У складу чланом 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15), Одлуком Владе Републике Србије 05 број 217-5262/2020-1 од 26.06.2020.године и Закључком Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-250/2020-I-02 од 24.06.2020.г., и у складу са чл. 67. став 1.тачка 9., 22.) и 25.) Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 3/2019) Председник општине Рача, дана 01.07.2020.године, објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за процену штете на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2020.године

I) Позивају се грађани којима је услед елементарне непогоде-поплаве која је последица изливања  бујичних водотокова II реда, обилних падавина и бујица (бујични тоk), као и сувишних атмосферских вода и спорог одвођења тих вода услед неповољне хидролошке ситуације у јуну месецу 2020.године у насељеним местима Велико Крчмаре, Вучић, Мирашевац, Поповић и Рача причињена штета на пољопривредним усевима/културама на територији општине Рача да насталу штету пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе.

II) Пријаве се подносе Комисији за утврђивање процене оштећења на пољопривредним културама/усевима од на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2020., која је образована Решењем Председника општине Рача.

 

III)  Пријаве грађана ће се примати искључиво преко писарнице Општинске управе Рача од дана објављивања овог јавног позива, а закључно са 20.07.2020.године, сваког радног дана у времену од 07 до 15 часова, на прописаном обрасцу.

IV) Образац пријаве штете од поплаве је саставни део овог Јавног позива.Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и прописану документацију наведену у обрасцу пријаве штете.

Обрасци пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници и кацеларији бр.6 Општинске управе Рача.

V) Непотпуне, неблаговремене пријаве као и пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране од стране Комисије.

VI) Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рача: raca.rs и огласним таблама месних канцеларија Велико Крчмаре, Вучић, Мирашевац, Поповић и Рача и Oпштинске управе Рача.

           

 

Број: 021-268/2020-III-01

Дана: 01.07. 2020. године                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

                                                                                             Ненад Савковић

 

Пријава елементарна непогода-Рача-поплава 2020

Изјава-прилог уз пријаву 2020