подносилац захтева);“

У делу II у тачки 3. подтачка б) брише се и нова податачка б) гласи: “ Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева).“

У осталим деловима Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2018.годину (“Службени гласник СО-е Рача”, број 16/2017 од 21.06.2017.г.),се не мења и остаје на снази.

Ово обавештење о исправци техничке грешке објавити у “Службеном гласнику СО Рача”, интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
____________________________________
Слободан Јовашевић, геoдетски инжењер