Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), оглашава:

Рани јавни увид у елаборат за израду

Плана детаљне регулације раднe зонe „ЂУРЂЕВО“ у Ђурђеву

 

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном објављивања 18.05.2020. године, закључно са 01.06.2020. године.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се у просторијама Општинске управе општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој и на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs у трајању раног јавног увида.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој пружиће потребне информације и стручну помоћ радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова.

Примедбе и сугестије на елаборат у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру општине Рача или путем ПТТ Србија) упутити Општинској управи општине Рача, одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача или путем електронске адресе ivana.bogdanovic@www.raca.rs закључно са 01.06.2020. године.

Седница Комисије за планове општине Рача, одржаће се у згради општине (сала на спрату), 05.06.2020. године са почетком у 12 часова.

Oглас текста за рани јавни увид ПДР Ђурђево

Документација за рани јавни увид:

1.0 Обухват плана

2.1.Извод из плана вишег реда

2.2. Постојећа намена површина

3.0 Планирана намена површина

4.0 Дистрибуција намена

5.0 Карта спровођења

Атлас потенцијала можете преузети на следећем линку: www.raca.rs/docs/Atlas potencijala Djurdjevo.pdf

Атлас ресурса можете преузети на следећем линку:www.raca.rs/docs/Atlas resursa Djurdjevo.pdf

Текстуални део