Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.09.2016. године, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 66. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Сл. гласник општине Рача“, број 01/09 и 17/16), донело је:

O  Д Л У К У

о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години,

за финансирање програма у области спорта у оквиру Другог јавног позива

 1. Из буџета општине Рача у 2016. години, за реализацију програма из области спорта, у оквиру Другог јавног позива, додељују се новчана средства следећим спортским организацијама, спортским друштвима, и удружењима и то:

 1. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА за реализацију програма, у износу од 100.000,00 динара,
 2. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО за реализацију програма, у износу од 100.000,00 динара,
 3. КК“ЗЕКАС 75“РАЧА за реализацију програма, у износу од 400.000,00 динара.
 1. Против ове Одлуке, подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке.
 1. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на завничној интернет страни општине Рача.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чланом  6. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 23/2016)  предвиђено је да Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих  програма, на основу Правилника, закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених програма.

Чланом  7. Правилника утврђени су критеријуми за вредновање програма спортских клубова.

Јавни позив је објављен дана 15.08.2016. године на завничној интернет страни општине Рача.

Рок за пријаву на јавни позив трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет страни општине Рача, закључно са 30.08.2016. године.

Комисија је константовала да се на јавни позив благовремено пријавило 16 спортских организација и клубова и то:

 1. ФК „ШУМАДИЈА“ СИПИЋ
 2. СК“ФЕНИКС“ РАЧА
 3. ФК“ПОБЕДА 1938“ СЕПЦИ
 4. КК“ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ РАЧА
 5. ФК“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ МИРАШЕВАЦ
 6. СК „ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА
 7. ФК „ОМЛАДИНАЦ“ ДОЊА РАЧА
 8. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА
 9. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО
 10. ФК“ВЕТЕРАН“ ПОПОВИЋ
 11. ФК „КАРАЂОРЂЕ 2013“ ВИШЕВАЦ
 12. ФК“КАРАЂОРЂЕ ВУЧИЋ“-ВУЧИЋ
 13. ФК“НАПРЕДАК“ МАЛО КРЧМАРЕ
 14. КК“ЗЕКАС 75“РАЧА
 15. ФК „МЛАДОСТ МОТО ГАМА“ САРАНОВО
 16. ПВК „ВОЖД“

Неблаговремених пријава није било.

Након отварања пристиглих пријава Комисија је констатовала следеће:

 1. КК“ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ РАЧА

Пријава пристигла дана 25.08.2016. године.

Назив програма: Такмичарски спорт

Увидом у документацију констатвано је да КК „Гимназијалац“ Рача не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. СК“ФЕНИКС“ РАЧА

Пријава пристигла дана 22.08.2016. године.

Назив програма: Обучавање деце у фудбалском спорту такмичење у лиги млађих категорија ФС Града Крагујевца, ФС Шумадијског округа и Општинској лиги Рача_Баточина.

Увидом у документацију констатвано је да СК „Феникс“ Рача не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. СК „ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА

Пријава пристигла дана 25.08.2016. године.

Назив програма: Организација VII Традиционалног меморијалног турнира у тенису „Милош Јовановић“, који се одржава крајем августа и почетком септембра 2016.(мушкарци сениори, као и млађе категорије дечаци и девојчице).

Увидом у документацију констатвано је да СК „Основна школа Карађорђе“ Рача не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. КК“ЗЕКАС ’75“РАЧА

Пријава пристигла дана 23.08.2015. године.

Назив програма: Кошарка на вишем нивоу.

Увидом у документацију констатвано је да КК „Зекас ’75“ Рача испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да је наведен именом у Програму развоја спорта 2015-2018.

 1. ПВК „ВОЖД“-РАЧА

Пријава пристигла дана 23.08.2016. године, у 14 часова.

Назив програма: Иницијални пројекат унапређења пливачког спорта на територији СО Рача

Увидом у документацију констатвано је да ПВК „Вожд“ Рача не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК „КАРАЂОРЂЕ 2013“ ВИШЕВАЦ

Пријава пристигла дана 23.08.2016. године.

Назив програма: Вишевац.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Карађорђе 2013“ Вишевац не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК“КАРАЂОРЂЕ ВУЧИЋ“-ВУЧИЋ

Пријава пристигла дана 23.08.2016. године, у 13 часова.

Назив програма: Вучић.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Карађорђе Вучић“ Вучић не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК „ОМЛАДИНАЦ“ ДОЊА РАЧА

Пријава пристигла дана 28.08.2016. године, у 12:40 часова.

Назив програма: Такмичење у Шумадијској окружној лиги и развој спорта у Доњој Рачи.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Омладинац“ Доња Рача не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК „ШУМАДИЈА“ СИПИЋ

Пријава пристигла дана 30.08.2016. године, у 12:35 часова.

Назив програма: Припрема за такмичење у Општинској лиги Рача и Баточина.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Шумадија“ Сипић не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК“НАПРЕДАК“ МАЛО КРЧМАРЕ

Пријава пристигла дана 23.08.2016. године.

Назив програма: Крчмарац.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Напредак“ Мало Крчмаре не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК „МЛАДОСТ МОТО ГАМА“ САРАНОВО

Пријава пристигла дана 25.08.2016. године.

Назив програма: Такмичење у Међуопштинској лиги Рача-Лапово-Баточина-Кнић.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Младост мото гама“ Сараново не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ МИРАШЕВАЦ

Пријава пристигла дана 29.08.2016. године.

Назив програма: Фудбал у Мирашевцу.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Црвена звезда“ Мирашевац не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више

 1. ФК“ПОБЕДА 1938“ СЕПЦИ

Пријава пристигла дана 26.08.2015. године.

Назив програма: Припрема и такмичење у  Међуопштинској лиги Рача-Лапово-Баточина-Кнић за такмичарску 2015/2016 годину.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Победа 1938“ Сепци не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО

Пријава пристигла дана 23.08.2016. године.

Назив програма: Ђурђевак.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Победа“ Ђурђево испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да је променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА

Пријава пристигла дана 23.08.2016. године, у 10:48 часова.

Назив програма: Трскарски фудбал.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Ударник“ Трска испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да је променио ранг такмичења за степен више.

 1. ФК“ВЕТЕРАН 2016“ ПОПОВИЋ

Пријава пристигла дана 29.08.2016. године, у 14:50 часова.

Назив програма: Припрема за такмичење у Општинској лиги „Баточина и Рача“.

Увидом у документацију констатвано је да ФК „Ветеран 2016“ Поповић не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за степен више.

Спортске организације испуњавају услове за доделу средстава из буџета општине Рача:

 1. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА
 2. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО
 3. КК“ЗЕКАС 75“РАЧА

Спортске организације које нису испуниле услове из Јавног позива су:

 1. ФК „ШУМАДИЈА“ СИПИЋ
 2. СК“ФЕНИКС“ РАЧА
 3. ФК“ПОБЕДА 1938“ СЕПЦИ
 4. КК“ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ РАЧА
 5. ФК“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ МИРАШЕВАЦ
 6. СК „ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА
 7. ФК „ОМЛАДИНАЦ“ ДОЊА РАЧА
 8. ФК“ВЕТЕРАН“ ПОПОВИЋ
 9. ФК „КАРАЂОРЂЕ 2013“ ВИШЕВАЦ
 10. ФК“КАРАЂОРЂЕ ВУЧИЋ“-ВУЧИЋ
 11. ФК“НАПРЕДАК“ МАЛО КРЧМАРЕ
 12. ФК „МЛАДОСТ МОТО ГАМА“ САРАНОВО
 13. ПВК „ВОЖД“

Комисија је након разматрања наведених пријава, применом критеријума утврђених чланом 7. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта, утврдила предлог расподеле средстава и проследила га Општинском већу на даље разматрање.

Водећи се радом и стручности Комисује, Општинско веће општине Рача донело је одлуку као у изреци.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Бр:021-326/2016-II-01                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К

Дана: 06.09.2016. године                                                                                 Општинског већа

Ненад Савковић

_______________________

 

 

Одлуку доставити:

 1. Подносиоцима пријаве на јавни позив;
 2. Архиви.