Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу чл. 10. и 29. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09) дајe слeдeћe

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Општина Рача, Ул. Карађорђева 48, Рача, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: Изградња цевовода сирове воде водоводног система Раче на кат. парцелама бр. 264/11, 264/1, 265/4, 266/21, 266/24 КО Рача и кат. парцеле бр. 3603/6, 3342/1, 3339/1, 3334/2, 3326/7, 3324/3, 3446/5, 3446/6, 3446/3, 3447/3 и 3450/3 КО Доња Рача.
Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта – инвеститора може се извршити у згради Општине Рача у Ул. Карађорђевој 48, I спрат, канцеларија 7, у периоду од 15.12.- 25.12.2023. године, од 10 до 13 часова.
У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити
мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.
Овај орган ће у року од 10 дана од истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.