На основу чл. 16 Закона о обележавању дана жалости на територији Републике Србије ( „Службени гласник РС“, број101/2005 и 30/2010) и чл. 37 Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана  13.09.2016.године, донело је

О Д Л У К У

О ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ

 Члан 1.

             Дан 14. септембар 2016. године проглашава се Даном жалости на подручју општине Рача, поводом несрећног догађаја који се десио дана 11.09.2016. године, када су настрадали Стефан и Никола Петровић из Трске, ученици ОШ „Карађорђе“ Рача.

Члан 2.

             Дан жалости обележава се истицањем заставе на пола копља на згради Општине Рача, јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Рача, објектима месних заједница и других установа на подручју Општине Рача.

Члан 3.

             Електронски и други медији, организатори јавних програма и садржаја дужни су да своје програме и садржаје прилагоде Дану жалости.

За време Дана жалости забрањено је емитовање народне и забавне музике, односно одржавање програма забавног карактера на јавним местима.

Члан 4.

             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Рача“.

 

Бр: 021-344/2016-II-01

Дана:13.09.2016.

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ РАЧА

__________________

Ненад Савковић

Одлуку доставити:

-Скупштини;

-Медијима;

-Јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина Рача;

-Архиви;

Одлука о проглашењу Дана жалости