Поштовани представници привредног сектора,

Обавештавамо Вас, да је усвојен Програм доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године, који је објављен  10. новембра 2016. године у „Службеном гласнику  РС“, број 91/2016.

Привредни субјект и предузетник, који испуњава услове из тачке III овог програма, може, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања овог програма (до 25.11.2016. године), да поднесе Захтев за доделу средстава на име бесповратне помоћи, која се у складу са овим програмом додељује, јединици локалне самоуправе на чијој територији има седиште или издвојену пословну једницу. Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана објављивања овог програма доставља министартву надлежном за послове привреде примљене захтеве са пратећом документацијом.

Овим програмом је одређено да јединица локалне самоуправе прибавља и уз захтеве из претходног става Министарству привреде прилаже Извод из Агенције за привредне регистре на дан подношења Захтева, којим се доказује да је привредни субјект, односно предузетник активан.

Сви заинтересовани привредни субјекти и предузетници са територије општине Рача, који испуњавају услове из тачке III овог програма, Захтеве за доделу средстава на име бесповратне помоћи, могу послати путем поште (пошиљка мора бити примљена најкасније 25.11.2016. године), или предати на Писарници Општинске управе општине Рача.

Предња стране коверте мора да садржи следеће податке:

Општинска управа Рача

Комисији за пријем и обраду Захтева по Програму доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године

ул. Карађорђева бр. 48,

34 210 Рача

 

На полеђини коверте потребно је навести адресу подносиоца Захтева.

Детаљни подаци о условима и начину подношења Захтева могу се пронаћи у Програму  доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године.

За све додатне информације о Програму и начину подношења Захтева можете се обратити Општинској управи општине Рача, Комисији за пријем и обраду Захтева по Програму доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године, ул. Карађорђева бр. 48, 34 210 Рача. Контакт телефон: 034/751-175, е-mail:opstina@www.raca.rs (са назнаком да је маил упућен изнад наведеној Комисији).

С поштовањем,

Председник општине Рача

Ненад Савковић

Обавештење представницима пословног сектора

Закључак о усвајању Програма доделе бесповратне помоћи привредним субјектима на поплављеном подручју у марту 2016. године

Захтев