www.raca.rs

Јавни позив


КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

ОБЈАВЉУЈЕ:

 

Ј А В Н И   П О З И В

 

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци да доставе  предлоге за доделу јавних признања општине Рача.

Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин општине Рача, Карађорђева повеља и Годишња награда.

Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за представке и предлоге Скупштине општине Рача, преко писарнице Општинске управе општине Рача, са назнаком "За Комисију за доделу јавних признања општине Рача", најкасније до 20. септембра 2014. године, а обухвата период од 20. септембра 2013. године, до 19. септембра 2014. године.

Предлози се достављају у писаној форми и садрже податке о кандидату, образложење, евентуалне доказе, као и назначење за коју област се предлог односи.

Све додатне информације се могу добити путем телефона 069/808-4221 или лично код заменика секретара Скупштине општине Рача Борка Петровића.

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА


 
Јавни позив

 

 

 

На основу Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Рача за 2014. годину

 

ОПШТИНА РАЧА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ

 

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје до 12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе ангажована лица остварују право на:

  1. новчану помоћ у месечном износу од 20.000,00 динара
  2. доприносе за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
  3. трошкове полагања стручног/приправничког испита у износу од 7.500,00 динара по лицу

 

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:

- да је директни или индиректни корисник буџета, државни орган или установа, јавно предузеће  

- да своју делатност обавља на територији општине Рача

-          да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

-          да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-          да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе-Филијала Крагујевац - Испостава Рача које:

-          има високо четворогодишње образовање, више или високо трогодишње образовање

-          нема радног искуства у струци

-          да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица

 

Документација за подношење захтева:

-          захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

-          Обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из електронске базе података Пореске управе ( ЕБП – ПУРС ), оверен од стране послодавца за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев

-          извод из закона/општег акта  послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа,

-          радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе;

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за проверу испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

       Национална служба за запошљавање проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива.

Предлог одлуке по Јавном позиву доноси  Комисија Општине Рача за разматрање пријава (захтева) послодаваца, а Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине Рача.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба за запошљавање, Општина Рача и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Општина Рача и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-          стручно оспособљава незапослено лице најмање у дужини трајања уговорне обавезе;

-          оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

-          доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-          достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-          организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

-          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

-          омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица у року од 30 дана од дана отпочињања стручне праксе, послодавац може да изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и огласној табли Филијале Крагујевац – Испостава Рача и на сајту општине Рача www.raca.rs

Захтев се подноси непосредно или путем поште Националној служби за запошљавање – Филијали Крагујевац, ул.Светозара Марковића бр.37 или Испостави Рача, ул. Карађорђева бр.44/2 на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање.Такође обрасци се могу преузети са сајта www.nsz.gov.rs или са сајта општине Рача www.raca.rs

Јавни позив је отворен до 12.08.2014.године.
Образац пријаве можете преузети овде

 
Јавни позив земљиште

                                                                                                   

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Рача

Комисија за израду Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број: 320-29/2014-IV-03-1

Датум: 11.06.2014.г.

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рача, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

-      функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рача.

-      објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Рача.

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рача за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

 

Опширније...
 
Обавештење за пољопривреднике

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

О П Ш Т И Н А   Р А Ч А

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Позивају се сви пољопривредни произвођачи чије су пољопривредне парцеле и усеви пртпели штету од елементарне непогоде –поплаве у 2014. години, да пријаве (уколико нису већ пријавили) насталу штету од поплаве, попуњавањем пријаве на писарници Општинске управе општине Рача или директно у канцеларији бр.6. и 7.Општинске управе општине Рача.

 

Рок за подношење пријава је 20.06.2014.г.

 

 

Председник Општине Рача

Драгана Живановић с.р.


 

У прилогу се може преузети образац пријаве

 


 


Страна 1 од 16

Представници власти

Председник општине:
Драгана Живановић
дипл.инг.пољопривреде
тел. 034/751-001
predsednik.opstine@raca.rs

Заменик председника:
Јован Голубовић
тел:034/751-131
zamenik.predsednika@raca.rs

Председник Скупштине:
Душан Ђоковић
тел:034/751-205
predsednik.skupstine@raca.rs

 

 

Корисни линкови


 
Влада републике Србије

Министарство пољопривреде
 
 
Временска прогноза
  Facebook страница општине РачаТуритичка агенција
 
 
 
 

Select Your Language

Czech English French German Greek Italian Korean Russian Spanish

Најновије Вести

Од 01.07.2012. год. званична
презентација општине Рача
је прилагођена за прегледање
и на мобилним платформама
smartphone, Iphone, WAP...