На основу члана 33 и  35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009 и 78/2011 и 68/2015), члана  44. став 1. тачка  5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 – др. Закон) члана  21. и 25. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 142/2014, 68/2015 – др Закон, 103/2015 и 99/2016), члана 63. Став 1. Тачка 8. Статута општине Рача  („Службени гласник општине Рача“ број 6/08,2/10 и 12/2010,  и 13/17) и члана 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике  Србије“  број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу мишљења Министарства финансија – управа за јавни дуг, број 401-323/2017-001 од 22.02.2017. године,  Председник општине  дана 30.06.2017 године је донео:

 

О Д Л У К У

 

  1. ОДОБРАВА СЕ краткорочно задуживање буџета општине Рача код пословне банке Комерцијалне банке ад Београд, Светог Саве 14, 000 Београд у износу од 15.000.000,00 динара за потребе покрића недостајућих средстава за текућу ликвидност.
  2. Краткорочно задуживање из тачке 1. извршиће се под следећим условима:
  1. Са именованом банком закључиће се уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

О б р а з л о ж е њ е

 По спроведеном поступку прикупљања понуда Комисија  је сачинила извештај и предложила да се уговор закључи са Комерцијалном банком ад Београд, Светог Саве 14, 11.000 Београду, као најповољнијом банком.

До наведеног рока  понуду је  доставила и банка Direktna banka ad, Крагујевац, Краља Петра Првог 26, 34000 Крагујевац чија је понуда, на основу извештаја Комисије, биле неповољније на дан 29.06.2017. године од понуде изабране банке.

На основу свега напред изнетог  одлучено је као у диспозитиву.

 

Број: 404-37/2017-III-01,  

Дана: 30.06.2017. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  РАЧА

Ненад Савковић

Oдлука-кредит