Скупштина општине Рача, на основу члана  36. став 3. и члана 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16), објављује:

 ОГЛАС

о јавном конкурсу за избор  директора 

Јавног комуналног предузећа“Рача“ Рача

 1.Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа “Рача“ Рача, чији је оснивач општина Рача, ради именовања на период од четири године.

2.Подаци о јавном предузећу:

Јавно предузеће послује под пословним именом – Јавно комунално предузеће  “Рача“ Рача.

Скраћено пословно име: ЈКП „Рача“ Рача.

Седиште: Рача, ул. Карађорђева, број 53

Матични број: 07113790

ПИБ:  101228763

Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о промени одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Рача“ Рача ( “Службени гласник општине Рача“, број  11/13).

 

Претежна делатност Јавног предузећа је:

36.00  Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

3.Јавни конкурс се спроводи за радно место:

Директор Јавног комуналног предузећа“Рача“ Рача.

Директор се именује на период од четири године.

4.Услови за именовање директора Јавног предузећа :

 Кандидат за избор, односно именовање  директора Јавног комуналног  предузећа “Рача“ Рача мора испунити следеће услове:

– да је пунолетно  и пословно способно лице;

– да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

– да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо

образовање из  алинеје 2. ове тачке;

– да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

– да познаје област корпоративног управљања;

– да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

– да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

– да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

– да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

5.Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16).

6.Место рада: Рача, на адреси седишта Јавног предузећа.

 7.Рок за подношење пријава : 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“. Оглас је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 34 дана 11.04.2017. године.

8.Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства , податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања,

 Уз пријаву са личном и радном биографијом (са   навођењем на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења пријава ) прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:

–    Извод из матичне књиге рођених ( издат у складу са Законом о матичним књигама),

–    Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад),

–    Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у “Службеном гласнику РС“),

–    Диплома о стручној спреми,

–    Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање),

–    Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице  има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа, са  краћим описом послова које је обављао  до подношења пријава.),

–    Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),

–    Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

–     уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

  1. a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

б)    обавезно психијатријско лечење на слободи;

в)    обавезно лечење наркомана,

г)    обавезно лечење алкохоличара;

д)    забрана вршења позива, делатности и дужности

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија ће  одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 9.Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе  се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије органа Општине Рача, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина Рача , на адресу:

 „СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина Рача, са назнаком:

„Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ

Ул. Карађорђева, број 48

34210 Рача“

 10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Јелена Стевановић, радник ОУ општине Рача, e-maii adresa: jelena.stevanovic@www.raca.rs, телефон број 069 808-4019, сваког радног дана од 8 до 14:30 часова.