Почетна | Општина Рача

ПОСЛЕДЊЕ ВЕСТИ

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ради изградње парохијског дома уз цркву Св. Великомученика Георгија у Вишевцу, на кп.бр. 1981/4 К.О. Вишевац

Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018.ГОДИНУ

Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Рача Општинска управа Рача Комисија за израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Јaвног огласа о спровођењу поступака прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине

ОБАВЕШТЕЊЕ у вези Ј А В Н О Г   О Г Л А С А о спровођењу поступака  прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине   ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ сви заинтересовани ...

ВИШЕ О ТОМЕ

ОСТАЛЕ ВЕСТИ