Kонкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019. годину

ОДЛУКА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОЗНАКА: С.08-03 ВЕРЗИЈА: 1 Страница 1 од 13

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ОПШТИНА РАЧА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-314/2019-II-01

Датум: 23.07.2019. године

 

На основу члана 71. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019), члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16), на основу члана 8. и  9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2019. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 16.04.2019 године, под бројем 020-32/2019-I-01(„Службени гласник СО-Рача“ број 14/2019), и на основу Правилника о прихватљивим инвестицијама и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредним газдинствима на територији општине Рача у 2019. Години ( “Сл.гл. општине Рача“,бр 21/2019),  Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 23.07.2019 . године, донело је

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ К О Н К У Р С А

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

општине Рача за 2019. годину и

расписује

     К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019. годину

 

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2019. годину, и то за:

– меру директних плаћања, назив мере: Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), шифра мере:100.1.1

-меру:Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 • Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција:101.4.1 и 101.4.2;
 • Сектор пчеларство, за шифру инвестиције:101.6.2.

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

Јавним позивом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију мере – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем ради побољшања расног састава говеда на територији општине Рача у циљу повећања производње квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача.

Корисници мере

 • Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинстава.

Услови за учешће на конкурсу

 

 • Корисник има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2019.г, са пребивалиштем је на територији општине Рача и пољопривредну производњу обавља на територији општине Рача;
 • Корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користи подстицаје по истом основу и других јавних фондова (Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима)
 • да је одгајивач – подносилац захтева, власник уматичених крава и јуница или је власник члан његовог пољопривредног газдинства, да има у власништву најмање једно грло говеда, обележено и регистровано у складу са законом којим се уређује ветеринарство, за које поседује уверање о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре));
 • у регистру пољопривредних газдинстава подносилац захтева/корисник има уредно пријављен сточни фонд говеда (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају)

 

Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда је 2.000,00 динара по приполодном грлу са ХБ бројем у периоду од објављивања конкурса (јавног позива) па до утрошка средстава планираних за ове намене, што је 80% до 100 % у зависности од економске вредности вештачког осемењавања, за прво вештачко осемењавање извршено у периоду од 01.10. 2018.г. до 30.09. 2019.г..

 

Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 • фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2019.години (издаје Управа за трезор-експозитура у Рачи),
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду-животиње и извод о структури биљне производње из регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији општине (издаје Управа за трезор), уколико је члан пољопривредног газдинства власник животиње која је предмет захтева прилаже се и извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (страна извода РПГ са основним подацима и члановима ПГ)
 • фотокопија пасоша за осемењено грло,
 • потврда о програму мера здравствене заштите на газдинству на којима се животиње држе или узгајају,
 • доказ да је грло уматичено (да има педигре- ХБ број, за јунице доказ о педигреу-ХБ броју је доказ о педигреу-ХБ броју мајке),
 • картон за вештачко осемењавање (признаница/потврда) о извршеном плаћању за прво вештачко осемењавање у периоду од октобра  2018.године до 30. септембра 2019.године,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,
 • и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2019.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

После детаљне административне контроле захтева корисника, Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. Коначну одлуку/решење доноси Општинско веће општине Рача.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се одлуком или решењем.

Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

 

Средства ће се одобравати  корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава.

 

Захтеви за регрес за вештачко осемењавање квалитетних приплодних грла говеда, пољопривредна газдинства подносе у периоду од објављивања Конкурса на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. до 15. октобра 2019. године.

Један корисник може поднети највише један захтев у току наведеног периода – период од објављивања Конкурса на званичној интернет страници општине Рача, до 15. октобра 2019. године.

 

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Подстицаји за унапређење конкурентности кроз меру –Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства, продуктивности, конкурентности а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

 

Корисници мере

 

 • Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинстава.

 

Општи услови за учешће на конкурсу

 

 • Корисник има регистровано породично комерцијално пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2019.г, са пребивалиштем је на територији општине Рача од најкасније 01.01.2019.г., и пољопривредну производњу обавља на територији општине Рача;
 • Корисник је измирио све обавезе по основу локалних јавних прихода код Пореске управе Рача;
 • Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
 • Корисник прихвата обавезу да наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлаизације инвестиције

 

Прихватљиве инвестиције са специфичним критеријумима, потребном документацијом и обавезама корисника дати су у наставку:

 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ

 

 • Једно пољопровредно газдинство, односно Корисник, у току трајања овог конкурса, моћи ће да поднесе само један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичку имовину пољопривредних газдинстава само по једном основу/сектору и то само за једну шифру инвестиције.
 • Посебни услови:

Пољопривредна газдинства чији су носиоци или чланови регистрованог породичног пољопривредног газдинства (укључујући и чланове породичног домаћинства који нису били уписани у регистар ПГ у моменту подношења захтева али су физички били чланови породичног домаћинства на адреси седишта регистрованог пољопривредног газдинства) остварила право на коришћење подстицајних средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016.,2017. и 2018.годину у Сектору-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за инвестицију 101.3.4. (у 2016 и 2017.г.) односно за инвестицију 101.4.2. ( у 2018.г.) немају право да у 2019.години поднесу захтев за коришћење подстивајних средства у овом сектору: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за инвестицију 101.4.2..

 

 Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

 

 • Пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; мање од 5 ха другог воћа; 0,1 – 50 ха цвећа;  0,2 – 100 ха винове лозе.
 • За инвестиције у Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства:са 0,1- 50 ха јагодастих врста воћака и хмеља;  0,3– 100 ха другог  воћа; 0,1 – 50 ха цвећа; 0,2 – 100 ха винове лозе, у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја.
 • Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,5 ха пластеника  или мањим од 3 ха  производње поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја.

 

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.1 су:

 

 • Пољопривредна газдинства која планирају заснивање производње воћне врсте: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине у пролеће/јесен 2019. године и то за површине катастарске парцеле веће од 0,30 ха (изузетно производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела али морају да се налазе једна поред друге и да чине целину не мању од 0,30 ха). Корисник треба да је пре подизања производног засада на катастарским парцелама на којима планира подизање засада извршио хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту као и да има уговор са овлашћеним добављчем који је регистрован у складу са законом за производњу садног материјала воћака (који гарантује квалитет садног материјала), да је извршио риголовање/дубоку обраду земљишта са минималном дубином од 0,4 до 0,5 метара за шљиву, вишњу, трешњу, кајсију, дуњу, брескву, нектарину и крукшу на вегетативној подлози, односно за крушку на сејанцу од 0,5 до 1 метара, односно 0,25 до 0,30 метара за малину и купину на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади као и да достави доказ да је набавио сертификовани садни материјал и да су саднице здравствено и сортно исправне.Производни засад мора да испуњава услове у погледу густине садње Корисник мора да је власник земљишта на којем планира подизање новог вишегодишњег производног засада воћака или да има закључен уговор о закупу земљишта са физичким лицем од најмање 10 година, оверен код надлежне институције рачунавши од 2019.г..

 

Услови у погледу броја посађених садница:

 

Р.бр. Воћна врста Мин.бр.посађених садница по ха Макс.бр.посађених садница по ха
1 Шљиве на генеративној подлози 450 800
2 Вишње  на генеративној подлози 450 650
3 Облачинске вишње

(са сопственим кореном)

 

800

 

1.200

4 Трешња на генеративној подлози 330 450
5 Трешња на вегетативној подлози 650 1700
6 Кајсија са посредником и без посредника  

450

 

800

7 Дуња 600 1.200
8 Крушка на генеративној подлози 333 500
9 Крушка на вегетативној подлози 833 3333
10 Бресква и нектарина на генеративној подлози 800 1800
11 Малина – ремонтантне сорте 2200 8000
12 Малина – једнородне сорте 4000 14000
13 Купине 1600 4000

 

 

Прихватљиви корисници за  инвестицију 101.4.2, су:

 • Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,2 ха пластеника у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја,
 • Пољопривредна газдинства која планирају инвестирање у набавку конструкција за пластенике и/или висококвалитетних, вишеслојних фолија за пластенике за повртарску производњу као и расадничку производњу и цвећарство.
 • Прихватљиви корисници су у обавези да на крају инвестиције имају површину под пластеницима од најмање 0,01 hа.
 • Подносилац захтева-корисник мора да располаже са наведеним површинама пољопривредног земљишта под пластеницима односно да је наведено земљиште у његовом власништву или да има уговор о закупу земљишта са физичким лицем оверен код надлежног органа на период најмање пет година рачунавши од 2019.године.
 • Подносилац захтева није био корисник подстицајних средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача у 2016, 2017. и 2018.години, као ни чланови његовог регистрованог породичног пољопривредног газдинства односно чланови његовог породичног домаћинства који нису били уписани у регистар ПГ у моменту подношења захтева али су физички били чланови породичног домаћинства на адреси седишта регистрованог пољопривредног газдинства.

 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру

Сектора  – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

  Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
 

 

Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

 

Сектор-Пчеларство:

Прихватљиви корисници  за инвестицију 101.6.2

 • Пољопривредна газдинства која планирају инвестирање у набавку опреме за пчеларство (кошнице, сатне основе произведене од пчелињег воска, топионици за восак и центифуге)
 • Пољоприврдна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају регистроване пчелињак/е са најамање 20 односно максимално 200 кошница пчела.

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру

     Сектора-Пчеларство:

 

 

 

Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Сектор Пчеларство

 

                          101.6.2.  

Набавка опреме за пчеларство

 

 

 

Износи подстицаја:

 

Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

За инвестицију 101.4.1., интензитет помоћи односи се само на трошкове набавке сертификованог садног материјала за воћне врсте: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине и износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 350.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

За инвестицију 101.4.2., интензитет помоћи односи се само на трошкове набавке конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике  (или комплетних пластеника (фолија+ конструкција)) и износи 100%  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 350.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

 

Сектор Пчеларство

 

За инвестицију 101.6.2.,-Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: коплетне кошнице, центрифуге и топионици за восак, износи 80% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

– Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: сатне основе произведене од пчелињег воска, износи 50% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

 

Напомена: Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције.

(Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестицију 101.4.1., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2019.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на територији општине Рача, најкасније од 01.01.2019.г.(издаје МУП-ПС Рача),
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о пољопривредној производњи на територији општине, укупној производњи и доказ да су парцеле на којима је подигнут производни засад уписане у регистар пољопривредних газдинстава) и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор). Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
 • уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 10 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2019.г. (само ако је подносилац захтева вишегодишњи засад подигао на земљишту које је узео у закуп),
 • копија плана за све парцеле на којима је подигнут производни засад у размери 1:1000 не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је подигнут производни засад са подацима о власништву, не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • анализа земљишта за одговарајуће парцеле на којима је заснован производни засад са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту, извршена пре подизања засада не старија од 3 године,
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу за куповину/набавку садница воћа плаћених у четвртом кварталу предходне календарске године (2018.г.), првом и другом кварталу у току текуће календарске године (2019.г) за пролећну садњу односно у четвртом кварталу текуће календарске године (2019.г) за јесењу садњу на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова,
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • декларација о квалитету садног материјала пољопривредног биља (која прати рачун односно отпремницу),
 • доказ о здравственој исправности садница (уверење о здравственом стању),
 • сертификат о производњи садног материјала,
 • оверена изјава подносиоца захтева да је извршио припрему земљишта (риголовање/дубоку обраду),
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,односно да је упознат са свим условима и критеријумима конкурса за доделу подстицајних средстава као и да је упознат да ће Општина Рача-Општинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим прописима,
 • Уговор о набавци сертификаованог садног материјала закључен између подносиоца захтева и добављача садног материјала који гарантује квалитет садног материјала и који ће адекватно испратити заснивање вишегодишњег засада
 • Доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља (решење надлежног Министарства за послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављач уписан у Регистар произвођача садног материјала воћака, винове лозе и хмеља за делатност производње односно делатност промета садног материјала воћака, винове лозе и хмеља) ,
 • Доказ да је набавка садног материјала извршена код добављача садног материјала који је уписан у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката (решење надлежног Министарства за послове пољопривреде, Управе за заштиту биља на основу којег је добављач уписан у Регистар произвођача, прерађивача, дорађивача, увозника, складиштара и прометника биља, биљних производа и прописаних објеката за делатност производње односно делатност промета/складиштење садног материјала воћа и винове лозе односно увоз садног материјала воћа и винове лозе),
 • Доказ да је добављач у 2018.години имао пословни приход од најмање 80.000.000,00 динара,
 • и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.

 

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију: Копију Плана за све парцеле на којима је подигнут производни засад у размери 1:1000, Извод или Препис листа непокретности, или друге доказе о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2019.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестицију 101.4.2., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2019.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2019.г.(издаје МУП-ПС Рача),
 • Уговор о закупу пољопривредног земљишта на период најмање 5 година, оверен код надлежне институције, рачунавши од 2019.г. (само ако је подносилац захтева пластеничку производњу засновао на земљишту које је узео у закуп),
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (доказ о пољопривредној производњи на територији општине, укупној прозводњи и доказ да су парцеле на којима је планирана/реализована пластеничка производња уписане у регистар пољопривредних газдинстава) и извод са основним подацима пољопривредног газдинства (издаје Управа за трезор). Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
 • извод или препис листа непокретности за све катастарске парцеле на којима је планирана/реализована пластеничка производња са подацима о власништву, не старији од шест месеци у тренутку подношења захтева (издаје надлежна служба за катастар непокретности –РГЗ),
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу са спецификацијом предмета захтева и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова,
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице,
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • уверење надлежног органа о члановима породичног домаћинства у 2016., 2017., 2018. и 2019.години.
 • потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе (Одсека за привреду, буџет и финасије Општинске управе Рача) да у 2016, 2017. и 2018.години није био корисник средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, као ни чланови његовог регистрованог породичног пољопривредног газдинства односно чланови његовог породичног пољопривредног домаћинства
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,односно да је упознат са свим условима и критеријумима конкурса за доделу подстицајних средстава као и да је упознат да ће Општина Рача-Општинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим прописима,
 • и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.

 

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију: Извод или Препис листа непокретности, или друге доказе о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2019.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

 

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

 

 • За инвестицију 101.4.1.- Набавка сертификованих садница воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине
 • За инвестицију 101.4.Набавка конструкција за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне) и/или набавка вишегодишњих вишеслојних фолија за покривање пластеника.

 

Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други оперативни трошкови, трошкови куповине несертификованих садница воћа, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

 

Обавезе корисника подстицајних средстава за шифре инвестиција 101.4.1. и 101.4.2. су да: (у зависности од врсте инвестиције):

 

 • наменски користе и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева, осигурава засаде у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања осигурања биће дефинисана уговором у зависности од воћне врсте) као и да спроводи агротехничке мере ( неге, одржавања и заштите производног засада);
 • наменски користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење пластенике у року од 3 године уз обавезу осигурања (обавеза и дужина трајања осигурања биће дефинисана уговором у зависности од инвестиције),
 • Корисник је у обавези да у складу са Правилником о упису регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства, на парцелама на којима је организована пластеничка производња изврши промену биљне културе у 2019.години;
 • Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места.

 

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестицију 101.6.2., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 • потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2019.години (фотокопија),
 • потврда о пребивалишту на тереторији општине Рача, најкасније од 01.01.2019.г.(издаје МУП-ПС Рача)
 • извод из регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду-животиње и извод о структури биљне производње из регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији општине и извод из регистра пољопривредних газдинстава са основним подацима које издаје Управа за трезор (страна извода РПГ). Наведени Изводи из регистра ПГ морају бити издати у моменту подношења захтева за подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
 • Извод из евиденције Управе за ветерину о регистрацији пчелињака и пчелињих друштава са наведеним подацима: БПГ, ХИД, име и презиме, Адреса ХИД-а, ИД стајалишта, Адреса стајалишта, КО, кп.бр., укупан број кошница (издаје надлежна ветеринарска станица) Наведени Извод мора бити издат у моменту подношења захтева за подстицајна средства,односно на дан подношења захтева за подстицајна средства.
 • фискални и готовински рачун о плаћеном износу са спецификацијом предмета захтева и исказаним јединичним ценама коштања за појединачне елементе за предметну инвестицију, издат у току текуће календарске године, на коме је јасно исказана основна цена коштања, пдв и укупна цена плаћених трошкова (за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);
 • доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке или налог за уплату оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско плаћање или плаћање картицом може доставити само фискални исечак
 • отпремница за набавку предметне инвестиције за коју је законом утврђена обавеза издавања отпремнице
 • гарантни лист за извршену набавку опреме, за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, односно изјава добављача да иста не подлеже обавези издавања гарантног листа,
 • потписана изјава да не постоји захтев за исту намену у другим јавним фондовима и да корисник и добављач не представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке,односно да је упознат са свим условима и критеријумима конкурса за доделу подстицајних средстава као и да је упознат да ће Општина Рача-Општинско веће објавити податке о додели подстицајних средстава у складу са важећим прописима,
 • и фотокопије наменског текућег рачуна (који је пријављен у регистру ПГ) и личне карте (или очитане личне карте за личне карте са чипом) подносиоца захтева.

 

Ако подносилац захтева не достави сву потребну докумензтацију односно доказе о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2019.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

 

 

Прихватљиви трошкови за инвестицију 101.6.2 су трошкови набавке опреме за пчеларство и то: трошкови набавке комплетних кошница, сатних основа произведених од пчелињег воска, топионика за восак и центрифуга (врцаљки) за мед.

 

Комплетне кошнице подразумевају следеће делове:

-код типа кошница ДБ10:подњача,тело кошнице/плодиште,медишта 2х,поклопна даска (збег), кров, припадајући рамови: 10 великих стадардних и 20 малих стандрдних, регулатор лета

-код типа кошница ЛР:подњача, тело кошнице (из три једнаких делова) поклопна даска (збег), кров, припадајући рамови: 30 великих стадардних, регулатор лета

 

Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други оперативни трошкови, трошкови куповине половне опреме, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

 

Обавезе корисника подстицајних средстава за шифру инвестиције 101.6.2. су да:

 • Корисник мора наменски да користи и да не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од дана набавке/реaлаизације инвестиције
 • Корисник је обавезан да омогући надлежним Комисијама буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача контролу на лицу места
 • Код инвестиције-набавке кошница корисник је у обавези да изврши регистрацију пчелињих друштава код надлежне ветеринарске станице у пролеће 2019., односно 2020.године, у зависности од периода набавке комплетних кошница.

 

Средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних-прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава.

 

Рок за подношење захтева за сектор:  Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за инвестицију 101.4.1. је за:

– пролећну садњу од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до15.08.2019.године

 –  за јесењу садњу од 01.новембра 2019.г. закључно са 01.12.2019.године.

 

Рок за подношење захтева за сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за инвестицију 101.4.2. је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 15.октобра 2019.године.

 

Рок за подношење захтева за сектор:Пчеларство, за инвестицију 101.6.2.-набавка опреме за пчеларство је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 15.октобра 2019.године.

 

Одобрени подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, која ће спроводити детаљне административне и стручне провере ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време, да ли има све конкурсом предвиђене прилоге и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.

Прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника од стране Стручне комисије за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране корисника средстава Буџетског фонада за пољопривреду и рурални развој општине Рача за шифре инвестиција 101.4.1., 101.4.2. и 101.6.2..

Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, а коначну Одлуку општинско веће општине Рача.

Одлука о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава по Посебном Конкурсу се објављује на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs.По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача.Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача. О поднетим приговорима Општинско веће је дужно да одлучи у наредном року од 5 дана, рачунајући почетак рока од првог дана по истеку рока за подношење приговора..По протеку рока за подношење приговора, уколико није било поднетих приговора одлука постаје коначна.Уколико је било поднетих приговора одлука постаје коначна доношењем одлуке Општинског већа по поднетим приговорима.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се  одлуком, решењем или уговором.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

 

Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства,супружници, ванбарачни партнери, крвни содници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродтва, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица).

Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.

У случају постојања сумње у вредност набављених добара или услуга по овом конкурсу од стране надлежних Комисија Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, извршиће се стручна процена вредности набављених добара или услуга и у складу са наведеном проценом одобриће се износ подстицаја..

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду у рурални развој општине Рача задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених апропријација.

 

  ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Конкурс се објављује у „Службеном гласнику општине Рача“ а у скраћеној верзији у недељним новинама “Крагујевачке“, потпуни текст конкурса биће објављен и на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних канцеларија.

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе Рача на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Рачa www.raca.rs или лично на писарници или у Одсеку за пољопривреду Општинске управе Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача.

 

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. са назнаком:

на предњој страни ЗАХТЕВ за конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2019.г.-шифра инвестиције ________ (уписати шифру) на задњој страни : име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева.

Поднета документација по овом конкурсу не врећа се подносиоцима захтева.

Захтеви које се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/751-175.

 

НАПОМЕНА

 

У складу са чланом 36. Законом о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), од одана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може да се врши изгрдања објеката и подизање вишегодишњих засада и усева на комасационом подручју. Власник земљишта нема право накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у комасационој маси, ако је та улагања извршио после дана објављивања одлуке о спровођењу комасације.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

____________________

Ненад Савковић

 Доставити :

 1. ОУ Рача
 2. Службени гласник
 3. Званична веб презентација
 4. архива

Захтев -регрес-за-ВО-2019

Захтев за подстицајна средства за 2019. Рача сектор пчеларство

Захтев за подстицајна средства за 2019 Рача сектор воће-1-1-1

Захтев за подстицајна средства за 2019. рача-сектор воће набавка пластеника-1

Изјава корисника -саставни део захтева-2019

Изјава корисника саставни део захтева -2019- ВО

Изјава припрема земље-воће-2019

 

S.08-04 Решење Општинског већа-исправка грешке 021-617

S.08-04 Решење Општинског већа-исправка грешке 021-616