На основу члана 55.57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 I 68/2015) Председник општине Рачa упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У поступку јавне набавке мале вредности

Назив и адреса Наручиоца : Општина Рача , Карађорђева 48 , 34210 Рача

Врста Наручиоца : Државна својина

Интернет страница Наручиоца  :www.raca.rs

Врста поступка јавне набавке  : Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке: 404-35/2015-III-01

Врста предмета јавне набавке : Набавка добра

Предмет јавне набавке :Набавка грађевинског материјала за избегла лица на територији општине Рача

Контакт особа: Драган Стевановић

Конкурсну документацију можете преузети у електронском формату са интернет странице  наручиоца www.raca.rs, као и на Порталу јавних набавки .

1.Критеријум за оцену понуда: Најнижа понуђена цена

2. Право на учешће

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају сва заинтересована лица, која испуњавају услове из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12) и друге услове предвиђене у конкурсној документацији.

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама, Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Понуђачи испуњеност услова доказују писаном изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, која је саставни део конкурсне документације, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5): „да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом“, који се наручиоцу мора доставити уз понуду, у било ком облику: оригинал, оверена или неоверена копија.

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 404-35/2015-III-01, од 07.09.2015. године, Општинма Рача

(у даљем тексту: Наручилац), покреће поступак за јавну набавку мале вредности – набавку добара Набавка грађевинског материјала за избегла лица на територији општине Рача    , редни број 404-35/2015-III-01. и позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, подзаконским актима којима се уређује јавна набавка, конкурсном документацијом и овим позивом.

3. Обавештење о начину подношења понуде и облику понуде

Понуде се припремају и подносе у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуде и условима одређеним у овој конкурсној документацији.

Понуде се подносе на српском језику.

Понуда се доставља у писаном облику у затвореној коверти.

На омоту коверте треба назначити предмет јавне набавке – Набавка грађевинског материјала за избегла лица на територији општине Рача  .   – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, број 404-35/2015-III-01, а на полеђини коверте треба назначити: пун назив, број телефона и адресу понуђача.

Рок за подношење понуда је  30.09.2015. године, до 12,00 часова.

Понуда се доставља непосредно или путем поште на адресу наручиоца: Општина Рача  , 34210 Рача, ул. Карађорђева  бр. 48 за Комисију .

Понуда поднета путем поште мора да стигне наручиоцу последњег дана наведеног рока (  30.09.2015. године до 12,00 часова).

Благовременом се сматра понуда, која је примљена и заведена од стране наручиоца најкасније до 12,00 часова последњег дана рока, без обзира на начин на који је послата.

Исправном понудом се сматра благовремена понуда, која испуњава услове предвиђене Законом о јавним набавкама и услове које је прописао наручилац, која је јасна и недвосмислена, откуцана или попуњена штампаним словима, оверена печатом и потписом овлашћеног лица, која у прилогу садржи изјаву о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке и све остале попуњене обрасце из конкурсне документације.

Неблаговремено поднете понуде, тј. понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера биће изабрана понуда која је остварила већи број пондера по основу елемената критеријума „мрежа малопродајних објеката“

4. Време и место отварања понуда

Oтварање благовремено приспелих понуда обавиће се         30.09.2015. године, у просторијама Општине Рача , у Рачи, ул. Карађорђева  бр.48, у 12,30часова.

Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача, који пре почетка отварања понуда морају Комисији за јавне набавке уручити писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи број и датум.

По окончању поступка отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено

5. Одлука о избору најповољније понуде

Рок у коме ће  Наручилац  донети Одлуку у везиса овом јавном набавком је 10 ( десет) дана од дана  јавног отварања  понудa.

ОПШТИНА РАЧА

Карађорђева 48, 34210 Рача

Број:404-35/2015-III-01

Датум :21.09.2015.године

Рача

Председник комисије

Душица  Миљојковић

[vc_row][vc_column][vc_wp_text]КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]