На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016), Измене  и допуне Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016. годину који је донела Скупштина општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 41/2016) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину, број 021-387/2016- II-01 од 04.10.2016. године (Сл.гласник СО-Рача, бр.31/2016 од 06.10.2016.г.) и члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10),  Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 27.12.2016. године, донело је:

ОДЛУКУ

 о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.

1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4. –назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, из буџета општине Рача, у укупном износу 683.657,36 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим пољопривредницима/подносиоцима захтева:

1.1. Зорица Стојиловић, Трска са ЈМБГ: 1511952726410 и БПГ: 736856000280, број захтева 021-471/2016-II-01 од  28.10.2016.г., у укупном износу 22.324,17 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике, према рачуну бр.MRO126/16  од 25.10.2016.г., фолија TUV 3096 12M  и фолија грчка 2152/50 mik 12 М,  издатог од стране Привредног друштва “Бразда“ доо, Свилајнац.

Захтев се одбија у делу који се односи на инвестиције: фолија за пластение TUV 3096 12M  и фолија грчка 2152/50 mik 12 М, по рачунима бр. MRO115/16  од 01.09.2016.г., издатог од стране Привредног друштва “Бразда“ доо, Свилајнац и бр. MRO111/16  од 17.05.2016.г., издатог од стране Привредног друштва “Бразда“ доо, Свилајнац, као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса.

1.2. Зорица Голубовић, Сипић са ЈМБГ: 0301953726416 и БПГ: 736848000098, број захтева 021-489/2016-II-01 од  02.11.2016.г., у укупном износу 350.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника 34х10х4,6 метара са дуплом фолијом, према рачуну-отпремници бр.043/2016 од 20.10.2016.г., издатог од стране  S.Z.B.R.“МETAL BOLE“, Медвеђа.

1.3. Срећковић Мирослав, Велико Крчмаре са ЈМБГ: 0308936721413 и БПГ: 736708001709, број захтева 021-498/2016-II-01 од  03.11.2016.г., у укупном износу 148.491,52 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике, према рачуну: бр.2052/16 од 09.07.2016.г.: тув фолија  8м- 174,80 кг, издатог од стране Предузећа “БАТА ПЛАСТ“ , Стајковце, Власотинце  и рачуну бр.29/2016 од 29.10.2016. пл.фолија 4*-150кг, издатог од стране  СТР “Брам Сашка“ Крагујевац  и набавку конструкције за пластенике по рачуну бр.0102240003 од 24.02.2016.г.-цеви 30х20х1.8х8м-827.5 кг и цев савијена 76 ком, издатог од стране  Предузећа “Limplex“ Борча.

Захтев се одбија у делу који се односи на инвестиције: фолије за пластенике и конструкција за пластенике по рачунима: бр.0208290023 од 29.08.2016.г., издатог од стране  Предузећа “Limplex“ Борча, бр.MRO135/16 од 13.10.2016.г., издатог од стране Привредног друштва “Бразда“ доо, Свилајнац, бр.MRO132/16 од 01.02.2016.г. издатог од стране Привредног друштва “Бразда“ доо, Свилајнац, бр.MRO133/16 од 03.02.2016.г. издатог од стране Привредног друштва “Бразда“ доо, Свилајнац, бр.MRO134/16 од 11.04.2016.г. издатог од стране Привредног друштва “Бразда“ доо, Свилајнац, као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса.

1.4. Иван Срећковић, Сепци са ЈМБГ: 1511980720045 и БПГ: 736830000479, број захтева 021-538/2016-II-01 од  04.11.2016.г., у укупном износу 52.841,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике према рачуну бр.901.255.019769 од 03.11.2016.г.:фолија 1434 60 mik и фолија 1568 180mik, издатог од стране  Предузећа “ULIS“ доо Смед.Паланка.

Захтев се одбија у делу који се односи на инвестиције: фолија за пластенике по рачунима бр.901.255.006657 од 19.04.2016.г , издатог од стране  Предузећа “ULIS“ доо Смед.Паланка и бр.901.255.019472 од 27.10.2016.г , издатог од стране  Предузећа “ULIS“ доо Смед.Паланка, као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса.

1.5. Зорица Симоновић, Ђурђево са ЈМБГ: 1101968726611 и БПГ: 736775000077, број захтева 021-570/2016-II-01 од  07.11.2016.г., у укупном износу 110.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника 20х5 метара, према рачуну-отпремници бр.901.255.019763 од 03.11.2016.г.,  издатог од стране  Предузећа “ULIS“ доо Смед.Паланка.

2.Одбијају се захтеви за подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4.назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, следећим пољопривредницима/подносиоцима захтева:

   2.1. Радослав Рашић, Сепци са ЈМБГ: 0505930721411 и БПГ: 736830000932, бр. захтева 021-547/2016-II-01 од  04.11.2016.г., за инвестиције: фолије за пластенике и конструкција за пластенике по рачунима:фискални исечци: БИ 2156 од 31.10.2016. године, БИ 1973 од 12.10.2016. године, БИ 1961 од 10.10.2016. године, БИ 2172 од 01.11.2016. године, БИ 1987 од 13.10.2016. године сви издати од СЗТР “Јавор“, Смед Паланка и по  Рачуну/отпремници број  М1/599 од 15.07.2016. године, издат од добављача „Бар-греен про“ доо Смедеревска Паланка и Рачуну/отпремници број 901.255.019782 од 03.11.2016. године, издат од добављача „Улис“ доо Смедеревска Паланка,  као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса.

2.2. Владисављевић Милош, Мало Крчмаре, ЈМБГ: 0106945721416 и БПГ: 7736783000617, бр. захтева 021-579/2016-II-01 од  07.11.2016.г., за инвестиције: фолије за пластенике и конструкција за пластенике, као непотпун, јер не испуњава услове из Конкурса.

2.Исплата средстава из члана 1. овог уговора ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

 3. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4. Уговор ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

4. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

5.Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 Број: 401-454/2016-II-01

Дана: 27.12.2016.г.

                                                                                                                                   Председник

  Општинског већа општине Рача

                   _______________________

                                                                                                                                

                                                                                                                                                 Ненад Савковић