На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Рача, бр.021-250/2020-I-02 од 24.06.2020.г., члана 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода (,,Службени гласник РС“ бр.112/15)  и члана 67. став 1.тачка 9., 22.) и 25.) Статута општине Рача (,,Службени гласник општине Рача“, број 3/2019) Председник општине Рача, дана 02.07.2020.године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на грађевинским објектима на територији општине Рача услед елементарне непогоде поплаве у јуну месецу 2020.године

I) Позивају се грађани, привредна друштва и предузетници којима је услед елементарне непогоде-поплаве која је последица изливања  бујичних водотокова II реда, обилних падавина и бујица (бујични ток), као и сувишних атмосферских вода и спорог одвођења тих вода услед неповољне хидролошке ситуације јуна  године причињена штета на грађевинским објектима на територији општине Рача, да насталу штету пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе.

II) Пријаве се подносе Комисији за утврђивање процене оштећења на грађевинским објектима на територији општине Рача услед последица више силе обилних падавина и бујица у јуну месецу 2020., која је образована Решењем Председника општине Рача.

 III) Пријаве ће се примати од датума објављивања овог јавног позива, а закључно са 17. 07. 2020. године у 15,00 часова.

IV) Образац пријаве оштећења од поплаве је саставни део овог Јавног позива.Подносиоци пријава су дужни да уз пријаву поднесу и прописану документацију наведену у обрасцу пријаве оштећења.

Обрасци пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници и кацеларији бр.6 Општинске управе Рача.

V) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VI) Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Рача: raca.rs и огласним таблама месних канцеларија и Oпштинске управе Рача.

     

Број: 87-12/2020-III-01

Дана: 02.07. 2020. године                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

                                                                                        Ненад Савковић

Oбразац за пријаву штете ОБЈЕКТИ 2 .

Изјава-прилог уз пријаву