На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа („Сл. Гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача бр. 021-863/2017-III-01 од 20.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 25.12.2017. године, донело је:

ОДЛУКУ

о о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике. у укупном износу 557.591,66 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

1.1. Ивану Срећковићу из Сепаца, општина Рача са ЈМБГ: 1511980720045 и БПГ: 736830000479, број захтева 021-696/2017-II-01 од  20.10.2017.г., у укупном износу 248.333,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку челичне конструкције за пластеник 8*18м (ком.1.) и вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике 150 mic у количини од 1225 м2, према рачуну бр.901.255.018952  од 20.10.2017.г., издатог од стране  Предузећа “ULIS“ доо Смед.Паланка, ул.Јасеничака бр.31..

1.2. Слађану Милосављевићу из Малих Крчмара, општина Рача са ЈМБГ: 2709980720019 и БПГ: 736783001125, број захтева 021-711/2017-II-01 од  26.10.2017.г., у укупном износу 292.800,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника “Profesional“ 8м х 20м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном конструкцијом (ком.1.), према рачуну-отпремници бр.05/257 од 25.10.2017.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа “БМ тенде“, Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44..

1.3. Драгану Радовановићу из Сипића, општина Рача са ЈМБГ: 0307953721412 и БПГ: 736848000110, број захтева 021-731/2017-II-01 од 30.10.2017.г., у укупном износу 16.458,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике у количини од 79 кг, према рачуну: бр.27/10 од 27.10.2017.г., издатог од стране предузећа “KLAS-TRGO-TRANS“ доо, Рача, ул. Хајдук Вељкова бр.2..

 

  1. Исплата средстава из члана 1. ове одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.
  2. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4. Уговор ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.
  3. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.
  4. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.
  5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 Број:401-653/2017-II-01

Дана: 25.12.2017.г.

                                                                                                                                      Председник

  Општинског већа општине Рача

                   _______________________

                                                                                                                                                                                        Ненад Савковић