Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Општина Рача

Комисија за израду Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број: 320-45/2015-IV-03-1

Датум: 08.06.2015.г.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2016. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рача, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рача за 2016. годину, до дана 30.октобра 2015. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
  2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава – Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
  3. Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
  4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).

Лица заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре требало би да доставе Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача до 30. јуна 2015. године, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника Републичке пољопривредне инспекције, који је саставни део документације коју треба доставити до 30. октобра 2015. године.

Напомена:

Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун уловних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова, у просторијама Службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Рача, Рача, улица Карађорђева, бр.48, први спрат, канцеларија бр.6 или са сајта www.raca.rs..

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2015. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2016. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2016. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општинe Рача, на адресу: Општинскa управa Рача, Рача, ул.Карађорђева, бр. 48, 34210 Рача. На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Комисија задржава право да затражи додатну документацију у складу са евентуалним новим упуствима/инструкцијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана Прокић, телефон: 034/751-796, email: dragana.prokic@www.raca.rs или лично у просторијама Службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Рача, Рача, улица Карађорђева, бр.48, први спрат, канцеларија бр.6..

Овај јавни позив објавити у Службеном гласнику општине Рача и интернет страници општине Рача: www.raca.rs и огласним таблама месних канцеларија и Oпштинске управе Рача.

Председник Комисије

Слободан Јовашевић

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2016. ГОДИНУ ДОКУМЕНТ 1

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2016. ГОДИНУ ДОКУМЕНТ 2