На основу члана 19. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), и члана 13. ст. 2. и члана 15. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ бр. 24/2015), и Одлуке o покретању поступка отуђења непокретности Скупштине општине Рача број 020-54 /2017-I-01 од 03.05.2017.године, Комисија за располагање непокретностима у јавној својини општине Рача дана 21.07.2017. године, расписује:

Ј А В Н И О Г Л А С
о спровођењу поступака прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

1. Оглашава се прикупљање писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Рача и то:
а) кп. бр. 54 К.О. Вучић, у површини од 0.10.57 ха, земљиште у грађевинском подручју, по намени простора предвиђена за становање у оквиру мешовите намене (са комерцијалним и производним делатностима), потес Луг, по култури њива треће класе, уписана у лн. бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1-ПОЧЕТНА ЦЕНА за напред наведену парцелу износи 400 дин по м2, односно 422.800,00 динара за укупну површину парцеле.

б) кп. бр. 368/2 К.О. Рача, у површини од 0.05.19 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури њива трећа класе, уписана у лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1- ПОЧЕТНА ЦЕНА за напред наведену парцелу износи 500 дин по м2, односно 259.500,00 динара за укупну површину парцеле.

в) кп. бр. 109/26 К.О. Рача, у површини од 0.03.15 ха, градско грађевинско земљиште, по намени простора предвиђена за породично становање, потес Крагујевчић, по култури њива треће класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1-ПОЧЕТНА ЦЕНА за напред наведену парцелу износи 450 дин по м2, односно 141.750,00 динара за укупну површину парцеле.

2. Непокретности се отуђују путем прикупљања писаних понуда.
3. Износ депозита одређује се у висини од 10% од почетне цене, односно:
за непокретност под тачком а) депозит износи 42.280,00 динара,
за непокретност под тачком б) депозит износи 25.950,00 динара,
за непокретност под тачком в) депозит износи 14.175,00 динара.
Депозит се уплаћује на посебан рачун Општине број 811151843-89 по моделу 97 и позивом на број 34-086. Учесник уз понуду мора доставити и потврду о уплати депозита. Учесници који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда имају право на повраћај депозита у року од осам дана од дана спровођења поступка прикупљања писаних понуда, без обрачунате камате.
4. Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који уплате депозит и доставе доказ о уплати уз понуду.
5. Понуда која се доставља обавезно садржи:
-понуђени износ, без пдв-а, са назнаком непокретности за коју се подноси понуда,
-за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, број телефона и потпис,
-за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу и број личне карте, јединствени матични број грађана, копију, назив радње матични број и ПИБ, извод из регистра надлежног органа,
-за правна лица: назив и седиште, извод из регистра надлежног органа, матични број, потврду о ПИБ-у, као и специјално, оверено пуномоћје пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
6. Понуђач може извршити увид у документацију (акт о власништву у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине) сваког радног дана у периоду од 08-12 часова у канцеларији Општинске управе број 3.Контакт особа за сва обавештења је Марија Николић бр. тел. 069/808-40-08
7. Неблаговремене и непотпуне понуде као и понуде са понуђеним износом испод почетне цене биће одбачене.
8. Писмене понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања огласа на сајту општине, односно најкасније до 22.08.2017 године до 11 сати препорученом поштом или преко писарнице Општинске управе Рача са назнаком „Понуда за отуђење непокретности из јавне својине-не отварати“ са назнаком за коју непокретност се конкурише.
9. Достављањем понуде понуђач у целости прихвата услове овог огласа који ће бити уграђен у уговор о отуђењу непокретности.
10. Отварање понуда обавиће се дана 22.08.2017 године са почетком у 12 часова у згради Општине Рача, Карађорђева 48 у сали за састанке Председника општине. Понуде се не могу мењати након отварања. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача.
11. Непокретност ће се отуђити најповољнијем понуђачу, тј лицу које понуди највећу цену откупа и са њим ће се закључити Уговор о отуђењу непокретности. Приликом оцене понуда узимају се понуђене цене откупа без пдв-а. Непокретност ће се отуђити под условом да буде примљена најмање једна благовремена и потпуна понуда.
12. Уколико у поступку два или више понуђача, понуде исти износ откупа, закључиће се понуда са понуђачем који је раније предао понуду.
13. Један понуђач може поднети пријаву за више непокретности, с тим да за сваку непокретност поднесе посебну пријаву.
14. Оглас ће бити објављен на сајту општине Рача, огласној табли Општинске управе и дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Комисија за располагање непокретностима у јавној својини општине Рача
Председник
Марија Николић