На основу Одлуке о Другом ребалансу буџета општине Рача за 2016.годину (Службени гласник општине Рача број 21/2016)  и члана 2. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 23/2016) и Програма развоја спорта општине Рача 2015-2018  ( Службени гласник општине Рача број 26/2015), Општинско веће општине Рача 09.09.2016. године расписује:

 

Т Р Е Ћ И   Ј А В Н И    П О З И В

за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину,

за финансирање програма у области спорта

 1.      Расписује се Трећи јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину за финансирање програма у области спорта.

2.      Средства за реализацију Трећег јавног позива обезбеђена су Одлуком о другом ребалансу  буџета општине Рача за 2016.годину у износу од  3.400.000,00 динара.

 3.Право учешћа у оквиру овог јавног позива имају спортске организације, спортска друштва, удружења, чије активности су од значаја за задовољавање потреба грађана у области спорта, чије седиште је на територији општине Рача, а који нису остварили право на финансијска средства преко Другог јавног позива за доделу средстава из буџета општине Рача за 2016. годину, за финансирање програма у области спорта.

  Спортске организације, спортска друштва, удружења која конкуришу по овом позиву могу поднети само једну пријаву.

4. Учесници на јавном позиву уз пријаву подносе Програм који садржи:

– основне податке о учеснику на јавни позив(назив, седиште, матични број, порески   идентификациони број)

– област спортске делатности;

– значај програма, место, време, начин реализације, очекиване резултате и циљ програма;

– финансијски план програма (са спецификацијом износа сопствених средстава, средстава донатора, других извора и очекиваних средстава из буџета града за реализацију програма);

– податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава;

– друге податке релевантне за реализацију програма.

5. Право на доделу буџетских средстава општине Рача за 2016. годину имају учесници по јавном позиву који испуњавају следеће услове:

             – да су регистровани у складу са законом;

– да искључиво или претежно послују на недобитној основи;

– да имају седиште на територији општине Рача;

– да остваривањем Програма доприносе остваривању развоја  спорта;

– да је програм у складу са законом o спорту и општим актима организације;

– да су доставили извештај о успешној реализацији активности (укључујући и доказе  о наменском  коришћењу  средстава буџета општинe предходне године, уколико су иста користили);

– да нема блокаду пословног рачуна;

 Доказе о испуњености наведених услова учесници на јавном позиву достављају уз пријаву и Програм, у оригиналу или овереној фотокопији.

 Наведену документацију из става 1. подносилац Пријаве подноси само приликом конкурисања по првом Јавном позиву у току буџетске године. Уколико је у међувремену дошло до неких промена код подносиоца Пријаве по Јавном позиву, исти је дужан да промене приложи уз следећи Јавни позив на који конкурише.Уз сваки следећи Јавни позив током буџетске године на који конкурише, подноси само Пријаву и Програм којим конкурише.         

6. При вредновању програма учесника на јавном позиву примењиваће се следећи критеријуми:

 I ) Клубови наведени у Програму развоја спорта 2015-2018;

 II ) Број пријављених екипа у такмичењима млађих категорија;

 III) Квалитет понуђеног програма;

Квалитетан  понуђени програм треба да садржи:

  1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
  2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
  3. учешће на Међународним турнирима ;
  4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;

IV) ранг такмичења;

 V) остварени резултати у претходној години;

 VI) традиција;

 VII)  масовност;

 VIII) минималан број спoртиста у једном клубу је 50% са територије општине Рача.

7.      Пријава на јавни позив подноси се Општинској управи општине Рача, адреса: улица Карађорђева број 48, 34 210 Рача са назнаком „Пријава на јавни позив за област спорта“, на обрасцу пријаве, који је саставни део јавног позива.

 Пријаве се предају лично на писарници Општинске управе или путем поште, у три примерка. Образац пријаве се може преузети са званичне интернет презентације општине Рача (www.raca.rs) или на писарници Општинске управе општине Рача.

Рок за подношење пријава је 3 дана од дана објављивања јавног позива.

8. Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни позив,  пријаве упућене факсом или електронском поштом као и пријаве оних учесника на јавном позиву, који су у предходној години остварили буџетска средства, а нису поднели извештај о реализацији програма, Комисија неће разматрати.

9. Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих  програма, на основу закона, Правилника, услова и критеријума наведених у јавном позиву  и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених програма у року од 8 дана након истека рока за подношење пријаве на јавни позив.

Након достављања Предлога Комисије Општинско веће одлучује о одобравању буџетских средстава, и Одлуку објављује на званичном сајту општине, „Службеном Гласнику општине Рача“ и доставља подносиоцима пријава.

 Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели средстава може на Одлуку о одобравању поднети приговор Општинском већу у року од три дана од дана пријема акта. Општинско веће одлучује о поднетом приговору у року од 15 дана од дана пријема приговора и уколико је приговор основан може изменити ранију одлуку.

 Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

 Све додатне информације у вези јавног позива можете добити на телефон: 063 71 63 173, контакт особа је  Милица Радојковић.

10. Јавни позив  објавити  на званичној интернет страни општине Рача и oгласној табли Општинске управе општине Рача.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 401-338/2016-II-01

Датум: 09. 09. 2016. године

 

Председник Општинског већа

Општине Рача

с.р. Ненад Савковић

Образац пријаве