Koнкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину

На основу члана 66. став1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/2012 и 12/2010) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 13.09.2016. године, под бројем 020-65/2016-I-01(„Службени гласник СО-Рача“ број  27/2016), дана 04.10.2016.године:

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину

            Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016. годину.

 РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

             Јавним позивом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију мере – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) ради побољшања расног састава говеда на територији општине Рача у циљу повећања производње квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача.

 Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава.

Услови за учешће на конкурсу

 • Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2016.години, и са пребивалиштем и производњом је на територији општине Рача;
 • Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по истом основу и других јавних фондова (Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима)
 • да је одгајивач – подносилац захтева, власник уматичених крава и јуница (Корисник има у власништву најмање једно грло говеда, обележено и регистровано у складу са законом којим се уређује ветеринарство, за које поседује уверање о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре)), власник животиње која је предмет захтева је носилац пољопривредног газдинства или је власник животиње члан породичног пољопривредног газдинства;
 • У регистру пољопривредних газдинстава подносилац корисник има уредно пријављен сточни фонд говеда (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају)

 Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) је 2.000,00 динара по приполодном грлу са ХБ бројем у периоду од објављивања јавног позива па до утрошка средстава планираних за ове намене, односно најкасније до 05. новембра 2016. године, за осемењавање извршено у периоду од 01.01. до 30.10. 2016.г..

 Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 • фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2016.години (издаје Управа за трезор-експозитура у Рачи),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2016.г.(издаје МУП-ПС Рача)
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду и извод о структури биљне производње из регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији општине (издаје Управа за трезор), уколико је члан пољопривредног газдинства власник животиње која је предмет захтева прилаже се и извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (страна извода РПГ са основним подацима и члановима ПГ)
 • фотокопија пасоша за осемењено грло,
 • потврда о програму мера здравствене заштите на газдинству на којима се животиње држе или узгајају
 • доказ да је грло уматичено (да има педигре- ХБ број, за јунице доказ о педигреу-ХБ броју је доказ о педигреу-ХБ броју мајке)
 • картон за вештачко осемењавање (признаница/потврда) о извршеном плаћању за прво вештачко осемењавање у периоду од јанура. 2016.године до 30. октобра 2016.године;
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке.
 • фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте подносиоца захтева

После детаљне административне контроле захтева корисника, Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. Коначну одлуку/решење доноси Општинско веће општине Рача.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се одлуком или решењем.

Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

Средства ће се одобравати  корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава.

Захтевe за регрес за вештачко осемењавање квалитетних говеда, пољопривредна газдинства подносе једном годишње и то: за осемењавања извршена у периоду јануар- октобар 2016. године, захтев се подноси у периоду од 10. октобра до 05. новембра 2016. године. Један корисник може поднети највише један захтев у току наведеног периода  од 10.10. до 05.11.2016.г..

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Подстицаји за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз меру –Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства, продуктивности, конкурентности а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

Корисници мере

 •  Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава

 Општи услови за учешће на конкурсу

 • Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом у 2016.години и са пребивалиштем и производњом је на територији општине Рача;
 •  Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по истом основу и других јавних фондова (Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима)
 • Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлаизације инвестиције

Износи подстицаја:

Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

Интензитет помоћи односи се само на набавку сертификованог садног материјала односно набавку конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике,  износи 100%  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 350.000,00 динара. Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 20.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 20.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 20.000,00 динара без пдв-а).

Сектор Пчеларство

Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: кошнице, центрифуге и сатне основе произведене од пчелињег воска, износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

Прихватљиве инвестиције са специфичним критеријумима, потребном документацијом и обавезама корисника дати су у наставку:

Сектор  – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

  Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
  Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.3.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала
101.3.4. Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике

 

 Напомена: Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције.

(Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

Специфични  услов:

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.3.1 су пољопривредна газдинства која планирају заснивање производње воћне врсте: шљиве, вишње и купине у јесен 2016. године и то за површине катастарске парцеле веће од 0,20 ха (изузетно производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела али морају да се налазе једна поред друге и да чине целину не мању од 0,20 ха). Корисник треба да је пре подизања производног засада на катастарским парцелама на којима планира подизање засада извршио хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту као и да има уговор са овлашћеним добављачем који је регистрован у складу са законом за производњу садног материјала (који гарантује квалитет садног материјала и који је стручно испратио заснивање засада), да је извршио риголовање (дубока обрада) земљишта са минималном дубином од 0,4 метара за шљиву и вишњу односно 0,25 метара за купину на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади као и да достави доказ да је набавио сертификовани садни материјал и да су саднице здравствено и сортно исправне.Производни засад мора да испуњава услове у погледу густине садње. Корисник је  власник земљишта или има закључен уговор о закупу земљишта најмање 15 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2016.г. а које нису ни под каквим теретом.

Услови у погледу броја посађених садница:

Р.бр. Воћна врста Мин.бр.посађених садница по ха Макс.бр.посађених садница по ха
Шљиве на генеративној подлози 400 1.200
Вишње  на генеративној подлози 600 1.500
Облачинске вишње(са сопственим кореном) 800 1.500
Купине 2.000 4.500

Прихватљиви корисници за  инвестицију 101.3.4 су  пољопривредна газдинства која планирају инвестирање у набавку конструкција за пластенике и/или висококвалитетних, вишеслојних фолија за пластенике за повртарску производњу као и расадничарску производњу и цвећарство, на површини од 0,01 hа до 0,20 hа (располажу са наведеним површинама пољопривредног земљишта у власништву или у закупу на период најмање пет година рачунавши од 2016.године.). Корисник треба да достави доказ да је извршио набавку конструкција за пластенике и/или висококвалитетних, вишеслојних фолија за пластенике са пратећом документацијом (гарантни лист и сл.).

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

За инвестицију 101.3.1.

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2016.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2016.г.(издаје МУП-ПС Рача),
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о пољопривредној производњи на територији општине и доказ да су парцеле на којима је подигнут производни засад уписане у регистар пољопривредних газдинстава) и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор),
 • уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 15 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2016.г. (само ако је подносилац захтева вишегодишњи засад подигао на земљишту које је узео у закуп),
 • копија плана за све парцеле на којима је подигнут производни засад у размери 1:1000 не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је подигнут производни засад са подацима о власништву, теретима и ограничењима, не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • анализа земљишта за одговарајуће парцеле на којима је заснован производни засад са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, извршена пре подизања засада не старија од 3 године;
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу за куповину садница воћа плаћених у четвртом кварталу текуће календарске године на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • декларација о квалитету садног материјала пољопривредног биља (која прати рачун односно отпремницу),
 • доказ о здравственој исправности садница (уверење о здравственом стању),
 • сертификат о производњи садног материјала,
 • оверена изјава подносиоца захтева да је извршио припрему земљишта,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,
 • Уговор подносиоца захтева са добављачем садног материјала који гарантује квалитет садног материјала и који је адекватно испратио заснивање вишегодишњег засада са Потврдом добављача да је подносилац захтева испунио услове из наведеног уговора,
 • Доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (решење надлежног Министарства за послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављач уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља за делатност производње односно делатност промета садног материјала воћака, винове лозе и хмеља) ,
 • Доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је уписан у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката (решење надлежног Министарства за послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављач уписан у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката за делатност производње односно делатност промета/складиштење садног материјала воћа и винове лозе односно увоз садног материјала воћа и винове лозе),
 • Доказ да је добављач у 2015.години имао пословни приход од најмање 80.000.000,00 динара,
 • Захтев Стручној Комисији за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за издавање налаза/мишљења о испуњености услова за доделу средстава,
 • и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте подносиоца захтева.

 За инвестицију 101.3.4.

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2016.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2016.г.(издаје МУП-ПС Рача),
 • Уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 5 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2016.г. (само ако је подносилац захтева пластеничку производњу засновао на земљишту које је узео у закуп),
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о пољопривредној производњи на територији општине и доказ да су парцеле на којима је планирана/реализована пластеничка производња уписане у регистар пољопривредних газдинстава) и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор),
 • извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је планирана/реализована пластеничка производња са подацима о власништву, теретима и ограничењима,  не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу са спецификацијом предмета захтева и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова,
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке
 • Захтев Стручној Комисији за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за издавање налаза/мишљења о испуњености услова за доделу средстава
 • и фотокопије наменског текућег рачуна и личне карте подносиоца захтева.

Напомена: Документа која се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

 • За инвестицију 101.3.1.- Набавка сертификованих садница воћа и то: шљиве, вишње и купине
 • За инвестицију 101.3.4 – Набавка конструкција за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне) и/или набавка вишегодишњих вишеслојних фолија за покривање пластеника

Обавезе корисника подстицајних средстава су да   (у зависности од врсте инвестиције):

 • наменски користе и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева, осигурава засаде у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања осигурања биће дефинисана уговором у зависности од воћне врсте) као и да спроводи агротехничке мере ( неге, одржавања и заштите производног засада);
 • наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење пластенике у року од 3 године уз обавезу осигурања за наведени период, обезбеде адекватан довод воде за катастарске парцеле на којима се постављају  пластеници;
 • Корисник је у обавези да у складу са Правилником о упису регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, на парцелама на којима је подигнут производни засад воћа односно организована пластеничка производња изврши промену биљне културе у 2017.години;
 • Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места.

 Сектор Пчеларство

 

  Шифра инвестиције Назив инвестиције
Сектор Пчеларство                            101.5.2. Набавка опреме за пчеларство

 

Специфични  услов:

Прихватљиви корисници за инвестицију набавке кошница су пољопривредна газдинства која имају минимално 0-200 кошница, на почетку инвестиције односно са најмање 5 кошница на крају реализације инвестиције.Прихватљиви корисници  за остале инвестиције у сектору пчеларства (сатне основе произведене од пчелињег воска и центифуге) су пољоприврдна газдинства која поседују до 200 кошница пчела.

(Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу општине Рача Уз захтев се прилаже:

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2016.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2016.г.(издаје МУП-ПС Рача)
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду уколико има регистрована пчелиња друштва и извод о структури биљне производње из регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији општине и извод из регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима које издаје Управа за трезор (страна извода РПГ)
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу са спецификацијом предмета захтева и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова (за машине на рачуну мора бити исказана година производње и серијски број);
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке,
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке
 • Захтев Стручној Комисији за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за издавање налаза/мишљења о испуњености услова за доделу средстава
 • и фотокопије текућег рачуна и личне карте подносиоца захтева.

Напомена: Документа која се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Прихватљиви трошкови су трошкови набавке опреме за пчеларство и то: трошкови набавке кошница, центрифуга и сатних основа произведених од пчелињег воска.

Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други оперативни трошкови, трошкови куповине половне опреме, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

Обавезе корисника подстицајних средстава су да:

 • Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлаизације инвестиције
 • Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места
 • Код инвестиције-набавке кошница корисник је обавезан да изврши регистрацију пчелињих друштава код надлежне ветеринарске станице у пролеће 2017.године

Средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних-прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава, а крајњи рок за подношење захтева је  05.11.2016. године, осим код сектора: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, и то само за инвестицију 101.3.1. где је крајњи рок за подношење захтева закључно са 05.12.2016.године.

Једно пољопровредно газдинство, односно Корисник, у току трајања конкурса, моћи ће да поднесе само један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичка средства пољопривредних газдинстава само по једном основу/сектору и то само за једну инвестицију.

Одобрени подстицаји за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

После стручне провере захтева од стране Стручне Комисије за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране корисника средстава Буџетског фонда, Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. Коначну одлуку доноси Општинско веће општине Рача.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се одлуком, решењем или уговором.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ, РАДИ ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ

Јавним позивом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију мере – Подстицаји за спровођење одгајивачких програма у сточарству, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству ради унапређења раног састава, генетског потенцијала,  селекције стоке а како би се побољшала конкурентност и квалитет производа на територији општине Рача.

Корисници мере

 • правно лице/ удружење које води матичну евиденцију у сточарству на територији општине Рача

Услови за учешће на конкурсу

– Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних субјеката, Регистар научно-истраживачких установа или Регистар удружења и сл.)

– Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по истом основу и других јавних фондова (Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима)

Износ подстицаја

Општина Рача финансира ову меру са највише 40% укупних прихватљивих трошкова који се односе на матичење стоке на територији општине Рача (без пдв-а). Максимални износ подстицаја износи 500.000,00 динара.

Специфични услов

Прихватљиви корисник је правно лице/удружење које води матичну евиденцију стоке на територији општине Рача за  ≥50 пољопривредних газдинстава.

Листа инвестиција у оквиру мере

 

Шифраинвестиције Назив инвестиције
603.1. Подстицаји за вођење матичне евиденције у сточарству у циљу унапређења расног састава стоке на територији општине Рача

Критеријуми селекције

 

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови
1. Корисник  води матичну евиденцију стоке за ≥ 50 пољопривредних газдинстава на територији општине Рача да/не 10/0
2. Корисник  води матичну евиденцију стоке за ≥ 60 пољопривредних газдинстава на територији општине Рача да/не 20/0
3. Корисник  води матичну евиденцију стоке за ≥ 80 пољопривредних газдинстава на територији општине Рача да/не 30/0
4. Број расположивих возила да/не 20/0
5. Број запослених да/не 10/0

Захтев за суфинансирање подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу општине Рача Уз захтев се прилаже:

 • фотокопија решења о упису у одговарајућу регистар (Регистар привредних субјеката, или одговарајућем Регистару у складу са прописима о удружењима, Регистар научно-истраживачких установа и сл.);
 • фотокопија решења о упису у одговарајућу регистар за вођење основне матичне евиденције стоке (Регистар одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима и сл.);
 • статут правног лица/удружења –копија;
 • копија програма и плана рада за текућу годину са финансијским планом са одлуком надлежног органа правног лица/удружења о њиховом усвајању;
 • детаљан опис активности везаних за матичну евиденцију стоке на територији општине Рача са спецификацијом прихватљивих трошкова,
 • доказ за колико пољоприведних газдинстава са територије општине Рача, подносилац захтева води матичну евиденцију стоке;
 • доказе о броју расположивих возила и броју запослених;
 • доказ да рачун подносиоца захтева није у блокади;
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима.

Документа која се доствљају уз захтев прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. са назнаком „за конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016.г.-(шифра инвестиције 603.1.)“.

Поднета документација по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.

Услови коришћења и обавезе корисника подстицајних средстава:

 • одобрена средства се додељују у виду бесповратних средстава након реализације активности везаних за матичење стоке на територији општине Рача;
 • одобрена средства се уплаћују на текући рачун корисника;

Прихватљиви трошкови: трошкови који се односе на матичење стоке на територији општине Рача (без пдв-а).

Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, дугови и покривање губитака и дуговања, трошкови комуналија, трошкови телeкомуникација, трошкови такси, трошкови настали у 2015.години и раније.

Захтеви који су прихватљиви и испуњавају услове биће рангирани и једино корисник са највећим бројем бодова остварује права на подстицајна средства.

Рангирање ће се спровести уколико буде благовремено достављен најмање један захтев који је прихватљив и испуњава услове.

Уколико два или више корисника средстава имају исти број бодова предност ће имати корисник који је раније поднео захтев.

Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за вођење матичне евиденције у сточарству у циљу унапређења расног састава стоке на територији општине Рача доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. Коначну одлуку доноси Општинско веће општине Рача.

Крајњи рок за подношење захтева је  05.11.2016. године.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства,супружници, ванбарачни партнери, крвни содници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродтва, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица).

Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.

У случају постојања сумње у вредност набављених добара или услуга по овом конкурсу од стране надлежних Комисија Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, извршиће се стручна процена вредности набављених добара или услуга и у складу са наведеном проценом одобриће се износ подстицаја..

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду у рурални развој општине Рача задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених апропријација.

ИНФОРМАЦИЈЕ

 Конкурс се објављује у скраћеној верзији у „Службеном гласнику“ Скупштине општине Рача и недељном листу “Крагујевачке новине“ а потпуни текст конкурса биће објављен на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних канцеларија.

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе Рача на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Рачa www.raca.rs или лично на писарници или у Служби за пољопривреду и локални економски развој Општинске управе Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача.

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. са назнаком:

на предњој страни ЗАХТЕВ за конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016.г.-шифра инвестиције ________ (уписати шифру)

на задњој страни : име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева.

Поднета документација по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева.

Захтеви које се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/751-175.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 Број: 021-387/2016-II-01

Датум:04.10.2016. године

ПРЕДСЕДНИК

НЕНАД САВКОВИЋ

 

 

Захтев за подстицајна средства-за-2016-Рача-сектор воће-набавка пластеника-1

Захтев за подстицајна средства-за-2016-Рача-сектор – воће-1-1

Захтев за подстицајна средства-за -2016-Рача-сектор-пчеларство-1

Захтев-регрес-за-ВО-2016-1

Захтев Комисији за утврђивање испуњености услова-пластеници

Захтев Комисији за утврђивање испуњености услова-пчеларство

Захтев Комисији за утврђивање испуњености услова-воће

Захтев-удружења-матичне службе-2016

Изјава-припрема-земљ-воће-2016

Изјава корисника-саставни део захтева-2016

Изјава корисника-саставни део захтева-2016-ВО

Уговор о набавци садног материјала