Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.09.2016. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), донело је:

O  Д Л У К У

о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама

и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2016. годину

 1.Из буџета општине Рача у 2016. години, за реализацију програма у оквиру програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама, додељују се новчана средства следећим црквеним општинама, и то:

 1. Црквена општина Малокрчмарска, у износу од 150.000,00 динара,
 2. Српска православна црквена општина ђурђевачка, Ђурђево, у износу од 100.000,00 динара,
 3. Српска православна црквена општина сарановачка, Сараново, у износу од 100.000,00 динара,
 4. Православна Епархија шумадијска Црквена општина у Рачи, у износу од 250.000,00 динара.
 1. Против ове Одлуке, подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке.
 1. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на завничној интернет страни општине Рача.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чланом  7. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача (Службени гласник општине Рача“, број 7/2014)  предвиђено је да Комисија врши разматрање и даје оцену поднетих  програма, на основу закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених програма.

Чланом 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача и тачком 8. Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама утврђени су ближи критеријуми за вредновање програма традиционалних цркви и верских заједница.

Јавни конкурс је објављен дана 15.08.2016. године на завничној интернет страни општине Рача и огласној табли Општинске управе Рача.

Рок за пријаву на јавни конкурс трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Рача, закључно са 30.08.2016. године.

Комисија је константовала да се на јавни конкурс благовремено пријавило 4 црквене општине, и то:

 1. Црквена општина Малокрчмарска,
 2. Српска православна црквена општина ђурђевачка, Ђурђево,
 3. Српска православна црквена општина сарановачка, Сараново,
 4. Православна Епархија шумадијска Црквена општина у Рачи.

Неблаговремених пријава није било.

Након отварања пристиглих пријава Комисија је констатовала да следеће црквене општине испуњавају услове за доделу средстава из буџета општине Рача:

 1. Црквена општина Малокрчмарска,
 2. Српска православна црквена општина ђурђевачка, Ђурђево,
 3. Српска православна црквена општина сарановачка, Сараново,
 4. Православна Епархија шумадијска Црквена општина у Рачи.

Комисија је након разматрања наведених пријава, применом критеријума утврђених чланом 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача и тачком 8. Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама, утврдила предлог расподеле средстава и проследила га Општинском већу на даље разматрање.

Водећи се радом и стручности Комисује, Општинско веће општине Рача донело је одлуку као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Бр: 021-324/2016-II-01                                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К

Дана: 06.09.2016. године                                                                                      Општинског већа

Ненад Савковић

_______________________

 Одлуку доставити:

 1. Подносиоцима пријаве на јавни позив;
 2. Архиви.