ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ „ИСТОК“

Општина Рача, Одељење за изградњу, урбанизам и локални и економски развој ОУ Рача и Урбополис д.о.о. Београд (као обрађивач) започели су израду Плана детаљне регулације радне зоне „Исток“ у Рачи. Пројекат израде Плана финансира Европска унија, у партнерству са Владом Републике Србије, преко програма EU PRO и Општина Рача.

Радна зона “Исток”, површине око 39 ha, лоцирана је на излазном правцу ка Марковцу и обухвата неизграђено земљиште, између коридора државног пута I Б реда број 27. (М-4) и реке Рача. Предвиђено је да се овај простор разради кроз план нижег реда, ради дефинисања коридора и потребних капацитета за саобраћајно и комунално опремање зоне. Ограничавајући фактори за развој ове радне зоне су коридор постојећег далековода 35 kV, у чијем заштитном појасу не могу да се граде објекти и позиција археолошког локалитета “Чибински вир”, за који је неопходно обавити систематска археолошка истраживања. У зависности од резултата истраживања (уколико се утврди да откривени остаци представљају културно добро), у коначној реализацији може доћи до: 1) заштите и презентације откривених остатака у оквиру индустријског комплекса, у складу са принципима савремене конзерваторске праксе или 2) забране извођења радова, односно изградње објеката на предметној локацији и предлагање утврђивања археолошког налазишта за културно добро.

Циљ израде ПДР-а за радне садржаје је активирање нових просторних капацитета утврђивањем правила уређења и правила грађења за нове производне и пословне капацитете и стварање планског основа за изградњу на предметном подручју.

Да би се наведено могло да реализује, неопходно је разграничити површине јавне намене од површина остале намене уз евентуално кориговање постојећих уличних коридора и формирање нових. У оквиру површина јавне намене дефинисати трасе и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру.

Радни садржаји су првенствено привредне активности, тј. Делатности као што су : индустрија, производно занатство, складиштење и обрада разних роба, као и остали сервиси који због свије природе не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура.

Такође, у оквиру зоне радних садржаја пожељно је да се групишу предузећа, која су међусобно технички технолошки повезана, која имају сличне захтеве у погледу саобраћајног и другог опслуживања. Савремена концепција решавања просторних захтева производних делатности, на бази радних зона, подразумева присуство, осим примарних производних и многих придодатих комплеметарних садржаја.

Одлуку о изради плана можете преузети овде.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Рани јавни увид плана у трајању од 15 дана, почиње 08. јула 2019 и траје до 22.јула 2019.године.

У периоду раног јавног увида План је изложен у аналогном и дигиталном облику у Рачи у згради Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48 , на првом спрату соба број 22 и на интернет страни општине Рача.

– Обавештење за Рани јавни увид за ПДР РАДНА ЗОНА „ИСТОК“ у Рачи можете преузети овде.

– Материјал за Рани јавни увид за ПДР РАДНА ЗОНА „ИСТОК“ у Рачи можете преузети овде:

1.0 Граница обухвата плана

2.1 Извод из плана вишег реда

2.2 Постојећа намена површина

3.0 Планирана намена површина и зоне

4.0 Дистрибуција намена површина

Атлас потенцијала

Атлас ресурса

Документациона основа

Текстуални део

Сва питања, сугестије и примедбе везане за пројекат инвеститори и шира јавност могу послати на е-маил: pdristok@www.raca.rs

Питања постављена за време раног јавног увида и јавног увида, као и наши одговори  на сва постављена питања биће објављени на “wеб” страни након истека раног јавног увида, односно јавног увида.

Записник са састанка са инвеститорима и заинтересованим странама

Списак присутних лица на састанаку са инвеститорима и заинтересованим странама

Извештај

Записник јавна седница

Записник затворена седница

 

Записник Комисије за планове од 07.02.2020.

Извештај о обављеној стручној контроли

 

ЈАВНИ УВИД

Јавни увид плана  у трајању од 30 дана, почиње 27. фебруара 2020. и траје до 27.марта 2020.године.

У периоду  јавног увида План је изложен у аналогном и дигиталном облику у Рачи у згради Општинске управе општине Рача, улица Карађорђева број 48 , на првом спрату и на интернет страни општине Рача.

Обавештење о Јавном увиду у План детаљне регулације радне зоне „Исток“

– Материјал за Јавни увид у План детаљне регулације радне зоне „Исток“ у Рачи можете преузети овде:

1.0 Граница обухвата плана dwg2007-Модел

1.1 Извод из плана вишег реда-Модел

2.0.Постојећа намена површина-Mодел

3.0 Планирана намена површина-Модел

3.1.Дистрибуција намена површина-Модел

4.0.Подела на карактеристичне урбанистичке целине и блокове-Модел

5.0.Регулационо-нивелациони план-Модел

6.0.Саобраћајно решење-Модел

7.0.План мреже и објекти инфраструктуре – водопривредна и гасоводна мрежа-Модел

7.1.План мреже и објекти инфраструктуре-електро и телекомуникациона мрежа-Модел

8.0. Синхрон План-Модел

9.0. Спровођење плана-Модел

A-Г тачке регулације

A-Г тачке саобраћајнице

Документациону основу можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Dokumentaciona osnova.pdf

ПДР Радне зоне Исток

Извештај

СПУ радне зоне Исток

 

Записник са јавне седнице – 01.04.2020

Записник са затворене седнице – 01.04.2020

Извештај о обављеном јавном увиду Рача

Обавештење

Оцена извештаја о стратешкој процени

 

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације радне зоне Исток

ПДР радне зоне Исток

СПУ радне зоне Исток

1.0. Граница обухвата плана-Модел

1.1. Извод из плана вишег реда

2.0. Постојећа намена површина

3.0. Планирана намена површина

3.1. Дистрибуција намене површина

4.0. Подела на карактеристичне урбанистичке целине и блокове

5.0. Регулационо нивелациони план

6.0. Саобраћајно решење

7.0. План мреже и објекти инфраструктуре-водовод и гасовод

7.1. План мреже и објекти инфраструктуре-електро и ТТ мрежа

8.0.S Синхрон план

9.0. Спровођење плана

A-G тачке регулације

A-G тачке саобраћајница