Одељење за изградњу, урбанизам и локални економски развој Општинске управе Рача, на основу
члана 29. Закона о процeни утицаја на животну срeдину („Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09) дајe
слeдeћe

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу којим је утврђено

да је потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење бр.
501-17/2024-IV-02 дана 28.05.2024. године којим се утврђује да је потребна процена утицаја
затеченог стања на животну средину и одређен обим и садржај студије за пројекат постројeња за
прeчишћавањe водe за пићe “ППВ Рача” на катастарској парцели бр. 235/3 КО Рача носиоца
пројекта Општине Рача, Ул. Карађорђева 48.
Увид у донето Решење може се извршити на огласној табли у улазном холу зграде Општине Рача,
Ул. Карађорђева 48, као и на званичном сајту надлежног органа.
Носилац пројекта и заинтересована јавност могу изјавити жалбу Министарству заштите животне
средине РС на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, а жалба се
подноси преко овог органа.

Донето Решење