Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 3. Правилника о јавној презентацији урбанистичког пројекта (“Службени гласник РС“ број 43/10), оглашава:

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ради изградње парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу, на кп.бр. 1981/4 К.О. Вишевац

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат ради изградње парохијског дома уз цркву Св.Великомученика Георгија у Вишевцу, на кп.бр. 1981/4 К.О. Вишевац урађен од стране Агенције “Програф“ из Београда, Војводе Степе бр.39 , чији је инвеститор Општина Рача, Месна заједница Вишевац. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је СПЦ – Православна  епархија  Шумадијска, Црквена општина Рачанска у Рачи, Цара Лазара бр.1.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, Одељењу за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача, путем писарнице Општинске управе.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одсек за урбанизам, изградњу и локални економски развој пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта биће одржана у периоду од 06.09.2017. године до 13.09.2017.године у просторијама Општинске управе општине Рача, ул. Карађорђева бр.48 Рача сваког радног дана од 7-15 часова.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

 

Одељење за изградњу, урбанизам,

локални економски развој, jавне набавке и инвестиције,

Одсек за урбанизам,изградњу и локални економски развој

Урбанистички пројекат-Парохијски дом:

https://www.raca.rs/docs/UPparohijskidomvisevac.pdf