Општинска управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, на основу члана 45 а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Мишљења Комисије за планове Општине Рача, оглашава

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД
У РАДНИ МАТЕРИЈАЛ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за кп.бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све КО Адровац, кп.бр. 1399 и 1400 КО Бошњане, кп.бр. 3508 и 3455/1 (део) КО Вишевац уз ДП I Б реда бр. 27 у насељу Адровац

 

 

Рани јавни увид обавиће се у периоду од 26.04.2017. године, закључно са 10.05.2017. године, у просторијама Општинске управе општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, радним данима од 10,00 до 14,00 сати.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени материјал Одсек  за урбанизам, изградњу и локални економски развој пружиће потребне информације и стручну помоћ.

Примедбе на радни материјал у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру општине Рача или путем ПТТ Србија) упутити Општинској управи општине Рача, одељење за изградњу, урбанизам, локални економски развој, jавне набавке и инвестиције, ул. Карађорђева бр.48, 34210 Рача, закључно са 10.05.2017. године.

Јавна седница Комисије за планове општине Рача, одржаће се у згради општине (сала на спрату), 12.05.2017. године са почетком у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са радним материјалом у писаном облику, могу образложити  примедбе пред Комисијом за планове општина Рача.