На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016) изменe  и допунe Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016. годину који је донела Скупштина општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 41/2016) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину, број 021-387/2016- II-01 од 04.10.2016. године (Сл.гласник СО-Рача, бр.31/2016 од 06.10.2016.г.) и члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10),  Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 27.12.2016. године, донело је:

 

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1.

 

  1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. назив инвестиције: набавка сертификованог садног материјала воћа и то:шљиве, вишње и купине, из буџета општине Рача у укупном износу 339.313,55 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим пољопривредницима/подносиоцима захтева:

1.1. Радиша Павловић из Сепаца, са ЈМБГ: 1609968721419 и БПГ: 736830000010, број захтева 021-673/2016-II-01 од 30.11.2016.г., у укупном износу 172.645,55 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и вишње, по рачунима бр.338/16 од 23.11.2016.г. издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 53 комада вишње и 24 комада шљиве које нису засађене на парцелигде је заснован вишегодишњи  производни засад.

1.2. Светлана Милојевић, Поповић, са ЈМБГ: 2209982766021 и БПГ: 736805000495 број захтева 021-699/2016-II-01 од 06.12.2016., у укупном износу 166.668,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.327/16 од 18.11.2016.г., издатог од стране Привредног друштва “Grof of Milutovac“ доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 80 комада  које нису засађене на парцелама где је заснован вишегодишњи  производни засад.

  1. Исплата средстава из члана 1. овог уговора ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава.

     3. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели                 подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. Уговор ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.
  1. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 Број: 401-453/2016-II-01

Дана: 27.12.2016.г.

 

                                                                                                                                  Председник

 Општинског већа општине Рача

                  _______________________

                                                                                                                                           Ненад Савковић