Јавни позив

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО- АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ, дела к.п.бр.3338/1 КО Ђурђево, општина Рача ЗА ПРЕНАМЕНУ И АДАПТАЦИЈУ ПОДЗЕМНОГ ОБЈЕКТА У ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ, ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ И ЧУВАРСКЕ КУЋИЦЕ