На основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), Правилником о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 и Правилника  о прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Рача у 2018. години за Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-4/2018-II-01, дана 26.10.2018.године,

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА ДОНОСИ ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ПОСЕБНОГ КОНКУРСА

за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

 и расписује

 

П О С Е Б А Н К О Н К У Р С

за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

 

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину и у складу са Изменама и допунама Програма мера  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину и то за:

 

-МЕРУ 101 , назив мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Подстицаји за унапређење конкурентности кроз меру –Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства, продуктивности, конкурентности а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

 

 

Корисници мере

 

 

Општи услови за учешће на конкурсу

 

 

 

Прихватљиве инвестиције саспецифичним критеријумима, потребном документацијом и обавезама корисника дати су у наставку:

 

 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ

 

 

 Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

 

 

Прихватљиви корисници за  инвестиције 101.4.19, 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28. су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају  мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно имају  0,30 ха до 5 ха другог воћа; 0,1 – 50 ха цвећа;  0,2 – 100 ха винове лозе и пољопривредна газдинства са капацитетом од 0,01 ха до 0,50 ха пластеника  или капацитетом мањим од 3 ха  производње поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја.

 

 

 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру

Сектора  – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

Табела а)

  Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
 

 

Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

                   101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта
101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта
101.4.21 Машине за ђубрење земљишта
101.4.22 Машине за сетву
101.4.23 Машине за садњу   
101.4.24 Машине за заштиту биља
101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева

 

Сектор Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

 

 

Прихватљиви корисници за  инвестиције101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5 и 101.5.6 су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима.

Прихватљиви корисници за  инвестицију 101.5.10.. су пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја, имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.

 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру

Сектора Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

 

Табела б)

  Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Сектор остали усеви ( житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др. ) 101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта
101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3 Машине за ђубрење земљишта
101.5.4 Машине за сетву
101.5.5 Машине за садњу
101.5.6 Машине за заштиту биља
101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева

 

 

2.2.9.Критеријуми селекције

Услови за доделу подстицаја дефинисани су овим Конкурсом  с тим што ће се обратити посебна пажња на млађе категорије – подносиоци захтева млађи од 40 година, лица која се искључиво баве пољопривредом и уколико је подносилац захтева жена на коју је регистровано пољопривредно газдинство. Средства ће се одобравати у складу са конкурсом/јавним позивом и конкурсним обрасцем укључујући и критеријуме рангирања.

 

Елементи за рангирање подносилаца пријава на конкурс дати су у Прилогу 2.- уз Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину, Табела – Елементи за бодовање подносилаца пријава на конкурс у сврху рангирања, који је одштампан уз овај Конкурс и чини његов саставни део ( у даљем тексту Прилог 2).

Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу са Прилогом 2.овог Конкурса, сматра се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да није комплетна/уредна.

 

Износи подстицаја:

 

Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

За инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., интензитет помоћи односи се само на прихватљиве трошкове набавке машина, уређаја и опреме и износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте  600.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 30.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 30.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 30.000,00 динара без пдв-а).

 

Сектор-Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)

 

За инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., интензитет помоћи односи се само на трошкове набавке машина, уређаја и опреме и износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику за шифру инвестиције 101.5.1,. јесте 600.000,00 динара. а максимални износ подстицаја по кориснику за шифре инвестиција 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.,  јесте  400.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 30.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 30.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 30.000,00 динара без пдв-а).

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача.

 

Уколико је инвестиција реализована уз захтев се прилаже:

  1. Општа документација:

Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..

(за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);

  1. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)

 

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана  од дана подношења.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача.

 

Уколико инвестиција није реализована уз захтев се прилаже:

1.Општа документација:

Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..

  1. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)

 

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана  од дана подношења.

Ако издавалац предрачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну.

Дефиниције:

1)машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи;

2) нова опрема и машина јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача.

 

Уколико је инвестиција реализована уз захтев се прилаже:

1.Општа документација:

Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..

(за машине на рачуну мора бити обавезно исказана година производње и серијски број);

  1. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)

 

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана  од дана подношења.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача.

 

Уколико инвестиција није реализована уз захтев се прилаже:

1.Општа документација:

Напомена: ако је подносилац захтева производњу у Сектору Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.)  организовао на земљишту које је узео у закуп, у структури биљне производње период закупа мора бити дужи од три године рачунавши од 2018.г..

  1. Друга документа/докази у складу са Прилогом 2. Овог конкурса (документација за рангирање)

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте (или очитане личне карте) у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Уверења и/или потврде о својству осигураника фонда за ПИО пољопривредника које се достављају уз пријаву на конкурс и не могу бити старија од 30 дана  од дана подношења.

Ако издавалац предрачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на предрачуну.

 

Дефиниције:

1)машине јесу машине и механизација са карданским вратилом, односно другом припадајућом опремом неопходном за њихову редовну употребу у примарној пољопривредној производњи;

2) нова опрема и машина јесте опрема, машина и механизација која се први пут ставља у употребу и чији су сви саставни делови нови;

 

 

 

 

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле а) и табеле б) уз уважавање следећих специфичности:

 

 

Неприхватљиви трошкови су: порези, укључујући порез на додату вредност, царинске, увозне и остале административне таксе, као и накнада за потребне сагласности од државних институција и јавних предузећа, трошкови банкарске провизије, трошкови јемства и слично трошкови превоза, монтаже и други оперативни трошкови, трошкови куповине половних машина и опреме, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

 

Обавезе корисника подстицајних средстава су да:

 

 

 

 

 

 

Рок за подношење захтева за сектор:  Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., је :

21 (двадесетједан) дан од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs.

 

Рок за подношење захтева за сектор: Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.), за инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10..је:

21 (двадесетједан) дан од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs.

 

Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве, доставља доказ о испуњености одређеног елемента рангирања.Ако подносилац захтева не достави документацију за рангирање у складу са овим Комкурсом и Правилником о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину, сматраће се да пријава не испуњава ниједан елемент рангирања и да није комплетна/уредна.

Пријем захтева по Посебном Конкурсу за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину, у складу са конкурсним условима, вршиће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, односно вршиће административну обраду пријава/захтева на конкурс, провером података из пријаве, документације приложене уз пријаву као и службених евиденција.

Пријаву/захтев на конкурс поднету од стране лица које не испуњава услове из конкурса, преурањену и неблаговремену пријаву, пријаву послату поштом, факсом или електронском поштом и непотписану пријаву, пријаву на конкурс са документацијом која не гласи на подносиоца, као и сваку наредну пријаву на конкурс истог подносиоца поднету у периоду трајања конкурса, Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача одбацује без разматрања.

Ако након административне обраде захтева/пријава на Конкурс укупни захтевани износ подстицаја по свим пријавама које испуњавају услове за остваривање права на подстицаје прелази укупна расположива средства опредељена Одлуком о буџету општине Рача за 2018.годину и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.г., Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, спроводи поступак бодовања и рангирања уредних пријава и утврђује Предлог ранг листе и Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава по овом конкурсу а коначну Одлуку ранг листе  и Одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава по Посебном Конкурсу утврђује Општинско веће општине Рача.

У случају када постоји више подносилаца пријава на конкурс са истим бројем бодова према елементима за рангирање, предност има подносилац пријаве на конкурс који је раније поднео пријаву.

У случају истог броја бодова, предност има млађи подносиоц захтева, а ако су истог датума рођења предност има раније предати захтев.

У случају када се ранг листом утврди да нема довољно средстава за све рангиране подносиоце пријаве на конкурс, средства се исплаћују на основу ранг листе, а до висине расположивих средстава до нивоа одобрених апропријација.

Ранг листа подносилаца пријава на конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs.

Одлука о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава по Посебном Конкурсу се објављује на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs.По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача.Приговор се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине Рача. О поднетим приговорима Општинско веће је дужно да одлучи у наредном року од 5 дана, рачунајући почетак рока од првог дана по истеку рока за подношење приговора..По протеку рока за подношење приговора, уколико није било поднетих приговора одлука постаје коначна.Уколико је било поднетих приговора одлука постаје коначна доношењем одлуке Општинског већа по поднетим приговорима.

Општинско веће општине Рача решењем или уговором одобрава право на подстицаје на основу ранг листе и коначне Одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава, а до утрошка расположивих средстава утврђених у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача и Одлуке о буџету општине Рача за 2018.годину.

Општинско веће општине Рача, задржава право да захтева од надлежне Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача бодовање и рангирање уредних пријава ако се на основу прилива средстава у буџет општине Рача оцени да нема услова да се обезбеде комплетна опредељена средстава Одлуком о буџету општине Рача за 2018.годину и Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.г., за све пристигле пријаве које испуњавају услове по предметном Посебном Конкурсу.

Уколико је прихватљива инвестиција у потпуности реализована Решењем или уговором којим се одобрава право на подстицаје подносиоцу пријаве утврђује се и износ подстицаја на име реализације инвестиције и налаже исплата подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

Уколико прихватљива инвстиција није реализована Решењем или уговором којим се одобрава право на подстицаје подносиоцу пријаве одобрава се исплата подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налаже се да у року од 8 дана од пријема решења/потписивања уговора у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и поднесе Општинском већу општине Рача прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције у року: одмах а најкасније у року од три дана по реализацији инвестиције.

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

 

Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства,супружници, ванбарачни партнери, крвни содници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродтва, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица).

Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.

У случају постојања сумње у вредност набављених добара по овом конкурсу од стране надлежних Комисија Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, извршиће се стручна процена вредности набављених добара и у складу са наведеном проценом одобриће се износ подстицаја..

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду у рурални развој општине Рача задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Конкурс се објављује у „Службеном гласнику општине Рача“ а у скраћеној верзији у недељним новинама “Крагујевачке“, потпуни текст конкурса биће објављен и на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних канцеларија.

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе Рача на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Рачa www.raca.rs или лично на писарници или у Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финасије Општинске управе Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача.

 

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. са назнаком:

на предњој страни ЗАХТЕВ за Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.г.-шифра инвестиције ________ (уписати шифру) на задњој страни : име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева.

Поднета документација по овом конкурсу не врећа се подносиоцима захтева.

Захтеви које се доставе након рока наведеног у конкурсу и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/751-175.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-548/2018-II-01

Датум: 26.10.2018. године

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

НЕНАД САВКОВИЋ

ПРИЛОГ 1-прихватљиве инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме у Сектору воће и Сектору остали усеви

ПРИЛОГ 2-Елементи за рангирање

ПРИЛОГ 3-изјава добављача

Захтев за подстицајна средства за 2018. годину- Рача, сектор Остали усеви 1- инвестиција реализована

Захтев за подстицајна средства за 2018. годину-Рача-сектор Остали усеви-1 инвестиција није реализована

Захтев за подстицајна средства за 2018. годину, Рача, сектор Воће, грожђе, поврће и цвеће-1-инвестиција реализована

Захтев за подстицајна средства за 2018. годину, Рача, сектор Воће, грожђе, поврће и цвеће-1-инвестиција није реализована

Изјава корисника, саставни део захтева уз Посебан конкурс 2018