Република Србија

Општина  Рача  – Општинска управа

Одељење за привреду, пољопривреду буџет и финансије

Број :400-63/2017-IV –03

Датум : 01.08.2017

 

На основу члана 31. Став 1. Тачка 2. Подтачка 1.,члана 36.и 40. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,-испр.108/13,142/14,) и Фискалне стратегије за 2017-у годину са пројекцијама за 2018 и 2019.год.Одељење за привреду, пољопривреду буџет и финансије, доставља корисницима буџета следеће:

 

УПУТСТВО

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018-у год.

са пројекцијама за 2019 и 2020.год

 

Увод

У складу са чланом 31. Став 1. Тачка 2. Подтачка 1.,чланом 36.и 40. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,-испр.108/13,142/14,),по добијању фискалне стратегије, локални орган управе надлежан за финансије доставља директним корисницима средстава буџета локалне власти упутство за припрему буџета локалне власти.Чланом 31.став 1. Тачка 11 до 5.јула –министар финансија доставља упутство за припрему Одлуке о буџету ,локалној власти.

Министар финансија није доставио у складу са напред наведеним законским основом и роком Упутство за припрему буџета локалне власти као ни Фискалну стратегију за 2018-у годину са пројекцијама за 2019.и 2020.год.Из тог разлога процес планирања буџета општине Рача започео је на основу Фискалне стратегије за 2017-у годину  и Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017-у год са пројекцијом за 2018 и 2019 год. У складу са смерницама и одређеним лимитима из Упутства, корисници буџета треба да прилагоде програмске активности и пројекте за 2018-у годину.

 

Упутство које Вам достављамо садржи основне  економске претпоставке,смернице и параметре на основу којих директни корисници су у обавези да израде предлоге финансијског плана за 2018-у годину.На основу члана 41.Закона о буџетском систему директни корисници средстава буџета  су у обавези да проследе својим индиректним корисницима ,за које су надлежни,Упутство за  припрему буџета локалне власи, а ради израде предлога финансијских планова,и изврше њихово обједињавање и сачине предлог финансијског плана који ће доставити надлежном органу за финансије у наведеном року.

Упутство је узрађено на основу важећих закона, а након добијеног Упутства из Министарства финансија, доставићемо Вам допуњено Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Рача за 2018-у годину, са неопходним информацијама,на основу чега ћете ревидирати своје Предлоге финансијских планова за 2018-у годину.Буџетски корисници треба да искористе период одлагања активности Владе РС на припреми и усвајању Фискалне стратегије за 2018-у годину и да се пословним планирањем припреме за што квалитетнији Предлог финансијског плана за 2018-у годину.

Законом о буџетском систему утврђено је да се пројектовање прихода и расхода врши за 2018. годину и две наредне године ( 2019. и 2020.ОД.г ), обзиром да са нивоа Републике  Србије, односно Министарства финансија није стигло Упуство за примену буџета локалне власти за 2018. и за две наредне године, како би смо испоштовали законске обавезе, користићемо параметре за 2017.г. привремено до достављања наведеног упуства у поступку планирања буџета за 2018.г.

У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему,почевши од доношења буџета за 2017-у годину, све локалне самоуправе и корисници буџетских средстава су у обавези да своје финансијске планове израде у складу са програмском методологијом.

Упутство које вам достављамо садржи основне  макроекономске претпоставке ,смернице и параметре на основу којих израђујете Предлог финансијског плана за 2018-у годину и наредне две фискалне године.

Што се тиче планирања плата за 2018.годину значајно је истаћи да је Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл.гласник РС бр.116/14) чланом 4. дефинисано да : „Ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице,коефицијенти и други елементи,на основу којих се повећава износ плате и другог сталног примања код субјекта из члана 2. овог закона,донет за време примене овог закона“.Истовремено у члану 5. Закона утврђено је да се „Основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава,утврђена законом,другим прописом или другим општим или појединачним актом,који је у примени на дан доношења овог закона,умањује за 10%“.

Фискалним правилима за локалну власт (члан 27. Закона у буџетском систему) дефинисано је да фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

Приликом припреме предлога финансијских планова треба имати у виду да је Влада РС донела Уредбу о привременој обустави припадајућег дела пореза на зараде,односно преноса трансферних средстава из буџета РС локалној самоуправи 5.јуна 2013. Овом Уредбом се уређује поступак привремене обуставе припадајућег дела пореза на зараде,односно преноса трансферних средстава из буџета РС локалној самоуправи у случајевима да се зараде не исплаћују или да се не спроводи политика запошљавања у складу са утврђеним програмима јавних предузећа,односно ако се установи да нису испоштовани рокови за измирење обавеза према привредним субјектима утврђени законом којим се уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

1.Пројекција основних макроекономских показатеља РС преузета из фискалне стратегије за 2017.годину са пројекцијама за 2018 и 2019.годину.

Пројекција 2017. Пројекција 2018. Пројекција 2019.
БДП годишње стопе реалног раста , % 3,0 3,5 3,5
Лична потрошња 1,4 2,2 2,9
Државна потрошња 1,6 2,6 2,3
Инвестиције 5,7 5,7 4,9
Извоз 7,7 7,7 7,6
Увоз 5,3 5,8 6,3
Допринос раст у БДП
Домаћа тражња 2,5 3,2 3,5
Инв.потрошња 1,2 1,2 1,0
Лична потрошња 1,0 1,6 2,1
Државна потрошња 0,3 0,5 0,4
Спољно трговински биланс роба и услуга 0,5 0,3 0,0
Кретање цена
Потрошачке цене(годишњи просек) 2,4 3,0 3,0
Потрошачке цене(крај периода) 2,8 3,0 3,0
Дефлатор БДП 1,6 2,8 3,0
Кретање у спољном сектору(%БДП)
Спољнотрговински биланс роба и услуга -10,7 -10.3 -9,9
Салдо текућег рачуна -3,9 -3,9 -3,9
Директне неинвестиције 4,8 4,3 4,2
Дефицит опште државе(%БДП) 1,7 1,3 1,0

Извор МФИН

         Предвиђени сценарио развоја указује на стратешку орјентацију Владе републике Србије као структурном прилагођавању привреде како би се обезбедила одржива путања раста,заснована на повећању укупне инвестиционе активности и извоза,као и кључних фактора остваривања макроекономске стабилности.Раст приватних инвестиција је од пресудног значаја имајући у виду да је пад привредне активности у претходном,кризном периоду,утицао на смањивање потенцијалног БДП кроз губитак привредних капацитета и знатног погоршаавања услова на тржишту рада.

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.Како од Министарства финансија још увек не постоје смернице са одређеним параметрима за 2018-у годину,стога сви корисници средстава буџета општине Рача, треба да своје буџете ,односно финансијске планове планирају на нивоу буџета за 2017-у годину,односно крајње реално и рестриктивно.

 

 

Смернице за припрему буџета општине Рача за 2018.годину

Буџетски корисници општине Рача су у обавези да се при изради Предлога финансијског плана за 2018.годину придржавају следећег:

1.Основ политике планирања прихода и расхода мора бити у складу са реалним пројекцијама буџета општине за 2018годину.

2.При изради предлога финансијских планова за 2018.годину,корисници буџета треба да планирају расходе и издатке до нивоа утврђених овим упуством,водећи рачуна при томе о донетим одлукама,уговореним обавезама и друго,од стране Скупштине општине,односно надлежног органа општине Рача.

3.Планирање расхода за плате и накнаде запослених у складу са колективним уговором (плате,отпремнине,превоз,социјална давања и друго) треба вршити крајње рационално.

4.Расходе по основу куповине роба и услуга треба планирати на нивоу 2017.године (ограничења услуга репрезентације и угоститељских,поклона,службених путовања,контрола дневница,фиксне и мобилне телефоније и друго) и они се могу планирати само ако су у функцији обављања изворних и поверених послова у складу са законом,односно актом оснивача.

5.Набавка роба и услуга и капиталних улагања (зграде,опрема) морају  бити у складу са Законом о јавним набавкама.У 2018.години расходи на терет буџета неће се извршавати у колико не постоји план јавних набавки.

 

  1. 2. Преглед обима средстава

 

Правни основ за утврђивање предлога обима средстава у финансијским плановима директних и индиректних корисника средстава буџета локалне власти садржам је у члану 40. Тачка 4,Закона о буџетском систему.

Лимит расхода за буџетске кориснике општине Рача за 2018.годину,дати су на бази сагледавања потребних средстава за рад и функционисање буџетских корисника,створених обавеза и могућности смањења појединих расхода у оквиру директних и индиректних буџетских корисника,као и најављених законских прописа од стране Владе РС,а које ће бити у смислу растерећења привреде,односно смањења појединих јавних прихода.

 

Група конта 41 – Планирање масе средстава за плате запослених у 2018.години

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама (Сл.РС бр.62/06…99/14),Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава(„Сл.РС“ бр.116/14) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима „Сл.РС“,бр.44/08 – пречишћен текст 2/12.

Приликом обрачуна и исплате плате за запослене у предшколским установама и другим јавним службама(установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица у државним оргснима,већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл.РС“ , бр.44/01…58/14).

И током 2018.године примењује се одредба Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у Сл.гласнику РС бр.116/14 од 27.10.2014.године.Основица за обрачун и исплату плате код корисника јавних средстава умањена је за 10%,у складу са чланом 5. овог Закона.Директни и индиректни корисници су у обавези да средства по основу умањене основице у року од три дана од извршене исплае уплати на прописани уплатни рачун јавних прихода РС.Ова средста се не могу определити нити користити у било које друге сврхе.

-Износ средстава потребних за исплату плата(група конта 411 и 412,планира се на основу постојећег броја извршилаца и планиране рационализације,према утврђеним коефицијентима и важећој основици за обрачун и исплату плата у 2018.години,као и маси предвиђеној за плате у 2017.години.уколико у Упутству Министарства финансије буду предвиђене промене нивоа зарада у 2018.години,Одељење за финансије и буџет ће благовремено обавестити све буџетске кориснике о потребном усклађивању.

-У оквиру осталих расхода групе конта 41, не могу се планирати исплате награда и бонуса предвиђеним посебним и појединачним колективним уговором,осим јубиларних награда за запослене који ће то право стећи у 2018,години,као исплате награда и бонуса који према међународним стандардима представљају нестандардне,односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

-Средства потребна за социјална давања запосленима(економска класификација414)која се односе на исплату отпремнина,а исказују се на основу планираног броја запослених(сачинити списак лица) који ће у току 2018.године остварити право на отпремнину.Такође потребно је исказати на основу планиране рационализације,односно умањења броја запослених као технолошког вишка,износ средстава потребних за отпремнину.Обавеза је буџетског корисника да у писаном образложењу детаљно образложи потребе за реализацију отпремнине у 2018.години.

-Средства за решавање смањења броја запослених на економску класификацију 414.

-Износ средстава за јубиларне награде мора се прецизно и одговорно планирати код свих буџетских корисника.Потребно је да сваки буџетски корисник у образложењу наведе списак запослених који ће у 2018.години остварити право на јубиларну награду,као и потребна средства за исплату награда.

-Остале економске класификације у оквиру групе 41-расходи за запослене,планирати крајње рестриктивно.

 

  1. Планирње броја запослених у 2018. години

Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији           ( „Службени Гласник РС“ број 104/09 ) одређује се укупан максималан број запослених у органима јединца локалне самоуправе установама које се финансирају из буџета.

Законом о буџетском систему у члану 27е. став 34 уређено је, између осталог и да корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до не стигну драугачије инструкције и док не престане забрана запошљавања.

Изузетно од става 34. овог члана, радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министарства.

Број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица анганжованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студенске задруге и лица ангажованих по другим основним, код корисника јавниих средстава, може се повећати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз предходно прибављено мишљење Министраства

Група конта 42- коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта 42 која се односи на куповину роба и услуга,потребно је учинити максималне напоре и остварити уштеде у односу на средства планирана за ове намене у 2017.години.Уштеде у оквиру групе конта 42 треба планирати тако да се не угрози извршавање сталних трошкова.Износ средстава за сталне трошкове(421) ,планирати на основу шетомесечног извршења ових расхода у 2017.години,очекиваног нивоа сталних трошкова до краја године,увећан за пројектовану инфлацију за 2018.годину.

– Могућност уштеде сагледати пре свега на економској класификацији:

–  422-трошкови путовање,

– 423-услуге по уговору ,угоститељске услуге,трошкове репрезентације и поклоне планирати уз максималну уштеду,

– 424-специјализоване услуге,

– 425-текуће поправке и одржавање планирати према приоритетима,водећи рачуна да се обезбеди рационално функционисање,

– 426 – материјали –планирати крајње рационално

Група конта 45 – субвенције и група конта 62-набавка финансијске имовине

У оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције и кредити,с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и буџетских кредита.Износ субвенција у 2018.години планирати највише до износа који је опредељен буџетом за 2017.годину.

Група конта 48 – остали расходи

Ове расходе такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком(највише до износа који је опредељен буџетом за 2017.год), која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита.Приликом планирања наведених расхода,треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483-новчане казне и пенали по решењу судова,иста повећава смањењем осталих економских класификација.

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката,у складу са законом о финансирању политичких активности потребно је,у опису апропријације економске класификације 481 – дотације невладиним организацијама,посебно исказати средства за наведену намену.

 

Класа 5 – Издаци за нефинансијску имовину

Набавка административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад потребно је планирати уз максмалну уштеде, тако де се само врше набавке средстава неопходне за рад.

Важно је да корисници не исказују као капиталне издатке текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме, већ да расход за те намене ( за молерске, зидарске радове, поправке електронске и електричне опреме итд. ) планрају на апропријацији економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, а само ако се ради о капиталном инвестиционом одржавању и средства за капиталное прјекте треба планирати на контма групе 51, 52 и 54.

Набавка робе и услуга и капитална улагања ( зграде, опрема ) морају бити у складу са Законом о јавним набавкама. У 2018. години расходи на терет буџета неће се извршавати уколико не постоји план јавних набавки.

Параметри за утврђивање прихода у две наредне фискалне године користиће се и за планирање приходне ии расходне стране у финансијским плановима корисника буџета.

 

4.Финансијска помоћ Европске уније

Један од извора финансирања пројеката на локалном нивоу је и финансијска помоћ Европске уније у складу са Законом о потврђивању Оквирног споразума између РС и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији(„Сл.гласникРС-међународни уговори“бр.19/14).Директни корисници средстава буџета локалне власти,у случају када су крајњи корисници пројекта/секторског програма,дужни су да обезбеде износ националног суфинансирања, у складу са правилима уговарања и набавке која важе у Европској унији.Процедуру јавних набавки спроводи  Тело за уговарање(Министарствофинансија-Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ).За сваки уговор у оквиру пројекта,однсно секторског програма предвиђа се суфинансирање у следећим пропорцијамаа:суфинансирање у износу од најмање 10% од укупне вредности буџета који се односи на техничку помоћ-уговори о услугама;суфинансирање у износу од најмање 15% од укупне вредности буџета који се односи на инвестиције-радови и опрема;суфинансирање у најмањем износу од 10% од укупне вредности буџета која се осноси на „грант шеме“.

У моменту планирања финансијских средстава намењених за национално суфинансирање на локалном нивоу потребно је поштовати следећа правила:

-корисници буџетских средстава одговорни су за правилно планирање ,у складу са предвиђеном динамиком спровођења,износ расхода/издатака за финасирање учешћа РС у спровођењу финансијске помоћи ЕУ.

-Буџетски корисници који не испланирају довољан износ средстава за финанасирање учешћа РС ,морају да изврше преусмеравање средстава са других апропријација и програма.

-Планирана средства се не могу користисти у друге сврхе

-Расходе/издатке планирати у оквиру пројекта,секторског програма

-Приликом планирања средстава за суфинансирање треба у предлогу финансијских планова урачунавати трошкове ПДВ.

-Треба обезбедити на 485 апропријацији износ од 1% од укупно планиране годишње реализације пројекта,секторског програма ,на име накнаде штете нанете од државних органа.

5.Планрање издатака капиталних пројеката

Капитални пројекти  су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за РС,односно локалну власт,укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта,обезбеђивања земљишта за изградњу,пројекти који се односе на опрему и другу нефинансијску имовину..Капиталним пројектима се увећава имовина РС,односно локалне власти.Капиталним пројектом се сматра и куповина зграда и објекта.Капитални пројекат може бити приказан као посебан пројекат унутар програма или као издатак у оквиру одређене програмске активности.

Ради ефикаснијег планирања и припреме,поступајући у складу са законским одредбама,корисници буџетских средстава дужни су да органу надлежном за послове финансија доставе планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две године(табела 7). У наведеним табелама корисници су у обавези да искажу планиране издатке за капиталне пројекте по годинама који се односе на изградњу и капитално одржавање,по контима на трећем и четвртом нивоу и то:

Уколико корисници нису планирали средства за израду пројектно-техничке документације и ангажовање стручног надзора,дужни су да наведу који субјакт(институција, организација ,јавно предузеће)н је обезбедио средства за те издатке и у ком износу или ће тај посао обављати у оквиру редовног пословања.

Издаци се  исказују за вишегодишње пројекте ,а посебно издаци за једногодишње пројекте.

Такође, на основу свеобухватне процене потреба,пројекте је потребно рангирати по приоритетима,у складу са усвојеним стратешким документима,водећи рачуна да приоритет у финансирању имају већ започети пројекти, као и о максималној уштеди ( базирати се на 2017-у годину док не стигну нове инструкције од Министарства о евентуалним могућим повећањима ових издатака).

Чланом 22.Закона о буџетском систему дефинисано је да Одлука о буџету  и финансијски план директног,односно индиректног корисника  буџетских средстава садржи план сопствених средстава као и план њиховог трошења,ако имају сопствене приходе.Расходи који се финансирају из сопствених и осталих прихода морају бити у висини реално процењених износа очекиваног остварења тих прихода .Услов за коришћење сопствених прихода за одређену намену,биће да је расход планиран у буџету,

 

Поступак и  динамика припреме буџета локалне власти и предлога финансијских планова корисника средстава буџета локалне власти

 

На основу упутства за припрему нацрта буџета, корисници буџетских средстава израђују финансијски план.

Предлог финансијског плана обухвата :

 

Делови предлога финанисијског плана састоје се из писаног објашњења, које обухвата и образложење, средњорочну квантификацију и процену ефеката нових политика и инвестиционих приоритета, на основу Упуства припрему буџета и средњорочних планова корисника средстава буџета општине и финансисјког захтева ( члан 37 Закона о буџетском систему се сходно прмењује и на јединице локалне самоуправе и њене кориснике у складу са чланом 41 ).

 

У том смислу постоји обавеза и корисника буџета да припреме и предлоге финансијских планова ( као саставног дела програма пословања / рада) по програмском моделу.-програмски буџет

Чланом 112. Закона о буџетском систему предвиђено је да се од доношења одлука о буџету локалних власти за 2015-у годину ,уводи програмски буџет.У том смислу постоји обавеза корисника буџета да предлоге  финансијских планова за 2018-у годину (као сатавног дела програма пословања )ради по програмском моделу.

Средства за издатке за основне и средње школе,за Центар за социјални рад,као и за установу примарне здравствене заштите-Дом здравља, који су индиректни корисници буџета других нивоа власти,у захтевима се исказују на економским класификацијама 463,464  и465-трансфери осталим нивоима власти. Истовремено ,и ови корисници достављају своје предлоге финансијских планова према датом упутству где своје расходе планирају  према одеређеној врсти и попуњавају табеле.

Индиректни корисници не попуњавају податке,односно не планирају расходе за субвенције,буџетску резерву и рад политичких странака.

Упућујемо кориснике буџета општине Рача да се на интернет страници Министарства финансија налази Упуству за израду прогамског буџета које је потребно користити за припрему предлога финансијских планова за 2018г. и две наредне године. Нарочито је потребно обратити пажњу на шифраник програма, програмских активности и пројеката .

На званичној интернет презентацији општине www.raca.rs могу се преузети табеле за попуњавање у електронском облику.

 

ТАБЕЛА 1 – Захтев за текуће издатке у 2018. години,

ТАБЕЛА 2 – Захтев за додатна средстава у 2018 години

ТАБЕЛА 3 – Захтев за основна средства у 2018 години

ТАБЕЛА 4 – Додатни показатељи

ТАБЕЛА 5 – Плате

ТАБЕЛА 6 – Програмски буџет

ТАБЕЛА 7 – Преглед капиталних преката за период 2018 – 2020

 

У табели 2. и 3. дата је могућност за исказивање захтева за додатна средства, за текуће активности које не могу бити усклађене са ограничењем средстава за текуће издатке, са предлогом приоритета, које треба размотрити у поступку доношења буџета.

 

Делови наведених предлога финансијских планова састоје се из писаног објашњења и финансијског захтева.

 

     Писано објашњење захтева за текуће издатке обавезно садржи податке о организационој структури директног корисника буџета средстава, активностима и услугама, преглед средстава и запослених, неопходних за активности  услуге у оквиру текућих издатака.

 

Захтев за додоатна средства пружа кориснику буџетскх средстава могућност да евентуално тражи средства за финансирање активности и услуга, које по процени корисника буџетских средстава представљају приоритетне области које треба узети у обзир у планирању буџета за 2018. годину, а за које нису утврђени обими у довољном износу или нису уопште утврђени .

 

Корисник може поднети више од једног захтева за додатно финансирање. За сваки захтев за додатна средства треба доставити појединачно детаљно писано образложење. Сваки од захтева мора бити означен бројем који представља приоритете захтева ( на пример, Захтев број 1 би требало да означава највиши приоритет корисника буџетских средстава ) .

 

Писано објашњење захтева за основна средства обавезно садржи, за сваки појединачни захтев, разлоге, опис, план реализације и процену трошкова ( понуде ) у вези са коришћењем и одржавањем основног средства.

 

Захтев за додатна средства и основна средства без писаног образложења неће се узимати у разматрање.

    

  Напомене везане за попуњавање табела:

 

 

             Рок за достављање предлога финансијских планова за директне и индиректне кориснике буџета општине Рача   је 01.09.2017.године:

           

Предлоге финансијских планова у предвиђеном року доставити Одељењу за привреду , пољопривреду буџет и финансије.

  

НАПОМЕНА:

 

– Буџетски корисници достављају предлоге финансијског плана расхода и издатака за 2018-и годину у форми која подразумева  насловну страну  са називом и адресом буџетског корисника,податке достављене у прописаним табелама на начин утврђен овим упутством и писаним образложењем,поред сваког основа за обављање делатности и оправданост сваког појединачног захтева( програмске активности и пројеката).Потребно је истаћи у писаном образложењу и потешкоће које су биле везане за реализацију финансијских планова у претходној години како би се избегле одређене грешке у будућности.

-Буџетски корисници достављају финансијске планове са подацима који се односе на њихово пословање,тј.не попуњавају податке расхода које не планирају(нпр. Индиректни корисници не планирају податке за политичке странке,субвенције,буџетску резерву. )

 

По усвајању нове Фискалне стратегије за 2018-у годину са пројекцијама за 2019 и 2020-у годину од стране Владе Србије и доношења Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018-у годину,који садрже конкретне параметре за утврђивање висине појединих врста параметра ,као и осталих мера које утичу на јавну потрошњу, сви буџетски корисници биће благовремено обавештени,како би приступили евентуалним изменама и допунама предлога финансијских планова.

 

  

Руководилац одељења , за  привреду

           пољопривреду  буџет и финансије

                                                                                                                   

            ———————————–

                        Снежана Маџић