На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник СО-Рача „, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача бр. 021-875/2017-III-01 од 25.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана: 26.12.2017. године, донело је:

                                             ОДЛУКУ

о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину

 

  1. УСВАЈА СЕ четрдесетједан (41) Захтев  за регрес за репродуктивни материјал

 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

  

Р.бр Пр. број

021-_/17-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
1 275 13.04.2017. Томислав Гавриловић Сараново 5 0 5
2 300 26.04.2017. Драган Крстић Велико Крчмаре 4 0 4
4 354 26.05.2017. Вуковић Радослав Сипић 1 0 1
5 415 15.06.2017. Голубовић Зорица Сипић 12 0 12
6 426 21.06.2017. Живослав Ивошевић Сараново 7 0 7
8 434 27.06.2017. Миланче Живојиновић Доње Јарушице 4 0 4
10 443 30.06.2017. Зоран Живуловић Вучић 5 0 5
11 448 05.07.2017. Огњановић Јован Трска 1 0 1
12 449 05.07.2017. Гајић Радослав Трска 4 0 4
13 454 06.07.2017. Предраг Дугић Сараново 5 0 5
15 460 07.07.2017. Јовановић Милорад Сараново 5 0 5
16 462 07.07.2017. Бранка Урошевић Вишевац 2 0 2
17 464 10.07.2017. Милованка Јовановић Велико Крчмаре 4 0 4
18 467 11.07.2017. Дејан Живуловић Вучић 4 0 4
19 468 12.07.2017. Тимић Слободан Доња Рача 2 0 2
20 469 12.07.2017. Славиша Миленовић Сараново 4 0 4
21 471 12.07.2017. Саша Савковић Сараново 7 0 7
23 476 13.07.2017. Милоје Радомировић Вишевац 3 0 3
24 479 13.07.2017. Зоран Марковић Сепци 8 0 8
25 480 13.07.2017. Лазаревић Далибор Сепци 4 0 4
26 482 14.07.2017. Петронијевић Милун Вишевац 4 0 4
27 483 14.07.2017. Винка Ђурђевић Сепци 4 0 4
28 486 14.07.2017. Радмило Марковић Вишевац 2 0 2
29 487 14.07.2017. Љубиша Милић Сепци 5  0 5
30 488 14.07.2017. Марко Рашић Сепци 2 0 2
31 489 14.07.2017. Драган Николић Сепци 5 0 5
32 490 14.07.2017. Мирољуб Милић Сепци 2 2
33 491 14.07.2017. Драган Прокић Сепци 2 0 2
34 492 14.07.2017. Милош Павловић Сепци 5 0 5
35 493 14.07.2017. Момчило Миленковић Сепци 5 0 5
36 494 14.07.2017. Новица Милановић Сепци 9 0 9
37 495 14.07.2017. Светлана Славковић Сепци 6 0 6
38 496 14.07.2017. Радослав  Јевтић Доње Јарушице 3 0 3
39 497 14.07.2017. Слободан Дугић Сараново 5 0 5
42 500 17.07.2017. Милан Јовановић Вишевац 1 0 1
43 501 17.07.2017. Снежана Николић Сепци 4 0 4
44 502 17.07.2017. Верко Живковић Сепци 8 0 8
46 504 17.07.2017. Горан Пантић Сепци 3 0 3
47 505 17.07.2017. Милорад Радојевић Сепци 2 0 2
51 509 17.07.2017. Радивоје Милошевић  

Сепци

4 0 4
52 510 17.07.2017. Радомир Благојевић Поповић 1 0 1

 

  1. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА једанаест (11) Захтева за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем:

  

Р.бр Пр. број

021-_/17-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
3 307 27.04.2017. Владан Милосављевић Велико Крчмаре 5 2 3
7 431 23.06.2017. Миомир Јевтић Доње Јарушице 5 2 3
9 441 30.06.2017. Горан Николић Доња Рача 8 5 3
14 459 07.07.2017. Игор Петзронијевић Доње Јарушице 3 2 1
22 475 13.07.2017. Севдалина Трифуновић Доња Рача 4 2 2
40 498 14.07.2017. Милутин Ивошевић Сараново 3 1 2
45 503 17.07.2017. Марина Вељковић Сепци 5 3 2
48 506 17.07.2017. Милорад Петровић Доња Рача 3 1 2
49 507 17.07.2017. Милан Милановић Сепци 12 1 11
50 508 17.07.2017. Миодраг Милановић Сепци 14 1 13
53 678 12.10.2017. Драгић Савковић Ђурђево 7 2 5

 

  1. ОДБАЦУЈЕ СЕ један (1 ) Захтев за регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем због непотпуне документације:

 

Р.бр Пр. број

021-_/17-II-01

Датум пријема Име и презиме Место Број грла
захтевано одбијено одобрено
41 499 14.07.2017. Јасмина Ненадић Бошњане 1 0 1

 

 4. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 243 грла, од чега су усвојени за укупно 220 грла, а одбијени за 23 грла.

 5. Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 440.000,00 динара (четиристотинечетрдесетхиљададинара) испалитити са одговарајуће позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача.

 6. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.г., –врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1.

 7. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија као и у Службеном гласнику СО-е Рача.

 8. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.

 9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

 Број: 401-662/2017-II-01

Дана: 26.12.2017.године

                                                                                                                                   Председник

  Општинског већа општине Рача

                   ______________________    

                                                                                                                                                 Ненад Савковић