На основу Одлуке о другом ребалансу буџета општине Рача за 2017.годину (Службени гласник општине Рача број 21/2016) и чл.4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним цркавама и верским заједницама на територији општине Рача ( Службени гласник општине Рача број 7/2014), Општинско веће општине Рача, расписује дана 07.08.2017.године :

ЈАВНИ КОНКУРС
За доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Рача у 2017.години

 

 1. Расписује сеЈавни конкурс за доделу средства традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета општине Рача у 2017.години.

 

 1. Средства намењена традиционалним црквама и верским заједницама по овом јавном конкурсу користе се за :
  изградњу или обнову цркава и верских објеката;
  • адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката;
  • инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката;
  • финансирање догађаја битних за верску заједницу;

 

 1. Средства за реализацију овог конкурса обезбеђена су у буџету општине Рача за 2017.годину у износу од 1.000.000,00 динара.
 2. Право подношења пријаве по овом јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице које се налазе на територји општине Рача.
 3. Прихватљиви трошкови за финансирање су:
  – Трошкови инфраструктурних радова на објектима који доприносе реализацији предложених активности;
  – Трошкови израде пројектне документације;
  – Трошкови набавке услуга;
  – Трошкови набавке потрошног материјала и материјала за реализацију пројекта;
  – Остали трошкови који директно произилазе из предложених активности;
  – Трошкови ПДВа.

 

 1. Неприхватљиви трошкови за финансирање су :
  – дугови и покривање губитака или дуговања;
  – ставке које се финансирају из других пројеката;
  -куповина земље или зграда, закуп, комуналне услуге и др. ” режијски трошкови”.

 

 1. Пријаве се подносеОпштинском већу општине Рача -Комисији за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице,адреса Карађорђева 48, 34210 Рача, поштом или на писарници општинске управе општине Рача, са назнаком ” Пријава на јавни конкурс за традиционалне цркве и верске заједнице у 2017.години у року од 15 дана од дана објављивања на званичном сајту Општине Рача, искључиво на прописаном обрасцу, који је у прилогу овог јавног позива и чини његов саставни део.

 

 1. Документација која се подноси:
  -Попуњен и печатиран образац пријаве,
  – потписана изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве;
  – Картон депонованих потписа;
  -предрачун радова.

Образац пријаве се може преузети на Писарници општинске управе општине Рача , Карађорђева 48, 34210 Рача или на сајту општине Рача www. raca .rs.

 

 1. Непотпуне пријаве и пријаве које нису на прописаном обрасцу неће бити разматране.Комисија разматра приспеле пријаве и саставља извешатај о свим поднетим пријавама, сачињава предлог о расподели средстава учесницима на конкурсу који се финансирају из буџета општине Рача и исте доставља Опшинском већу у року од 8 дана од дана закључења Конкурса. Општинско веће у року од 15 дана од достављеног извештаја Комисије, доноси Одлуку о начину и висини расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице из буџета општине Рача за 2017.годину.  Одлука о додели средстава се објављује на званичном сајту општине Рача, у локалним средствима јавног информисања.и Службеном гласнику општине Рача.
 2. Критеријуми за доделу средстава из буџета општине Рача:
  – јасно дефинисане активности – 40 бодова;
  – обухват боја корисника- 60 бодова.

 

 1. Јавни конкурсобјавити на званичној интернет страни општине Рача и oгласној табли општинске управе општине Рача.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број:  401-418/2017-II-01
Дана: 07.08.2017.године

Председник општинског већа

општине Рача

Ненад Савковић

Образац пријаве можете преузети овде OБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА-ПРОГРАМА,ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ