РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА,

Општинска управа општине Рача

Број: 350-27/2016-IV-01-2

Датум: 13.12.2016. године

 

            На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС РС  24/11, 11/12, 42/13-одлука УС РС , 50/13одлука УС РС, 98/13одлука УС РС, 132/14 и 145/14) члан 3. Правилника о јавној презентацији  урбанистичког пројекта (Сл. гласник 43/10), Одељење за општу управу, друштвене делатности, урбанизам, изградњу и заједничке послове, Служба за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор Оглашава урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила «ДМБ  ПЕТРОЛ-ОИЛ» на парцели кп.бр. 555/5 К.О. Рача, чији је инвеститор  «ДМБ ПЕТРОЛ-ОИЛ» д.о.о. ул. Занатлијска  б.б. Аранђеловац. На јавну презентацију излаже се урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила «ДМБ ПЕТРОЛ-ОИЛ» на кп.бр.555/5 КО Рача урађен од стране Предузећа за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг «АРПЛАН» д.о.о. Краља Пера 1 бр. 80 Аранђеловац. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је «ДМБ ПЕТРОЛ-ОИЛ» д.о.о. Занатлијска бб. Аранђеловац.

          Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистички пројекат као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику путем писарнице Општинске управе Рача ул. Крађорђева бр. 48 34210 Рача надлежном органу Одељење за општу управу, друштвене делатности, урбанизам, изградњу, инспекцијске и заједничке послове, Служби за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају  јавне презентације је дипл.просторни планер Мирјана Гајић, контакт телефон 034-751 659. Јавна презентација биће одржана у периоду од 16.12.2016. до 22.12.2016. године у просторијама Општинске управе општине Рача, ул. Карађорђева бр. 48, Рача, сваког радног дана од 7-15 сати. Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

           Одељење за општу управу, друштвене делатности, урбанизам, изградњу, инспекцијске и заједничке послове, Служба за урбанизам, изградњу и инспекцијски надзор, Општинска управа општине Рача.