Министарство заштите животне средине и Општина Рача закључиле су уговор о реализацији пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, на територији општине Рача. Реализацијом пројекта пошумљавања обновљена је и унапређена постојећа вегетација на начин да је спроведено подсађивање (попуна) постојећег дрвореда у Карађорђевој улици (главној улици) у Рачи. Подсађивање је вршено кугластим јавором (Acer platanoides Globosum), са 75 комада садница, зато што је то најдоминантнија врста у постојећем дрвореду. У горњем делу Карађорђеве улице где је доминантна врста липа (Tilia sp.), попуна дрвета је вршена подсађивањем 12 комада стабала липе.

У оквиру просторне целине “Виноградско брдо”, на кп. бр. 138/22 КО Рача, која се налази у оквиру зоне становања, а по намени предвиђена за озелењавање , извршено је засађивање 16 комада садница црног бора (Pinus nigra). Пошумљавање урбаног дела Раче, доприноси заштити околине и унапређењу идентитета предела, као и смањењу загађености ваздуха услед издувних гасова и емитовања полутаната из индивидуалних ложишта, као и ублажавању високих температура у летњим периодима.