На основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  6/2018), дана 21.06.2018.године,

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину

            Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину, и то за:

– меру директних плаћања, назив мере: Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), шифра мере:100.1.1

-меру:Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

 

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

 

Јавним позивом се утврђују услови и начин избора корисника средстава за реализацију мере – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем ради побољшања расног састава говеда на територији општине Рача у циљу повећања производње квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача.

 

Корисници мере

 

 

Услови за учешће на конкурсу

 

 

Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда је 2.000,00 динара по приполодном грлу са ХБ бројем у периоду од објављивања конкурса (јавног позива) па до утрошка средстава планираних за ове намене, што је 80% до 100 % у зависности од економске вредности вештачког осемењавања, за прво вештачко осемењавање извршено у периоду од 01.11. 2017.г. до 30.09. 2018.г..

 

Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

После детаљне административне контроле захтева корисника, Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. Коначну одлуку/решење доноси Општинско веће општине Рача.

Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се одлуком или решењем.

Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

 

Средства ће се одобравати  корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних – прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава.

 

Захтеви за регрес за вештачко осемењавање квалитетних приплодних грла говеда, пољопривредна газдинства подносе у периоду од објављивања Конкурса на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. до 15. октобра 2018. године.

Један корисник може поднети највише један захтев у току наведеног периода – период од објављивања Конкурса на званичној интернет страници општине Рача, до 15. октобра 2018. године.

 

 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Подстицаји за унапређење конкурентности кроз меру –Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава пољопривредна газдинства у циљу унапређења средства, продуктивности, конкурентности а све ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости.

 

Корисници мере

 

 

Општи услови за учешће на конкурсу

 

 

Прихватљиве инвестиције са специфичним критеријумима, потребном документацијом и обавезама корисника дати су у наставку:

 

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ

 

Пољопривредна газдинства чији су носиоци или чланови регистрованог породичног пољопривредног газдинства (укључујући и чланове породичног домаћинства који нису били уписани у регистар ПГ у моменту подношења захтева али су физички били чланови породичног домаћинства на адреси седишта регистрованог пољопривредног газдинства) остварила право на коришћење подстицајних средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. и 2017.годину у Сектору-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за инвестицију 101.3.4., немају право да поднесу захтев за коришћење подстивајних средства у овом сектору: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за инвестицију 101.4.2..

 

 Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

 

 

Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.1 су:

 

 

Услови у погледу броја посађених садница:

 

Р.бр. Воћна врста Мин.бр.посађених садница по ха Макс.бр.посађених садница по ха
1 Шљиве на генеративној подлози 450 800
2 Вишње  на генеративној подлози 450 650
3 Облачинске вишње

(са сопственим кореном)

 

800

 

1.200

4 Трешња на генеративној подлози 330 450
5 Трешња на вегетативној подлози 650 1700
6 Кајсија са посредником и без посредника  

450

 

800

7 Дуња 600 1.200
8 Крушка на генеративној подлози 333 500
9 Крушка на вегетативној подлози 833 3333
10 Бресква и нектарина на генеративној подлози 800 1800
11 Малина – ремонтантне сорте 2200 8000
12 Малина – једнородне сорте 4000 14000
13 Купине 1600 4000

 

 

 

 

Прихватљиви корисници за  инвестицију 101.4.2, су:

 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру

Сектора  – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

  Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
 

 

Сектор

Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу

 

Сектор-Пчеларство:

 

Прихватљиви корисници  за инвестицију 101.6.2

 

 

 

 

 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру

     Сектора-Пчеларство:

 

 

 

Шифра инвестиције Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере
Сектор Пчеларство

 

                          101.6.2.  

Набавка опреме за пчеларство

 

 

 

Износи подстицаја:

 

Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће

 

За инвестицију 101.4.1., интензитет помоћи односи се само на трошкове набавке сертификованог садног материјала за воћне врсте: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине и износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 350.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

За инвестицију 101.4.2., интензитет помоћи односи се само на трошкове набавке конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике и износи 100%  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 350.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

 

Сектор Пчеларство

 

За инвестицију 101.6.2.,-Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: центрифуге и топионици за восак, износи 80% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

– Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: кошнице и сатне основе произведене од пчелињег воска, износи 60% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 100.000,00 динара.

Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара.

(Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 10.000,00 динара без пдв-а).

 

Напомена: Oдобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције.

(Реализација инвестиције је извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве инвестиције (закључење купопродојаног уговора, промет робе, издавање докумената који прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у функцију у складу са наменом).

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестицију 101.4.1., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију: Копију Плана за све парцеле на којима је подигнут производни засад у размери 1:1000, Извод или Препис листа непокретности, или друге доказе о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестицију 101.4.2., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 

Ако подносилац захтева не достави потребну докумензтацију: Извод или Препис листа непокретности, или друге доказе о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

 

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

 

Прихватљиви трошкови су инвестиције из табеле уз уважавање следећих специфичности:

 

Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други оперативни трошкови, трошкови куповине несертификованих садница воћа, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

 

Обавезе корисника подстицајних средстава за шифре инвестиција 101.4.1. и 101.4.2. су да: (у зависности од врсте инвестиције):

 

 

Захтев за подстицаје за инвестиције у физичка имовину пољопривредних газдинстава за инвестицију 101.6.2., подноси се лично преко Писарнице Општинске управе општине Рача,  Општинском већу  општине Рача. Уз захтев се прилаже:

 

 

Ако подносилац захтева не достави сву потребну докумензтацију односно доказе о којима се води службена евиденција, Комисија/надлежни орган општине по службеној дужности прибавља од надлежних органа податке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Напомена: Подносиоци захтева достављају фотокопије потврде о активном статусу у регистру ПГ У 2018.г, наменског текућег рачуна и личне карте у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија/надлежни орган општине задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације. Друга документација/докази који се доствљају уз захтев морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у оргиналу или овереној копији.

Ако издавалац рачуна није у систему ПДВ-а тај податак мора да буде јасно наведен на рачуну.

Прихватљиви трошкови су трошкови набавке опреме за пчеларство и то: трошкови набавке комплетних кошница, сатних основа произведених од пчелињег воска, топионика за восак и центрифуга (врцаљки) за мед.

Комплетне кошнице подразумевају следеће делове:

-код типа кошница ДБ10 и ДБ12:подњача,тело кошнице/плодиште,медишта 2х,поклопна даска (збег), кров, припадајући рамови: 10/12 великих стадардних и 20/24 малих стандрдних, регулатор лета

-код типа кошница ЛР:подњача, тело кошнице (из три једнаких делова) поклопна даска (збег), кров, припадајући рамови: 30 великих стадардних, регулатор лета.

Неприхватљиви трошкови су: порез на додату вредност, банкарске провизије, трошкови превоза и други оперативни трошкови, трошкови куповине половне опреме, допринос у натури (сопствени рад и материјал).

 

Обавезе корисника подстицајних средстава за шифру инвестиције 101.6.2. су да:

 

Средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних-прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава.

 

Рок за подношење захтева за сектор:  Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за инвестицију 101.4.1. је за:

– пролећну садњу од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 01.08.2018.године

 –  за јесењу садњу од 01.новембра 2018.г. закључно са 01.12.2018.године.

 

Рок за подношење захтева за сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за инвестицију 101.4.2. је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 15.октобра 2018.године.

 

Рок за подношење захтева за сектор:Пчеларство, за инвестицију 101.6.2.-набавка опреме за пчеларство је од дана објављивања конкурса на званичној интернет страници општине Рача www.raca.rs. до 15.октобра 2018.године.

 

Одобрени подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру  свих сектора, се додељују у виду бесповратних средстава након реализације инвестиције у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Одобрена средства се уплаћују на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства који је уписан у Регистар ПГ.

Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, која ће спроводити детаљне административне и стручне провере ради утврђивања да ли је захтев потпун, поднет на време, да ли има све конкурсом предвиђене прилоге и да ли су услови за одобравање захтева испуњени.

Прихватљиви захтеви ће бити проверени теренским обиласком газдинстава потенцијалних корисника од стране Стручне комисије за утврђивање испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране корисника средстава Буџетског фонада за пољопривреду и рурални развој општине Рача за шифре инвестиција 101.4.1., 101.4.2. и 101.6.2..

Предлог одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, а коначну Одлуку општинско веће општине Рача. Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се  одлуком, решењем или уговором.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА

 

Корисник и добављач не могу да представљају повезана лица у смислу закона којим се уређују јавне набавке. (Повезана лица су носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства,супружници, ванбарачни партнери, крвни содници у првој линији, крвни сродници у побочној линији закључно са трећим степеном сродтва, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац или усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица).

Плаћање путем компензације, цесије, асигнације или на други начин који представља гашење обавезе путем пребијања дугова није прихватљиво.

У случају постојања сумње у вредност набављених добара или услуга по овом конкурсу од стране надлежних Комисија Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, извршиће се стручна процена вредности набављених добара или услуга и у складу са наведеном проценом одобриће се износ подстицаја..

Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду у рурални развој општине Рача задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних услова.

Злоупотреба подстицајних средстава подлеже кривичној одговорности.

Исплата средстава ће се вршити у складу са расположивим средствима до нивоа одобрених апропријација.

ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Конкурс се објављује у „Службеном гласнику општине Рача“ а у скраћеној верзији у недељним новинама “Крагујевачке“, потпуни текст конкурса биће објављен и на званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних канцеларија.

Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници Општинске управе Рача на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко сајта општине Рачa www.raca.rs или лично на писарници или у Одсеку за пољопривреду Општинске управе Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача.

 

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету. са назнаком:

на предњој страни ЗАХТЕВ за конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.г.-шифра инвестиције ________ (уписати шифру) на задњој страни : име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева.

Поднета документација по овом конкурсу не врећа се подносиоцима захтева.

Захтеви које се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема својство Корисника средстава ће бити одбачени.

Додатне информације могу се добити на број телефона 034/751-175.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 021-264/2018-II-01

Датум:21.06..2018. године

ПРЕДСЕДНИК

 

 

НЕНАД САВКОВИЋ

 Прилози:

Захтев за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са хб бројем у 2018
Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018 – сектор пчеларство
Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.г. – сектор воћарство
Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће
Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Изјава – Захтев за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем шифра мере 100.1.1.
Изјава – Захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, шифра инвестиције 101.4.1 – Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће