На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.22/2016) Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2016. годину који је донела Скупштина општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 41/2016) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину, број 021-387/2016- II-01 од 04.10.2016. године (Сл.гласник СО-Рача, бр.31/2016 од 06.10.2016.г.) и члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 27.12.2016. године, донело је:

ОДЛУКУ
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.

1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: пчелларство: 101.5.2. – назив инвестиције: набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге и сатне основе произведене од пчелињег воска), из буџета општине Рача у укупном износу 2.011.447,17 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим пољопривредницима/подносиоцима захтева:

1.1. Момчило Матејић, Поповић, са ЈМБГ: 1710938721417 и БПГ: 736805000320, број захтева 021-404/2016-II-01 од 17.10.2016.г., у укупном износу 99.630,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошнице комплетне са AV подњачом DB12, комада 18, по рачуну бр.16-16-КА11-1012-1 од 12.10.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.2. Милосав Стевановић, Краља Петра Првог, бр.92, Рача, са ЈМБГ: 0704948721411 и БПГ: 736813000466, број захтева 021-417/2016-II-01 од 20.10.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: радијалне врцаљке 24 рама, CR EL комада 1., по рачуну бр.020028/16 од 18.10.2016.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Крагујевац.

1.3. Предрагу Илићу, Доња Рача, са ЈМБГ: 2808957721413 и БПГ: 736759000246, број захтева 021-433/2016- II-01 од 24.10.2016.г., у укупном износу 74.400,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка радијална 24 рама комада 1, по рачуну бр.020029/16 од 19.10.2016.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Крагујевац.

1.4. Рајица Глишић, Поповић, са ЈМБГ: 0811960721436 и БПГ: 736805000185, број захтева 021-434/2016- II-01 од 24.10.2016.г., у укупном износу 83.025,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 15, по рачуну бр.16-16-КА11-1017-1 од 17.10.2016.г. и рачуну бр.16-16-КА11-1020-1 од 20.10.2016.г издати од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача, умањени за износ вредности кошница комада 3 за које је утврђено у поступку контроле захтева да су некомплетне.

1.5. Радомир Марковић, Рудничка бр.12, Рача, са ЈМБГ: 2507942721417 и БПГ: 736813001675, број захтева 021-436/2016-II-01 од 24.10.2016.г., у укупном износу 89.298,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна без рамова DB 10, комада 22, по рачуну бр.16-16-КА11-1024-1 од 24.10.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.6. Момир Милановића из Доње Раче, са ЈМБГ: 1111969721422 и БПГ: 736759001560, број захтева 021-440/2016- II-01 од 25.10.2016.г., у укупном износу 95.940,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са АВ подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр.16-16-КА11-1024-4 од 24.10.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.7. Радиша Карић, Сепци, са ЈМБГ: 1609964721414 и БПГ: 736830000274, број захтева 021-441/2016- II-01 од 25.10.2016.г., у укупном износу 83.258,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB10, комада 14 и сатне основе 14,00 кг, по рачуну бр.16-16-КА11-1024-3 од 24.10.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.
1.8. Саша Славковић, Сепци, са ЈМБГ: 2305979761018 и БПГ: 736830001203, број захтева 021-442/2016- II-01 од 25.10.2016.г., у укупном износу 83.329,50 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошнице комплетне са AV подњачом DB12, комада 10 и сатне основе 24,33 кг, по рачуну бр.16-16-КА11-1024-2 од 24.10.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.9. Снежана Перић, Доња Рача, са ЈМБГ: 3103965726416 и БПГ: 736759001617, број захтева 021-446/2016- II-01 од 25.10.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB12, комада 14 и сатне основе 20 кг, по рачуну бр.16-MPR01100226 од 25.10.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.10. Драган Миловановић, Николе Тесле бр.25, Рача, са ЈМБГ: 1909954721428 и БПГ: 736813002230, број захтева 021-447/2016- II-01 од 26.10.2016.г., у укупном износу 96.900,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку пчеларске опреме: врцаљке радијалне R-12 LR рама, C_R , електрична, полуатоматска, комада 1, кошница LR стандард комада 7 и сатне основе 20 кг, по рачуну бр.10968 од 24.10.2016.г. издатог од стране Пчеларске задруге “РОЈ“ Трстеник.

1.11. Бојан Илић, Трска, са ЈМБГ: 1307974721416и БПГ: 736856000077, број захтева 021-449/2016-II-01 од 27.10.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна без рамова DB 12, комада 20, по рачуну бр.19/2016 од 24.10.2016.г. издатог од стране Предузетника “Stil Tomic“ Појате.

1.12. Радослав Карић, Ђурђево, са ЈМБГ: 2202950721412 и БПГ: 736775000816, број захтева 021-450/2016- II-01 од 27.10.2016.г., у укупном износу 96.116,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку пчеларске опреме: врцаљке радијалне R-12 DB 1/2рама + t-4DB1/1, Cr, електрична 220 V, аутоматска, комада 1, кошница DB са 10 рамова стандард комада 7 и сатне основе 20 кг, по рачуну бр.275 од 07.11.2016.г. издатог од стране Пчеларске задруге “РОЈ“ Трстеник.

1.13. Сузана Првуловић, Адровац, са ЈМБГ: 1508974726413 и БПГ: 736678000351, број захтева 021-453/2016-III-01 од 27.10.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност ,за набавку пчеларске опреме: врцаљке радијалне 24 рама, CR EL комада 1, по рачуну бр.020030/16 од 25.10.2016.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Крагујевац.

1.14. Грујица Аџић, Светог Саве бр.18, Рача, са ЈМБГ: 0111949721414 и БПГ: 736813002019, број захтева 021-456/2016-II-01 од 28.10.2016.г., у укупном износу 45.880,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: радијалне врцаљке 4 рама, DB CR EL комада 1, по рачуну бр.020032/16 од 25.10.2016.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Крагујевац.

1.15. Данијел Стевановић, Деспота Стефана Високог, бр.20, Рача, са ЈМБГ: 2508986720058 и БПГ:736813002191, број захтева 021-462/2016-II-01 од 28.10.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: радијална врцаљка 30 рама CR EL комада 1, по рачуну бр.020033/16 од 27.10.2016.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Крагујевац.

1.16. Зоран Ранковић, Ђурђево, са ЈМБГ: 0707960721418 и БПГ: 736775000328, број захтева 021-463/2016-III-01 од 28.10.2016.г., у укупном износу 84.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: електрична врцаљка CR F600-4R, комада 1, по рачуну бр.132/16 од 26.10.2016.г. издатог од стране СЗТР “MINELI“ Крагујевац.

1.17. Русмир Чоходар, ул.Светог Саве бр.16, Рача, са ЈМБГ: 0303946721428 и БПГ: 736813001683, број захтева 021-469/2016-II-01 од 28.10.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка радијална 24 рама CR EL комада 1, по рачуну бр.020031/16 од 25.10.2016.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Крагујевац.

1.18. Милорад Дуковић, Бошњане, Рача, са ЈМБГ: 2205978721410 и БПГ: 736694000247, број захтева 021-473/2016-II-01 од 25.10.2016.г., у укупном износу 83.950,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 73,00 кг., по рачуну бр.16-MPR01100229 од 31.10.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.19. Славко Павловић, Борци, са ЈМБГ: 0207972721410 и БПГ: 736686000241, број захтева 021-476/2016-II-01 од 31.10.2016.г., у укупном износу 55.350,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: центригуге радијалне 4+20 рама+аутоматика комада 1, по рачуну бр.36/16 од 27.10.2016.г. издатог од стране “TECHTRON“ доо Рума.

1.20. Александар Радовановић, Карађорђева 45, Рача, са ЈМБГ: 2608947721416 и БПГ:736813002256, , број захтева 021-481/2016-II-01 од 31.10.2016.г., у укупном износу 49.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 35,00 кг, по рачуну бр.21/16 од 25.10.2016.г. издатог од стране Занатске радње “API-TRADE“ доо Лесковац.

1.21. Мирољуб Степковић, Ђурђево, са ЈМБГ: 0901959721413 и БПГ: 736775001049, број захтева 021-508/2016-II-01 од 03.11.2016.г., у укупном износу 43.400,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљке EL 4 рама DB CR EL комада 1, по рачуну бр.20034/16/16 од 08.11.2016.г. издатог од стране СЗТР “MEDICO TIM“ Крагујевац.

1.22. Радмила Миленовић, Сараново, са ЈМБГ: 2908942726421 и БПГ: 736821001689, број захтева 021-509/2016-II-01 од 03.11.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме:кошница комплетна са AV подњачом DB10, комада 21, по рачуну бр.16-PF004000042 од 02.11.2016.г. издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.23. Иван Станојевић, Вучић, са ЈМБГ: 0603984720048 и БПГ: 736732000229, број захтева 021-510/2016-II-01 од 03.11.2016.г., у укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме:кошница комплетна са AV подњачом DB10, комада 21, по рачуну бр. бр.16-MPR01100230 од 03.11.2016.г.издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

1.24. Ненад Гроздић, Адровац, Опленачка 42, Рача, са ЈМБГ: 1702978721417 и БПГ: 736678000890, број захтева 021-523/2016-II-01 од 04.11.2016.г., у укупном износу 47.970,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 10, по рачуну бр.16-16-КА11-1102-1 од 02.11.2016.г..издатог од стране Предузећа “RIOS“ доо, Рача.

2. Исплата средстава из члана 1. овог уговора ће се вршити по приливу средстава, из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава

3. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.Уговор ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.

4. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

5. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 401-455/2016-II-01

Дана: 27.12.2016.г.

Председник
Општинског већа општине Рача
_______________________

Ненад Савковић