Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Општине Рача, оглашава:

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ
Плана детаљне регулације комерцијалне зоне „Рача поље“ у Рачи,

Плана детаљне регулације дела радне зоне „Запад“ у Рачи,

Плана детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу,

Плана детаљне регулације „Спортско-школског комлекса“ у Рачи

Плана детаљне регулације за приступни пут из Његошеве улице за кп.бр. 475/1, 475/3, 475/2 и 475/4 КО Рача   

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 17.07.2017. године, закључно са 31.07.2017. године, у просторијама Општинске управе опшштине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одсек  за урбанизам, изградњу и локални економски развој пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру општине Рача или путем ПТТ Србија) упутити Општинској управи опшштине Рача, одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача, закључно са 31.07.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове општине Рача, одржаће се у згради општине (сала на спрату), 03.08.2017. године са почетком у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити  примедбе пред Комисијом за планове општина Рача.

0. Документациона основа ПДР дела радне зоне Запад у Рачи

1. Текстуални део ПДР део радне зоне „Запад“ у Рачи

2. Графички део ПДР дела радне зоне „Запад“ у Рачи

Атлас потенцијала ПДР дела радне зоне „Запад“ у Рачи

Документациона основа ПДР комерцијална зона у Рачи

Документациона основа ПДР „Спортско-школског комплекса“ у Рачи

Графички део ПДР „Спортско-школског комплекса“ у Рачи

ПДР за приступни пут из Његошеве

РЈУ РАЧА комерцијална зона ТЕКСТ

Текстуални део ПДР „Спортско-школског комплекса“ у Рачи

Атлас потенцијала

Атлас потенцијала Комерцијална зона-https://www.raca.rs/docs/Atlas%20potencijala_Komercijalna%20zona.pdf

Атлас потенцијала ПДР- „Спортско-школски комплекс“-https://www.raca.rs/docs/AtlaspotencijalaPDRSportskoskolskogkompleksauRaci.pdf

Атлас ресурса Комерцијална зона-https://www.raca.rs/docs/AtlasresursaKomercijalnazona.pdf

Атлас ресурса ПДР дела радне зоне „Запад“-https://www.raca.rs/docs/Atlas%20resursaPDRdelaradnezoneZapaduRaci.pdf

Атлас ресурса ПДР „Спортско-школски комплекс“-https://www.raca.rs/docs/AtlasresursaPDRSportskoskolskogkompleksauRaci.pdf

Атлас ресурса-https://www.raca.rs/docs/Atlasresursa.pdf

 

Графика:

уводни текст

http://www105.zippyshare.com/v/jzikMk7s/file.html

http://www13.zippyshare.com/v/M6Xodaxv/file.html

https://www.raca.rs/docs/scan436.tif

http://www57.zippyshare.com/v/ezS3CkX7/file.html

http://www15.zippyshare.com/v/fAj13vkH/file.html

https://www.raca.rs/docs/scan439.tif

https://www.raca.rs/docs/scan440.tif

https://www.raca.rs/docs/scan441.tif