www.raca.rs

Записник са комисије
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 320-23/2015-IV-03-1
Датум: 16.03.2015. године
Р А Ч  А
 

З А П И С Н И К

Са седнице Комисије за израду Предлога програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рача за 2015.и 2016 годину (у даљем тексту Комисија) одржане дана 16.03.2015. године, са почетком у 10,00 часова у згради Општинске управе Рача (канцеларија СКН Рача).
Састанку Комисије присуствују:   председник Комисије  1. Слободан Јовашевић, геодетски инжењер чланови Комисије  2. Марија Николић, дипл.правник  3. Драгана Прокић, дипл.инг.агрономије 4. Драгана Антонијевић, дипл.економиста  4. Биљана Петровић, геод.тех. Записник водила Драгана Прокић.   Седницу Комисије је отворио Председник Комисије, Слободан Јовашевић,  и предложио следећи:    

Д Н Е В Н И  Р Е Д

Утврђивање Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015.годину.

Разно. 

ТОК СЕДНИЦЕ  
По стављању на гласање, Комисија је једногласно усвојила предлог дневног реда.
Преласком на прву тачку дневног реда,

1. Утврђивање Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015.годину.

Опширније...
 
Јавни позив за јавну расправу

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ДОНОШЕЊУ  СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА И АКЦИОНОГ  ПЛАНА  СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД 2015-2020.ГОДИНА

 

Обавештавају се грађани општине Рача, организације цивилног друштва, привредници, јавне службе и установе да се јавна расправа о Нацрту Стратегије одрживог развоја за период 2015-2020.година спроводи од 13.03.2015.године до 20.03.2015.године. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Рача  на основу предлога председника општине Рача, предложиће Скупштини општине Рача усвајање Стратегије одрживог развоја и акционог плана стратегије одрживог развоја за период 2015.-2020.година. Нацрт Статегије одрживог развоја  можете погледати на сајту општине Рача , www.raca.rs
.
Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом или лично преко Писарнице општинске управе општине Рача, Карађорђева 48, са назнаком “за Стратегију одрживог развоја општине Рача“ или путем е-поште,на адресу dragana.antonijevic@raca.rs, попуњавањем обрасца који  се налази на сајту општине.

                               Председник општине Рача
                             
   Драган Стевановић, с.р

 
Обавештење

Општина Рача у складу са дописом Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичке дирекције за воде, број 325-02-204/2015-07 од 10.02.2015. год. доноси следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Како би власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћање накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су настпиле у мају 2014. Године, претрпели штету на земљишту, односно усевима, помогла у отклањању последица поплава и клизишта, Влада Републике Србије је донела акт којим се сагласила да се власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта на територији јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. Став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији ( „ Сл.гласник РС „ бр.75/14 ) ослободе обавете плаћања накнаде за одводњавање за 2014. Годину, односно да се тим обвезницима одобри одлагање плаћања дуга по основу накнаде за одводњавање за 2013, годину до 31.јула 2015. Године, као и да се за период којима се тим обвезницима одобрава одлагање плаћање дуга пом основу накнаде за одводњавање за 2013. Годину не обрачунава камата.

Напред наведеним актом Владе РС је предвиђено да су, ради остваривања права на ослобађање обавезе плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, обвезници на на територији јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. Став 3. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији ( „ Сл.гласник РС „ бр.75/14 ) дужни да надлежном органу који врши обрачун и задужење тих накнада ( Министарство финансија – Пореска управа – Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе „ Београд, Јавно водоприпредно предузеће „ Воде Војводине „ Нови Сад и Јавно водопривредно предузеће „ Београдводе „ Београд ) доставе у року од 45 дана од дана доношења акта Владе РС, до 22.03.2015. године) писани доказ ( Решење, потврда ) издат од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе да су услед поплава које су наступиле у Републици Србији у мају 2014. Године претрпели штету на земљишту, односно усевима.

С тим у вези, како би власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћање накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су настпиле у мају 2014. Године, претрпели штету на земљишту, односно усевима, остварили право на ослобађање плаћања накнаде за одводњавање за 2014. годину, односно одлагање плаћања дуга по основу накнаде за одводњавање за 2013. годину

 

П О З И В А Ј У   С Е

Власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћање накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су настпиле у мају 2014. године, претрпели штету на земљишту, односно усевима, да се јаве надлежном органу Општинске управе Рача како би прибавили писани доказ ( Решење, Потврда ) да су услед поплава које су наступиле у Републици Србије у мају 2014. Године претрпили штету на земљишту, односно усевима.

 

По прибављању одговарајућег писаног доказа да су услед поплава које су наступиле у Републици Србије у мају 2014. године претрпили штету на земљишту, односно усевима, исти је неопходно доставити надлежном органу који врши обрачун и задуживање накнада за одводњавање ( Министарство финансија – Пореска управа – Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе „ Београд ) до 22. марта 2015. године.

Власници, односно корисници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, обвезницима плаћање накнаде за одводњавање, који су услед поплава које су настпиле у мају 2014. године, претрпели штету на земљишту, односно усевима, писани доказ ( Решење, Потврда ) да су услед поплава које су наступиле у Републици Србије у мају 2014. године претрпили штету на земљишту, односно усевима могу да прибаве од стране надлежног органа Општинске управе општине Рача, уколико су поднели захтев за процену штете на земљишту, односно усевима од поплава у мају 2014. Године у складу са ставом 1,2 и 3 Закључка Општинског Већа општине Рача бр. 021-228/14-II-01 од 17.06.2014. године.

Обавештење објавити на интернет страници општине, огласној табли Општинске Управе Рача и огласним таблама месних канцеларија општине Рача.

 

 

Председник Општине Рача

 

Драган Стевановић

 

  

 

Образац захтева можете преузети овде

 

 


 
Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

          Комесаријат за избеглице позива све избеглице из Хрватске и БиХ, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у Повереништву Општинске управе Рача, канцеларија број 5, најкасније до 18. марта 2015. године.

          Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују, како би се могло утврдити да ли испуњавају услове за добијање тражене помоћи (да ли имају плац и стамбени објекат коме је потребна адаптација или надоградња).

 

                                                                             Повереништво општине Рача


 


Страна 1 од 21

Представници власти

Председник општине:
Драган Стевановић
професор математике
тел. 034/751-001
predsednik.opstine@raca.rs

Заменик председника:
Ненад Савковић

тел:034/751-131
zamenik.predsednika@raca.rs

Председник Скупштине:
Душан Ђоковић
тел:034/751-205
predsednik.skupstine@raca.rs

 

 

Корисни линкови


 
Влада републике Србије

Министарство пољопривреде
 
 
Временска прогноза
  Facebook страница општине РачаПрофил општине Рача


 
 
 
 

Select Your Language

Czech English French German Greek Italian Korean Russian Spanish

Најновије Вести

Од 01.07.2012. год. званична
презентација општине Рача
је прилагођена за прегледање
и на мобилним платформама
smartphone, Iphone, WAP...