На основу члана 7. став 1. тачка 13. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015) и члана 4. Одлуке о кредитном задужењу Општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 9/2017), председник општине Рача објављује

 

Ј А В Н И  П О З И В

за прикупљање понуда за набавку финансијске услуге кредита

 

 

 1. Предмет набавке је: Финансијска услуга-динарски кредит за финансирање дефицита текуће ликвидности, ОРН 66113000-услуге одобравања кредита.
 2. Висина кредитног задужења износи: 15.000.000,00 динара, а рок за враћање средстава је крај буџетске године, тј. 31.12.2017. године.
 3. Наручилац: Општина Рача, ул. Карађорђева бр. 48, 34210 Рача.
 4. Валутна клаузула: у понуди није дозвољена.
 5. Рок за доступност средстава: 3 дана од дана потписивања Уговора са најповољнијим понуђачем.
 6. Рок за достављање понуда: 29.06.2017. године до 12 часова, без обзира на начин достављања.
 7. Рок важења понуде: Не може бити краћи од 30 дана.
 8. Понуде се подносе: у запечаћеној коверти, на адресу Општина Рача, ул. Карађорђева бр. 48, 34210 Рача са назнаком „Понуда за набавку финансијске услуге кредита“. На полеђини коверте обавезно уписати тачан назив, адресу понуђача и контакт телефон. Непотпуна и неблаговремена понуда неће се разматрати.
 9. Јавно отварање понуда: обавиће се 29.06.2017. године у 12:30 часова, у просторијама општине Рача, у канцеларији број 21. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени предтавници понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику Комисије пре отварања понуда.
 10. Критеријум за избор најповољније понуде: је најнижа понуђена цена кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа, која је обрачуната сагласно Одлуци НБС-а о њеном обрачуну. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом кредита, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио најниже трошкове кредита (провизије/накнаде). У ситуацији када постоје две или више понуде са истим трошковима кредита наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за одобравање кредита.
 11. На основу услова из овог Позива, у делу кредитни захтев наручиоца понуђач доставља предлог, односно нацрт Уговора о кредиту који мора да садржи све основне захтеве наручиоца формиране у кредитном захтеву.
 12. Динамика отплате кредита: у шест једнаких рата, с тим да прва рата доспева 29.07.2017. године, друга рата 29.08.2017. године, трећа рата 29.09.2017. године, четврта рата 29.10.2017. године, пета рата 29.11.2017. године и шеста рата 29.12.2017. године.
 13. Рок за потписивање уговора: 8 дана од дана прихватања понуде.
 14. Уз образац Понуде, побуђач је обавезан да достави план отплате кредита са свим припадајућим трошковима и обрачуном ефективне каматне стопе.
 15. Наручилац задржава право да по потреби тражи додатна објашњења од понуђача која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању.
 16. Рок за доношење Одлуке: 10 дана од отварања понуда.
 17. Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке:
 1. Додатне информације у вези са достављањем понуда могу се добити на телефон број 069/8084067, а особа за контакт је Снежана Маџић-Шеф Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАЧА

 

Ненад Савковић

 

Документацију за набавку финансијске услуге кредита можете преузети овде:

Образац понуде

Кредитни захтев