На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа („Сл. Гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача бр. 021-863/2017-III-01 од 20.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 25.12.2017. године, донело јe

О Д Л У К У

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчелларство: 101.5.2. назив инвестиције: набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од пчелињег воска и топионици за восак) у укупном износу 2.153.380,68 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:

1.1. Славко Павловић, Борци, општина Рача са ЈМБГ: 0207972721410 и БПГ: 736686000241, број захтева 021-226/2017-II-01 од 22.03.2017.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 80,00 кг., по рачуну бр.17-MPR01100043 од 22.03.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.2. Оливер Ђорђевић, Николе Тесле бр.1/4, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 0101974721415 и БПГ: 736813002221, број захтева 021-265/2017- II-01 од 07.04.2017.г., у укупном износу 72.540,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 15,  по рачуну бр.17-MPR01100052 од 24.03.2017.г издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.3. Мирослав Цветковић, Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0506964721425 и БПГ: 736775000913 број захтева 021-266/2017- II-01 од 07.04.2017.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 18,  по рачуну бр.17-17-КА11-0329-1 од 29.03.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.4.Милосав Стевановић, Краља Петра Првог, бр.92, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 0704948721411 и БПГ: 736813000466, број захтева 021-297/2017-II-01 од 25.04.2017.г., у укупном износу 96.720,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом LR, комада 20,  по рачуну бр. 17-MPR01100105 од 25.04.2017.г издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.5. Радослав Здравковић, Немањина бр.27, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 0106955721414 и БПГ: 736813001586 број захтева 021-298/2017- II-01 од 25.04.2017.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку пчеларске опреме:кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 18,  по рачуну бр.17-17-КА11-0420-1 од 20.04.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.6. Александар Радовановић, Карађорђева 45, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 2608947721416 и БПГ:736813002256, број захтева 021-349/2017-II-01 од 23.05.2017.г., у укупном износу 82.800,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: радијална врцаљка 24 рама комада 1,  по рачуну бр.52/17од 16.05.2017.г. издатог од стране СЗТР  “MINELI“ Крагујевац.

 1.7.Слободан Маринковић, Вишевац, општина Рача, са ЈМБГ: 0605950721412 и БПГ: 736716001054, број захтева 021-350/2017-II-01 од 24.05.2017.г., у укупном износу 87.500,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 70,00 кг., по рачуну бр. 17-17-КА11-0522-4 од 22.05.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.8.Зоран Срећковић, Мало Крчмаре, општина Рача,  са ЈМБГ: 0806952721415 и БПГ: 736783000013, број захтева 021-353/2017- II-01 од 26.05.2017.г., у укупном износу 48.360,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 10,  по рачуну бр. 17-17-КА11-0524-3 од 24.05.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.9.Момчило Танасијевић, Велико Крчмаре, општина Рача, са ЈМБГ: 1803962721426 и БПГ: 736708001849, број захтева 021-380/2017-II-01 од 06.06.2017.г., у укупном износу 44.016,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 6 и сатне основе у количини од 12,00 кг.,по рачуну бр. 17-MPR01100174 од 02.06.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.10.Милица Срећковић, Велико Крчмаре, општина Рача, са ЈМБГ: 1410939726419 и БПГ: 736708000141, број захтева 021-453/2017-II-01 од 06.07.2017.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна DB 10, комада 25,  по рачуну бр.12/2017 од 30.06.2017.г. издатог од стране Игор Милановић, предузетник “ИМЕД 88“ Крагујевац, С. Марковића 91.

 1.11.Бранислав Милутиновић, Мало Крчмаре, општина Рача, са ЈМБГ: 0102970721417 и БПГ: 736783001095, број захтева 021-457/2017-II-01 од 06.07.2017.г., у укупном износу 96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-17-КА11-0704-1 од 04.07.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.12.Саша Сенић, Вишевац, општина Рача, са ЈМБГ: 1704970721410 и БПГ: 736716001453, број захтева 021-537/2017-II-01 од 31.07.2017.г., у укупном износу 96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. по рачуну бр. 17-17-КА11-0726-1 од 26.07.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.13.Радисав Мијаиловић, Ђурђево, општина Рача,  са ЈМБГ: 2010940721418 и БПГ: 736775000174, број захтева 021-582/2017-II-01 од 23.08.2017.г., у укупном износу 96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-17-КА11-0822-2 од 22.08.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.14. Зоран Ранковић, Ђурђево, општина Рача,  са ЈМБГ: 0707960721418 и БПГ: 736775000328, број захтева 021-588/2017-III-01 од 24.08.2017.г., у укупном износу 100.000,00 динара,што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 80,00 кг., по рачуну бр. 17-17-КА11-0822-1 од 22.08.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.15. Ненад Сретеновић, Сипић, општина Рача,   са ЈМБГ: 0409983720086 и БПГ: 736848001000, број захтева 021-594/2017-II-01 од 29.08.2017.г., у укупном износу 86.500,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошнице DB10, комада 10 и сатне основе у количини од  30,00 кг.,  по рачуну бр.10/2017 од 06.07.2017.г. издатог од стране Игор Милановић, предузетник “ИМЕД 88“ Крагујевац, С. Марковића 91.

 1.16. Бранка Живановић, Вучић, општина Рача, са ЈМБГ: 0511951726413 и БПГ: 736732001560, број захтева 021-596/2017-II-01 од 30.08.2017.г., у укупном износу 27.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 5, по рачуну бр. 17-17-КА11-0828-3 од 28.08.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.17.Верица Марковић, Борци, општина Рача,  са ЈМБГ: 2402951726417 и БПГ: 736686000853, број захтева 021-598/2017-II-01 од 30.08.2017.г., у укупном износу 96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-17-КА11-0828-2 од 28.08.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

 1.18. Момчило Матејић, Поповић, општина Рача, са ЈМБГ: 1710938721417 и БПГ: 736805000320, број захтева 021-644/2017-II-01 од 20.09.2017.г., у укупном износу 66.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: гасног топионика за восак са пресом, комада 1., по рачуну бр.17-17-КА11-0919-1 од 19.09.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.19.Александра Степановић, Деспота Стефана Високог 14, Рача, општина Рача,  са ЈМБГ: 1409988715327 и БПГ:736813001543, број захтева 021-645/2017-II-01 од 20.09.2017.г., у укупном износу 96.408,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: касетна центрифуга 6 рама ДБ, комада 1,  по рачуну бр.16/17 од 15.09.2017.г. издатог од стране СТР “Златна пчела“ Нушићева бб, Јагодина.

1.20.Горан Милановић, Вишевац, општина Рача, са ЈМБГ: 1701967721419 и БПГ: 736716000058, број захтева 021-646/2017-II-01 од 21.09.2017.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку пчеларске опреме: електричног парног топионика за восак са пресом, комада 1. и сатне основе у количини од 27,50 кг,  по рачуну бр.17-17-КА11-0918-2 од 18.09.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.21. Владимир Ђоковић, Лепеничка бр.8, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 2606948721417 и БПГ: 736813002302, број захтева 021-657/2017-II-01 од 28.09.2017.г., у укупном износу 98.400,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-MPR01100281 од 27.09.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.22.Иванела Ђоковић, Николе Тесле ¼, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 0601978725035 и БПГ: 736813002299, број захтева 021-658/2017-II-01 од 28.09.2017.г., у укупном износу 98.400,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-MPR01100280 од 27.09.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.23. Снежана Перић, Доња Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 3103965726416 и БПГ: 736759001617 број захтева 021-685/2017-II-01 од 16.10.2017.г., у укупном износу 99.550,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 10 и сатне основе у количини од 35 кг, по рачуну бр. 17-MPR01100290 од 13.10.2017.г. издатог од стране Предузећа  “RIOS“ доо, Рача.

1.24.Драгомир Марковић, Вучић, општина Рача, са ЈМБГ: 0307947721419 и БПГ: 736732001519, број захтева 021-689/2017-II-01 од 17.10.2017.г., у укупном износу 71.520,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница DB 10, комада 16, по рачуну бр.28/17 од 04.10.2017.г. издатог од стране Милена Катић предузетник Столарска радња “Катић 66“ Шабац и рачуну бр.30/17 од 24.07.2017.г. издат од стране Милан Иванић предузетник прозводња предмета од дрвета “КОШНИЦЕ ИВАНИЋ“, Нова Пазова.

1.25. Зоран Радовановић, Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0210976721416 и БПГ:736775001502, број захтева 021-695/2016-II-01 од 20.10.2017.г., у укупном износу 91.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 65,00 кг,  по рачуну бр.92/17 од 18.10.2017.г. издатог од стране  Занатске радње “API-TRADE“ Звонимир Васић, предузетник, Лесковац.

 2. Одбацује се захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчелларство: 101.5.2. назив инвестиције: набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од пчелињег воска и топионици за восак) следећем подносиоцу захтева:

   2.1. Дејану Николићу из Трске са ЈМБГ: 0305991720079 и БПГ: 736856000107, бр. захтева 021-481/2017-II-01 од  13.07.2017.г., за набавку пчеларске опреме: кошница DB 10, комада 15,  по рачуну бр.11/2017 од 05.06.2017.г. издатог од стране Игор Милановић, предузетник “ИМЕД 88“ Крагујевац, С. Марковића 91,  као непотпун, јер не испуњава услове из Конкурса.

3. Исплата средстава из става 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

4. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.Уговор ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

5. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

6.Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број: 401-652/2017-II-01

Дана: 25.12.2017.г.

 

                                                                                                                                        Председник

  Општинског већа општине Рача

                   _______________________

                                                                                                                                                                                                                   Ненад Савковић