На основу члана 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15) и члана 63. Статута општине Рача (,,Службени гласник СО Рача“, број 6/2008, 2/2010 и 12/2010) Општина Рача, дана 01.04. 2016.године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава штете настале
услед елементарне непогоде-поплаве на пољопривредном земљишту и пољопривредним усевима

I) Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде-поплаве у марту 2016.године причињена штета на пољопривредном земљишту и пољопривредним усевима, да насталу штету пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе.

II) Пријаве штете се подносе сходно утврђеном Државном програму помоћи за :
помоћ и обнову регистрованом пољопривредном газдинству (Уредба о утврђивању Државног програма помоћи и обнове регистрованом пољопривредном газдинству за отклањање последица поплава на поплављеним подручјима -,,Сл. Гласник РС“ бр.24/16)
III) Пријаве се подносе Комисији за утврђивање штете од елементарне непогоде-поплаве на пољопривредном земљишту и пољопривредним усевима, коју образује Решењем Председник општине Рача.

IV) Пријаве штете ће се примати од датума објављивања овог јавног позива, а закључно са 18. 04. 2016. године у 15,00 часова.

V) Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и Законом прописану документацију (наведена у обрасцу пријаве штете), која је саставни део овог Јавног позива.

VI) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VII) Све пријаве које су поднете у складу са Обавештењем које објављено дана 16.03.2016.г, на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs Комисија ће узети у обраду уз обавезу подносиоца пријаве да исту усклади са овим Јавним позивом.

VIII) Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласним таблама месних канцеларија и Oпштинске управе Рача.

Број: 217-2/2016-III-01
Дана: 01. 04. 2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Стевановић

Изјава носиоца пољопривредног газдинства

Образац пријаве штете од елементарне непогоде