На основу члана 46. ст.1. тач. 7. и 56. ст. 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 95.став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), члана 66. ст. 1. тач. 7. и члана 82. ст. 1. Статута општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17), Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 14.11.2017. године донело је,

ОДЛУКУ
о оглашавању јавног конкурса за попуњавање положаја

Орган у коме се попуњава положај:
-Општинска управа општине Рача.

Положај који се попуњава:
-Начелник Општинске управе-положај у 1.групи.

Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови:
Општи: да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност , да се против њега не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Посебни: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.

У изборном поступку проверавају се: познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о локалној самоуправи, стручна оспособљеност за рад на положају, организационе способности и вештина руковођења-увидом у податке из пријаве и разговором, вештина рада на рачунару.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје 5 година , а место рада је Рача, Улица Карађорђева бр. 48.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
Кандидат је уз пријаву на конкурс, дужан да достави:
-диплому о стеченој стручној спреми,
-уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или уверење о положеном правосудном испиту,
-одговарајући доказ о радном искуству у струци,
-извод из матичне књиге рођених,
-уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
-уверење да лице није осуђивно за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци,
-уверење да се против њега не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу,
-уверење о општој здравственој способности.
Докази о напред наведених услова подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку ( „Сл.гласник РС“ број 18/16) прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или уверење о положеном правосудном испиту, уверење да лице није осуђивно за кривично дело за које је предвиђена казна затвора од најмање 6 месеци, уверење да се против њега не води кривични поступак за кривично дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, место становања, контакт телефон, податке о образовању, о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио . Пријава мора бити својеручно потписана.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве са потпуним доказима о испуњености свих услова конкурса слати на адресу: Општинска управа општине Рача, За Конкурсну комисију, УЛИЦА Карађорђева број 48, 34210 Рача, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање положаја Начелника“.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Душица Миљојковић, контакт телефон 069/808-4014.

Рок за подношење пријава износи 15 дана од дана оглашавања обавештења у дневним новинама ,, Вечерње новости“
Напомена: Неблаговремене, недопуштене , неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази биће одбачене.

Овај оглас се објављује на званичној интернет страници општине Рача, а обавештење о јавном конкурсу у новинама ,, Вечерње новости“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број:021-764/2017-II-01
Дана: 14.11.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић