www.raca.rs

Јавни позив земљиште

                                                                                                   

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Рача

Комисија за израду Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број: 320-29/2014-IV-03-1

Датум: 11.06.2014.г.

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рача, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

-      функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рача.

-      објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Рача.

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рача за 2015. годину, до дана 30.октобра 2014. године.

 

Опширније...
 
Обавештење за пољопривреднике

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

О П Ш Т И Н А   Р А Ч А

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Позивају се сви пољопривредни произвођачи чије су пољопривредне парцеле и усеви пртпели штету од елементарне непогоде –поплаве у 2014. години, да пријаве (уколико нису већ пријавили) насталу штету од поплаве, попуњавањем пријаве на писарници Општинске управе општине Рача или директно у канцеларији бр.6. и 7.Општинске управе општине Рача.

 

Рок за подношење пријава је 20.06.2014.г.

 

 

Председник Општине Рача

Драгана Живановић с.р.


 

У прилогу се може преузети образац пријаве

 


 
Обавештење

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

Општинска управа Рача

 

На основу члана 10.став 7. а у вези са чл. 29.став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09) даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Општина Рача, Општинска управа Рача, Карађорђва 48, Рача, ОБАВЕШТАВА јавност и заинтересоване органе и организације, да је на захтев носиоца пројекта ''Telenor'' д.о.о., ул. Омладинских бригада 90, 11070 Нови Београд, донето решење број: 501-2/2014-IV-03-1, и спровден поступак одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта базне станице мобилне телефоније на локацији ''Вишевац'', на кп.бр. 1798 КО Вишевац, општина Рача.

У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни пројекат није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врсте објекта, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца Пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима Пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, ("Сл. гласник РС", бр. 114/08), узимајући у обзир и  Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станице мобилне телефоније ''Вишевац'' на кп.бр. 1798 КО Вишевац, на територији општине Рача, коју је израдило овлашћено правно лице - Лабораторија ''W-Line'', Аутопут за Загреб 41и, 11077 Београд.

Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и организације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде и заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немачки амбасадор у Рачи 


Страна 1 од 16

Представници власти

Председник општине:
Драгана Живановић
дипл.инг.пољопривреде
тел. 034/751-001
predsednik.opstine@raca.rs

Заменик председника:
Јован Голубовић
тел:034/751-131
zamenik.predsednika@raca.rs

Председник Скупштине:
Душан Ђоковић
тел:034/751-205
predsednik.skupstine@raca.rs

 

 

Корисни линкови


 
Влада републике Србије

Министарство пољопривреде
 
 
Временска прогноза
  Facebook страница општине РачаТуритичка агенција
 
 
 
 

Select Your Language

Czech English French German Greek Italian Korean Russian Spanish

Најновије Вести

Од 01.07.2012. год. званична
презентација општине Рача
је прилагођена за прегледање
и на мобилним платформама
smartphone, Iphone, WAP...