На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 06.09.2016. године,донело је:

   ОДЛУКУ

о  додели средства из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса 

 1. Из буџета општине Рача у 2016.години, за реализацију програма невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног интереса , у оквиру Другог јавног позива, додељују се новчана средства следећим невладиним организацијама:
 1. Пројекат Ловачког удружења “ Градиште“ под називом “ ПОБОЉШАЊЕ ЛОВНО-ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЛОВИШТА“ БУКОВАЦ“ КРОЗ ПОДИЗАЊЕ ЛОВНО-ТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ЛОВАЧКОГ ДОМА У РАЧИ „.- 443.490,00 динара;
 2. Пројекат Друштво пчелара “ Карађорђево трмчиште“ под називом „ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ ПЧЕЛАРСТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАЧА У 2016.ГОДИНИ „120.000,00 динара– КОМИСИЈА ПРЕДЛАЖЕ ДА СЕ НА ПРОЈЕКТУ ФИНАНСИРАЈУ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕТЕ МАНИФЕСТАЦИЈИ  ТАШМАЈДАН 2016 СА 60.000 ДИНАРА И ГОДИШЊА СКУПШТИНА СА СТРУЧНИМ ПРЕДАВАЊЕМ СА 60.000,00 ДИНАРА;
 3. Пројекат Удружење ратних ветерана, инвалида и породица палих бораца Рача  под називом “ СОЦИЈАЛНА КАРТА БОРАЦА РАЧЕ „ – 235.000,00 динара             ( Укупна вредност која је тражена из буџета је умањена за износ трошкова комуналних услига које су наведене у пројектним активностима и представљају неприхватљив трошак);
 4. Пројекат Окружна организација савеза слепих Србије под називом “ ЗА ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ КАСНИЈЕ ОСЛЕПЕЛИХ ЛИЦА „54.200,00 динара
 5. Пројекат КУД“Основна школа Карађорђе“Рача под називом “ ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ФОЛКЛОРА КОД ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА „-80.000,00 динара,

6.Пројекат „Центра за митолошке студије Србије“ под називом                                    “       ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПОКРЕТИ НАРОДА БАЛКАНА У 19.ВЕКУ“100.000, 00 динара;

 1. Пројекат „ Кинолошко друштво“ Младост под називом “ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КИНОЛОШКОГ ДРУШТВА“МЛАДОСТ „100.000,00 динара
 2. Пројекат Савез ратних војних инвалида, породица палих бораца и ветерана Србије свих ратова“ под називом “ РАЧАНСКИ ХЕРОЈИ „250.000,0 динара; Комисија предлаже да се на пројекту финансирају следеће активности: -припремање простора за изградњу спомен парка са 100.000,00 динара и фаза израде стазе и спомен парка са 150.000,00 динара;

2.Против ове одлуке, Подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке.

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на званичној интернет страни општине Рача.

О б р а з л о ж е њ е

          Чланом 12. и 13. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 15/2015) предвиђено је да Комисисја врши стручни преглед и даје оцену поднетих програма, на основу Правилника, закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених програма.

Чланом 6. Правилника утврђени су критеријуми за вредновање програма невладиних организација.

Јавни позив је објављен дана 15.08.2016. године на званичној интернет страни општине Рача. Рок за пријаву на јавни позив трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Рача, закључно са 30.08.2016. године.

Комисија је извршила стручну  оцену  и  бодовање  поднетих пројеката који испуњавају услове по Јавном конкурсу  а у складу са критеријумима из јавног конкурса и то:

 1. Пројекат Центра за митолошке студије Србије под називом“ ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПОКРЕТИ НАРОДА БАЛКАНА У 19.ВЕКУ“55 бодова;
 2. Пројекат КУД“Основна школа Карађорђе“Рача под називом “ ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ФОЛКЛОРА ЛПД ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА „-55 бодова
 3. Пројекат ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА“ ГРАДИШТЕ“ под називом “ ПОБОЉШАЊЕ ЛОВНО-ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЛОВИШТА“ БУКОВАЦ“ КРОЗ ПОДИЗАЊЕ ЛОВНО-ТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА У СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ЛОВАЧКОГ ДОМА У РАЧИ“ „. –95 бодова
 4. Пројекат „ Друштво пчелара “ Карађорђево трмчиште „под називом “ ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ ПЧЕЛАРСТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАЧА У 2016.ГОДИНИ „80 бодова
 5. Пројекат Удружење ратних ветерана, инвалида и породица палих бораца Рача под називом “ СОЦИЈАЛНА КАРТА БОРАЦА РАЧЕ „70 бодова
 6. Пројекат Савез ратних војних инвалида, породица палих бораца и ветерана Србије свих ратова“ под називом “ РАЧАНСКИ ХЕРОЈИ „40 бодова
 7. Пројекат „ Окружна организација савеза слепих Србије под називом “ ЗА ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ КАСНИЈЕ ОСЛЕПЕЛИХ ЛИЦА „60 бодова
 8. Пројекат „ Кинолошко друштво“ Младост под називом „ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА КИНОЛОШКОГ ДРУШТВА“МЛАДОСТ „50 бодова

На основу додељених бодова Комисија је утврдила Предлог расподеле средстава за  финансирање предложених програма и пројеката од јавног интереса са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених програма и пројеката од јавног интереса.

Водећи се радом и стручности Комисије, Општинско веће општине Рача донело је одлуку као у изреци.

                                         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 

Број:021-325/2016-II-01                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана: 06.09.2016.године                                                                       Ненад Савковић

 

Доставити: