Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Рача

Општинско веће општине Рача

Број: 021-654/2017-II-01

Датум: 26.09.2017. године

Рача, Карађорђева 48

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ

у Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-е Рача, бр.8/2017)

 

 У складу са Закључком Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине бр.021-643/2017-III-01 од 18.09.2017.г., Општинско веће општине Рача  врши исправку техничке грешке у Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017.годину, бр.021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.г. (Сл.гласник СО-е Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), а ради уподобљавања текста са Програмом мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину („Сл.гласник СО-е Рача, бр.6/2017) и то:

у Табели: “Услови у погледу броја посађених садница“ после трећег реда, треба да стоји и ред: “Трешња на вегетативној подлози, мин.бр.посађ.садница по ха: 650, макс.бр.посађених садница по ха: 1700“.

Ово Обавештење објавити  у „Службеном гласнику“ Скупштине општине Рача,  у недељном листу “Крагујевачке новине“ , на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних канцеларија.

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЧА

____________________________________

Ненад Савковић