Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу 29.  Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09)  дајe слeдeћe

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О

ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА ПРОЈЕКТА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Рача, Ул. Карађорђева 48, Рача, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину пројекта постројeња за прeчишћавањe водe за пићe “ППВ Рача” на к.п. бр. 235/3 КО Рача.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта – инвеститора  може се извршити у  згради Општине Рача у Ул. Карађорђевој 48, I спрат, канцеларија 7, у периоду од 30.04.- 09.05.2024. године, од 10 до 13 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.