www.raca.rs

Записник комисије

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Рача

Комисија за предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за агроекономску 2013/2014 годину

Број:320-41/2014-II-02

Датум: 16.09.2014.године

 

З А П И С Н И К

 

Са седнице Комисије за предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за агроекономску 2013/2014 годину (у даљем тексту Комисија) одржане дана 16.09.2014. године, са почетком у 11,00 часова у згради Општинске управе Рача (канцеларија бр.6).

      Састанку Комисије присуствују:

       1. Биљана Рашић,  економиста

       2. Драгана Прокић, дипл.инг.агрономије

       3. Биљана Петровић, геод.тех.

      Записник водила Драгана Прокић, члан Комисије

 

Комисија образована решењем Општинског већа општине Рача, бр.021-28/2014-II-01 од 30.01.2014.г., започела је са радом предлагања (утврђивања) висине накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за агроекономску 2013/2014 годину а на основу достављених Записника Републичке пољопривредне инспекције, са циљем реализације вансудских поравњања који се закључују ради решавања питања бесправног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за агроекономску 2013/2014 годину,

Комисија је увидом у Записнике републичке пољопривредне инспекције бр.370-320-01606/2013-04 од 13.12.2013.г., бр.270-320-01652/2013-04 од 13.12.2013.г., бр.270-320-01653/2013-04 од 02.12.2014.г., утврдила да се бесправно користе следеће катастарске парцеле:

- кп.бр. 1239 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној површини од 4.21.35 ха

- кп.бр. 1234 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 4 класе, у површини од 2.07.02 ха

- кп.бр. 1234 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 5 класе, у површини од 1.54.75 ха

- кп.бр. 1133/1 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној површини од 4.39.40 ха

- кп.бр. 1297/3 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 3 класе, у укупној површини од 0.65.06 ха

- кп.бр. 12/4 КО Адровац, ЛН 175, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној површини од 3.47.96 ха

- кп.бр. 45/1 КО Адровац, ЛН 175, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној површини од 2.24.91 ха

Увидом у Препис ЛН 354 КО Бошњане и у Препис ЛН 175 КО Адровац Комисија констатује да кп.бр.1239, 1234, 1133/1, 1297/3 КО Бошњане и кп.бр.12/4 и 45/1 КО Адровац, јесу пољопривредно земљиште у државној својини, обим удела1/1.

Опширније...
 
Javna nabavka

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

            На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/12),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 29/13 и 104/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 736, од 04.09.2014. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци добара.

 

Назив наручиоца:

Средња школа „Ђура Јакшић“

Адреса наручиоца:

Карађорђева број 94, 34210 Рача

Интернет

страница наручиоца:

www.raca.edu.rs

Е-mail

адреса наручиоца:

Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности, обликована по партијама-отворени поступак

Врста предмета:

Куповина добра-угаљ и дрво за огрев

Кратак опис предмета набавке:

Партија 1-Угаљ: камени угаљ „Бановић“ 54т;

Партија 2- Дрво за огрев. Багремово дрво, 100 м3

 

Ознака

предмета набавке:

1.      Партија 1 – 09111100-угаљ,

2.      Партија 2 – 03413000 -дрво  за огрев.

 

     

            Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

-          лично/непосредно у просторијама наручиоца у Рачи, ул. Карађорђева број 94, канцеларија секретаријата школе, сваким радним даном у времену од 10,00 – 14,00 часова, све до истека рока за достављање понуда,

-          са сајта Портала за јавне набавке, инетрнет странице наручиоца: оs.raca.edu.rs, као и

-          поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача изврши уплату у износу од 1.000,00 динара на рачун наручиоца број 840-892666-09. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

Опширније...
 
Јавни позив


КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА

ОБЈАВЉУЈЕ:

 

Ј А В Н И   П О З И В

 

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи, групе грађана и појединци да доставе  предлоге за доделу јавних признања општине Рача.

Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин општине Рача, Карађорђева повеља и Годишња награда.

Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за представке и предлоге Скупштине општине Рача, преко писарнице Општинске управе општине Рача, са назнаком "За Комисију за доделу јавних признања општине Рача", најкасније до 20. септембра 2014. године, а обухвата период од 20. септембра 2013. године, до 19. септембра 2014. године.

Предлози се достављају у писаној форми и садрже податке о кандидату, образложење, евентуалне доказе, као и назначење за коју област се предлог односи.

Све додатне информације се могу добити путем телефона 069/808-4221 или лично код заменика секретара Скупштине општине Рача Борка Петровића.

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА


 
Јавни позив

 

 

 

На основу Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и Општине Рача за 2014. годину

 

ОПШТИНА РАЧА

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ

 

I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје до 12 месеци.

Tоком трајања програма стручне праксе ангажована лица остварују право на:

  1. новчану помоћ у месечном износу од 20.000,00 динара
  2. доприносе за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
  3. трошкове полагања стручног/приправничког испита у износу од 7.500,00 динара по лицу

 

II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:

- да је директни или индиректни корисник буџета, државни орган или установа, јавно предузеће  

- да своју делатност обавља на територији општине Рача

-          да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

-          да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-          да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе-Филијала Крагујевац - Испостава Рача које:

-          има високо четворогодишње образовање, више или високо трогодишње образовање

-          нема радног искуства у струци

-          да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица

 

Документација за подношење захтева:

-          захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

-          Обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из електронске базе података Пореске управе ( ЕБП – ПУРС ), оверен од стране послодавца за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев

-          извод из закона/општег акта  послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа,

-          радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе;

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за проверу испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву

 

III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

       Национална служба за запошљавање проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива.

Предлог одлуке по Јавном позиву доноси  Комисија Општине Рача за разматрање пријава (захтева) послодаваца, а Одлуку о спровођењу програма стручне праксе доноси председник Општине Рача.

IV ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба за запошљавање, Општина Рача и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба, Општина Рача и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

V ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-          стручно оспособљава незапослено лице најмање у дужини трајања уговорне обавезе;

-          оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

-          доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-          достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-          организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

-          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

-          омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања лица у року од 30 дана од дана отпочињања стручне праксе, послодавац може да изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, које испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећано за период спроведене замене.

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и огласној табли Филијале Крагујевац – Испостава Рача и на сајту општине Рача www.raca.rs

Захтев се подноси непосредно или путем поште Националној служби за запошљавање – Филијали Крагујевац, ул.Светозара Марковића бр.37 или Испостави Рача, ул. Карађорђева бр.44/2 на прописаном обрасцу који се може добити у Националној служби за запошљавање.Такође обрасци се могу преузети са сајта www.nsz.gov.rs или са сајта општине Рача www.raca.rs

Јавни позив је отворен до 12.08.2014.године.
Образац пријаве можете преузети овде

 


Страна 1 од 17

Представници власти

Председник општине:
Драгана Живановић
дипл.инг.пољопривреде
тел. 034/751-001
predsednik.opstine@raca.rs

Заменик председника:
Јован Голубовић
тел:034/751-131
zamenik.predsednika@raca.rs

Председник Скупштине:
Душан Ђоковић
тел:034/751-205
predsednik.skupstine@raca.rs

 

 

Корисни линкови


 
Влада републике Србије

Министарство пољопривреде
 
 
Временска прогноза
  Facebook страница општине РачаПрофил општине Рача


 
 
 
 

Select Your Language

Czech English French German Greek Italian Korean Russian Spanish

Најновије Вести

Од 01.07.2012. год. званична
презентација општине Рача
је прилагођена за прегледање
и на мобилним платформама
smartphone, Iphone, WAP...